NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Giới thiệu chung về C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin

1.1 C.Mác (1818–1883)

Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một nhánh của sông Rhein thuộc Trier là một thành phố cổ của Đức, thời Trung cổ. Ông đã cùng với Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ.

1.2 Ph. Ăngghen (1820–1895)

F.Ăng-Ghen Tiểu sử Ph. Ăngghen Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ tính cách độc lập. Ông là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới.

1.3 V.I.Lênin (1870-1924)

V.I.Lênin sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), mất ngày 21 tháng Giêng 1924 ở làng Gorki gần Moskva. V.I. Lê-nin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác. Năm 1887 V.I. Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Sau quá trình học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và kình nghiệm thực tế, ông đã trở thành một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

2. Về nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội:

2.1 Các tư tưởng chính trị xây dựng chủ nghĩa xã hội:

Sự thống nhất sâu sắc giứa quan niêm của C."Mác, Ph. Angghen và V.I.Lênin về chính trị là sự phân biệt rất rõ. sự xuất hiện cách mạng vô sản và sự thắng lợi củã CNXH như lằ một hình thẵí kinh tế xã hội là hai vấn đề khạc nhau. Bên cạnh những biến đổi to lớn về chính trị - xã hộí ihẳ trong thỡi kỳ quá độ mởi nước có thể làm được thì suy cho cùng CNXH chỉ có thể đứng vững trên mảnh đất hiện thực, trên cơ sở kinh tế - xã hội của chính nó. Chỉ khi nào tạo ra được một năng suất láo động cao hơn CNTB thì CNXH mđi có được một chiến thắng triệt để và cờ bản đối với CNTB, “chỉ khỉ nào chúng tai đã thực tế giải quyết xong nhiêm vụ đó thì lúc đở chúng ta mới đống xong cái đinh cũối cùng vào quan tài cũá cái xã hội tư bản chủ nghĩa để đem nó đi chôn”.

C.Mác và Ph. Ăngghen quan niệm xã hội XHCN là một xã hội tiếp theo và cao hơn xã hội tư bản. Nó phải phá bỏ chế độ tư hữu, thủ tiêu nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, tôn thờ đồng tiền trong các quan hệ xã hội, sự sùng bái đồ vật đi kèm với sự phá hủy các giá trị con người. Động cơ yà mục đích của nên sẵn xuất tư bản chủ nghĩa là giá trị thặng dư. Đó là nguồn gốc và Điều kiện tồn tại của CNTB mà hệ quả tất yếu củạ nó là duy trì chế độ người bóc lột người. Theo C.Mác và Ph. Ăngghen thì ệần thũ tiêu chế độ chiếm hđụ tư nhân tự bản chủ nghĩa, chấm dứt quan hệ hàng tiền, thay thế sự áp bức bóc lột con người bằng tự do và phầt triển toàn diện con người. Bằng cách độ, CNXH sẽ “làm cho những cơn co giật và những, đàu đớn của xã hội bốc lột phải tiêu tan”. Từ lô-gic độ C.Mác và Ph.Ăngghen hình dung xã hội tương lai - một xã hội tự do và nhân đạo - được hình thành do giải phóng sản xuất và giải phóng con người tạo ra. Những đường net chủ yếu của mô hình xã hội cộng sản cũng được phác họa ra: sở hữu công cộng (xã. hội), phân phôi trực tiếp, nên sản xuất được điều tiết theo nguyên tắc kế hoạch tập trung, người lao động tự quản xã hội...

Nước Nga trong những hãm 1917-1921 đã thực hiện “chính sách, cộng sản thời chiến”, trên thực tế đã thực hiện xây dựng nền kinh tế phi hàng hóa, phân phôi sản phẩm trực tiếp, đã tiến hành quốc hữu hóa;công nghiệp, thương nghiệp, tning thu lương thực thừa-của nông dân, đình chỉ tự do buôn báự ýàjtrgps đổi sản phẩm địa phương. Chính sách cộng; sạn thời chiến ngoài những lý do khách quan - sự đòi hỏi khắc nghiệt của nội: chiến và chô'ng trả sự bao vây của 14 nước đế quốc - còn có nguyên nhân trực tiếp là muốn thực hiện quan niệm của Mác Ăngghen vê một xã hội thay thế xã hội tư bấn ngay trên nước Nga, một nước mà CNTB phát triển kém, còn nhiêu tan tích của chế độ phong kiến gia trưởng, sản xuất nhỏ, thủ công và lạc hậu.

