Bộ câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

(Đáp án được in nghiêng)

Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.

c. Là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.

d. Cả a, b, c

Câu 2. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũng có việc làm ai cũng lao động.

b. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội.

c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

d. Cả a, b và c

Câu 3. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào?

a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.

c. Sự xuất hiện giai cấp công nhân

d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.

Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

a. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

b. Là những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của các hình thái kinh tế - xã hội.

c. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa xã hội.

d. Cả a, b và c

Câu 5. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quá trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

b. Là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Là định hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản, của nhà nước và của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực.

d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 6. Ai đã đưa ra quan niệm "CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột"

a. S.Phuriê

b. C.Mác

c. Ph.Ănghen

d. V.I.Lênin

Câu 7. Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thời cận đại.

a. Tômađô Campanenla

b. Tômát Morơ

c. Arítxtốt

d. Platôn

Câu 8. Ai là người viết tác phẩm "Không tưởng" (Utôpi)

a. Xanh Xi Mông

b. Campanenla

c. Tômát Morơ

d. Uynxtenli

>> Xem thêm: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo

Câu 9. Ai là người đã đưa ra chủ trương thiết lập nền "Chuyên chính cách mạng của những người lao động".

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 10. Tư tưởng về "Giang sơn ngàn năm của Chúa" xuất hiện ở thời đại nào.

a. Cộng sản nguyên thuỷ

b. Thời cổ đại

c. Thời cận đại

d. Thời phục hưng

Câu 11. Tác phẩm "Thành phố mặt trời" là của tác giả nào?

a. Giêrắcdơ Uyxntenli

b. Tômađô Campanenla

c. Giăng Mêliê

d. Sáclơ Phuriê

Câu 12. Ai đã viết tác phẩm "Những di chúc của tôi"

a. Tômát Morơ

b. Giăng Mêliê

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 13. Ai là người đã nêu ra "Tuyên ngôn của những người bình dân"?

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 14. Ai là người đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là một phong trào thực tiễn (Phong trào hiện thực)

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 15. Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?

a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê

b. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably

c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

Câu 16. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 17. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh "cừu ăn thịt người".

a. Tômát Morơ

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

>> Xem thêm: Khái niệm về thời kỳ quá độ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Câu 18. Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, "sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi".

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 19. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh.

a. Xanh Ximông c. Grắccơ Babớp

b. Sáclơ Phuriê d. Tômát Morơ

Câu 20. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 21. Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

a. Giê-rắc Uynxteli

b. Grắc Babơp

c. Tômađô Cămpanela

d. Tô mát Mo rơ

Câu 22. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư bản?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

Câu 23. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã bị phá sản trong khi thực nghiệm tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của mình?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 24. Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX ở Pháp và Anh?

a. Xanh xi mông

b. Phuriê

c. Rô Bớc Ô Oen

d. Cả a, b, c.

Câu 25. Chọn những tác giả nào đúng với tác phẩm của họ?

a. To mát Morơ: Tác phẩm Thành phố mặt trời

b. Tômađô Campanenla: Tác phẩm Không tưởng (Utopie)

c. Giắccơ Babớp: Tuyên ngôn của những người bình dân

d. Cả ba đều sai.

Câu 26. Những hạn chế cơ bản của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác là gì?

a. Chưa thấy được bản chất bóc lột và quá trình phát sinh phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản.

b. Không dùng bạo lực cách mạng để xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa.

c. Không phát hiện được lực lượng xã hội tiên phong có thể thực hiện cuộc chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa.

d. Cả a, b và c

Câu 27. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

a. Do trình độ nhận thức của những nhà tư tưởng.

b. Do khoa học chưa phát triển.

c. Do những điều kiện lịch sử khách quan quy định.

d. Cả a, b, c.