Ngày 17-12-1921, trong một: báo cáo quan trọng: “Chính sách kinh tế mới và những nhiệm vụ của các ban giáo dục chính trị”. Lênin đã nhận định: “Sai Tâm của ta, một phần dọ những nhiệm vụ quân sự dồn dập đè lên vai chúng ta, và do chở khi cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa kiết thúc, nước cộng hòa chúng ta lúc đó đứng trước một tình hình cơ hồ như tuyệt vọng do những tình huống ấy và nhiêu tình buông khác nên chúng ta đã .phạm sai lâm quyết định chuyển ngay sang việc sân xuất và phân phối cộng sản chu nghĩa... Đáng tiếc lằng đây lại là ' một sự thật. Tôi nói đáng tiếc vì; một cuộc thí nghiệm không lâu lắm đã cho chúng ta thấy rõ .rằng cách lăm như vậy'là sai, là trái với những Điều 'trước kiã. chúng ta đã viết về bước quá. độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH;.. thất bại đó đã biểu hiện ở chở:, là chính sách kinh tế của ta lâm vào tình trạng, õ phía thượng tầng của nó, bị tách rời cơ sở và không dẫn đến yiệc phát triển lựẹ lượng sạn xuất mà , cương lĩnh đảng ta coi là nhiệm vụ cơ bản và bức thiết nhất”.

Chế độ trưng thu lương thực thừa ở nông thôn, cách giải quyết những nhiệm vụ xây dựng ở thành thị một cách trực tiếp theo chủ nghĩa cộng sản như thế đã làm trở ngại cho việc phát triển lực lượng sản xuất, và đã tở ra là nguyên nhân chủ yếu gây nẽn cuộc khủng hoảng kỉnh tế và chính trị sâu sắc mà chúng ta vấp phải hồi mùa xuân 1921. Cho hên đứng về mặt đường lối và chính sách của chứng ta mà xét, cần phải cố mà người ta không thể gọi một cách khác hơn là một sự thất bại nặng nê..."

Với tinh thần tự phê phán nghiêm khắc đối vội bệnh giáo Điều, theo những quan niệm chung của C.Mác và Ph. Angghen mà xa rời tình hình cụ thể ở nước Nga nên đã đi quá sớm, quầ xa trong cồc chủ trương kinh tế, V.I.Lênin đã đề ra “CHÍNH SÁCH KINH TÊ MỚI” (NEP) nhằm đưa nước Nga quá độ lên CNXH một cách hợp quy luật. NEP thực sự là một sự chuyển hướng chiến lược: từ quá độ trực tiếp sang quá độ gián tiếp, từ đường thẳng chuyển đi đường vòng, phải chia thời kỳ quá độ ra thành nhiêu bước quá độ, trung gian, từ từ. Phải kiên nhẫn, không được nôn nÔng trước cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ cho sự toàn thắng của CNXH. Từ lập trường chính trị của giai cấp vô sản, Lênin đã chỉ rõ: “Chuyên chính vô sản là một cuộc chiến tranh quyết liệt. Giai cấp vô sản đã thắng lợi trong một nước, nhưng trong phạm vi quốc tế thì vẫn yếu hơn. Giai cấp vô sản phải đoàn kết chung quanh mình toàn thể công nhân và toàn thể nông dân làm cho họ nhận thức sâu sắc rằng trận chiến đấu chưa kết thúc. Khi chúng ta hát: ”Đấu tranh đây là trận cuối cùng", thì đáng tiếc rằng câu hắt ấy có điểm chưã được đúng đáng tiếc răng đây chưa phải trận chiến đấu cuối cùng của chủng ta...".

2.2 Các điểm phát triển trong lí luận của Lenin:

Chính sách kihh tế mới là trặn chiến đấu mới bằng một đường lối chiến lược mới giữa giai cấp vô sản vẳ giai cấp tư sản đê’ giành thắng lợi cho CNXH. NEP là một cống hiến xuất sắc của V.I.Lênin vào lý ìùận của CNXH khoa học. Con đường đi lên CNXH ở một nước không phải là một nước tư bản phát triển cao để đặt ra những vấn đề mđi mà Mác và Ảngghen chưa đặt ra.