Câu 28. C. Mác sinh ngày tháng năm nào?

a. 14.3.1918

b. 5.5.1820

c. 5.5.1818

d. 22.4.1818

Câu 29. C. Mác mất ngày tháng năm nào?

a. 14.3.1883

b. 14.3.1881

c. 5.8.1883

d. 21.1.1883

Câu 30. Ph. Ăngghen sinh ngày tháng năm nào?

a. 25.11.1818

b. 28.11.1820

c. 5.5.1820

d. 22.4.1820

Câu 31. Ph. Ăngghen mất ngày tháng năm nào?

a. 14.3.1888

b. 5.8.1895

c. 28.11.1895

d. 21.1.1895

Câu 32. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét là "có tầm mắt rộng thiên tài"?

a. Phurie

b. Ôoen

c. G. Ba lớp

d. Xanh Ximông

Câu 33. Ai là người được Ph.Ăngghen đánh giá là "nắm phép biện chứng một cách cũng tài tình như Hêghen là người đương thời với ông"?

a. Mê li ê

b. Xanh Ximông

c. Phurie

d. Ôoen

Câu 34. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét "Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông" ông là ai?

a. G. Uyn xtlenli

b. Xanh Ximông

c. Các Mác

d. Ôoen

Câu 35. Ai là người nêu ra quan điểm: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng đằng sau, vua còn nhẹ hơn"?

a. Khổng Tử

b. Mạnh Tử

c. Hàn Phi Tử

d. Tuân tử

Câu 36. Ai trong số những người sau đây được Các Mác coi là nhà tư tưởng vĩ đại nhất thời cổ đại?

a. Đêmôcrit

b. Êpiquyarơ

c. Aristôt

d. Platôn

Câu 37. Nội dung cơ bản nhất mà nhờ đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học?

a. Lên án mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản.

b. Phản ánh đúng khát vọng của nhân dân lao động bị áp bức.

c. Phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng xã hội có thể thủ tiêu CNTB, xây dựng CNXH.

d. Chỉ ra sự cần thiết phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

Câu 38. Những điều kiện và tiền đề khách quan nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học:

a. Sự ra đời và phát triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa

b. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân công nghiệp

c. Những thành tựu khoa học tự nhiên và tư tưởng lí luận đầu thế kỉ 19

d. Cả a, b và c

Câu 39. Tiền đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học.

a. Triết học cổ điển Đức

b. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

c. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán

d. Cả a, b và c

Câu 40. Ph. Ăngghen đã đánh giá: "Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học". Hai phát kiến đó là gì?

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

b. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – Học thuyết giá trị thặng dư

c. Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử

d. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Câu 41. Vì sao chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác - Lênin?

a. Vì chủ nghĩa xã hội khoa học đã phác thảo ra mô hình chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

b. Vì chủ nghĩa xã hội khoa học đã luận chứng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện đại.

c. Vì chủ nghĩa xã hội khoa học dựa vào triết học, kinh tế chính trị để lý giải tính tất yếu lịch sử của Cách mạng xã hội chủ nghĩa và Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa gắn liền với vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. 

d. Cả a, b và c.

Câu 42. Tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gôta” là của ai?

a. C.Mác

b. Ph.Ănghen

c. C.Mác và Ph. ănghen

d. V.I.Lênin

Câu 43. Tác phẩm nào được Lênin đánh giá là “tác phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học”

a. Chống Đuyrinh

b. Tư bản

c. Hệ tư tưởng Đức

d. Phê phán cương lĩnh Gôta

Câu 44. Câu nói : “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” là của ai

a. Các Mác

b. Ph. Ăngghen

c. Lênin

d. Hồ Chí Minh

Câu 45. Lý thuyết phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm nào?

a. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

b. Nội chiến ở Pháp.

c. Bộ tư bản

d. Phê phán Cương lĩnh Gôta.

Câu 46. Quốc tế cộng sản là tên gọi khác của

a. Quốc tế I

b. Quốc tế II

c. Quốc tế III

d. Hội liên hiệp công nhân quốc tế

Câu 47. Tác phẩm đầu tiên mà Các Mác và Ăng ghen viết chung là tác phẩm nào?

a. Hệ tư tưởng Đức.

b. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

c. Gia đình thần thánh.

d. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh

Câu 48. Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

a. Hệ tư tưởng Đức

b. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh

c. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

d. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản

Câu 49. Lần đầu tiên Ph.Ăngghen nói chủ nghĩa Mác cấu thành bởi ba bộ phận trong tác phẩm nào?

a. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học

b. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh

c. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

d. Chống Đuyrinh

Câu 50. Phát hiện nào sau đây của C. Mác và Ph. Ăngghen?

a. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

b. Học thuyết giá trị thặng dư

c. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

d. Cả a, b, c