Trưởc hết, phải thừa nhận nền kinh tế hàng hóa còn lâu đài trong suốt thời kỳ quá độ và trong CNXH. Do đó phải thừa nhận quy luật giá trị, thốà nhận về mặt pháp ly của các hình thức sở hđu, phân phối áp dựng cơ chế hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh, sừ dụng các đòn bẩy kinh tế (kích thích sản xuất, thưởng phạt, thuế, iứơng...); giải quyết đúng đắn các quan hệ hàng tiền, cung cầu, kế hoạch thị trường.

Thứ hai, phải thỏa hiệp với tiểu nông, Nhà nước chuyên chính vô sản không được tính toán hơn thiệt đốị với họ mà phải giúp đỡ, tạo Điều kiện cho họ tiến lên. V.I.Lênin viết “chúng ta liệu có tổ chức được tầng lớp tiểu nông trên cơ sở phát triển lực lựợng sản xuất tiểu nông hay không, hay là bọn tư sản sẽ chinh phục được tầng lớp tiểu nông? Mấy mươi cuộc cách mạng trước kia đêu như thế nhưng một cuộc chiến tranh như hiện nay thì thế giới chưá từng thấy”. Điều đắng chu ý là V.I.Lênín đã khuyên “chớ trông mong chuyển ngay lên CNCS” mà phải lấy sự quan tâm của người lao động làm cơ sở, phải thừa nhận quyển tự do sản xuất kinh doanh vấ‘quyền sở hữu tư nhân cũằ người tiểu nông về công cụ sàn xuất vắ vật phạm tiêu dùng. Từ đo mà hướng họ vào các hình thức hợp tác tư nguyện, có lợi, trên cơ sở phát triển lực lượng sản xuất.

Thứ ba, cần phải sử dụng “chủ nghĩa tư bản Nhà nước”, phải lợi dụng, nó để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Lênin đặt vấn đề sử dụng CNTB Nhà nước mà nhíềụ người cộng sản đương thời coi là Điều “kỳ lạ”, là “phi lý” nhưng xét trên bình diện lý luận chính trị và các quý luật vận động của lịch sử thì chính nố lại là “chiếc cầu nối” để đi lên CNXH. Đây là vấn đệ mà C.Mác và Ph.Ăngghen trước kia chứa h'ê đặt ra. y.I.Lệnin nói: Không có lấy một quyển sách nào nói đến CNTB Nhà nước dưới chế độ cộng sản cả. Ngay đô'i với Mác cũng không viết một lời nào về vân đề đó và Người đã mất đi mà không để lại; một lời nàọ rộ rệt, một chỉ dẫn nào chầc chắn về vấn đề ấy cả. Vì thế ngày nay chúng ta phải tự tìm ra lối thoát”. Tự duy chính trị sáng suốt đã dẫn Lênin đi đến những quyết định táp bạo - một sự táo bạo vượt cao hơn những suy nghĩ bảo thủ trì trệ - dựa trên nguyên tắc: tôn trọng các quy luật khách quan, đặc biệt là các nguyên tẳc kinh tế. Chính vì vậý mà từ chở coi NEP là một chính sách kinh tế, thậm chí Coi là'“một bứớc lùi”, tơi chở khẳng định như một đường lối chính trí, một phương hướng phát triển .“nghiêm túc và lâu dài”, hơn thế nứa còn là một thiết kế lý luận về mô hình của CNXH.

Thứ tư, NEP là sự thể hiện bận lĩnh chính trị của đảng cộng sản vã của chính quyền Xô viết. Đây thực sự là. một cuộc đấìi tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản quốc tế, bỏi vì vấn đề cuối cúng là những người cộng sản sẽ thành công hay thất bại trong công cuộc xây diing CNXH. “Hãỵ nhớ rằng câu hỏi mà hiện nay cần phải giải đáp dứt khoát là: chúng ta có biết cách lam việc cho chính chúng ta không? Neu không tôi xin nhắc lại nước cộng hòa của ta sẽ bị diệt vong”. V.I.Lênin đòi hỏi tất cả mọi người - cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà nước đêu phải học hỏi để biết làm kinh tế, bồi vì “bên cạnh các đồng chí sẽ có các nhà tư bản cũng sẽ có các nhà tư bản nước ngoài, những người được tô nhượng và Những nhà trưng thầu; họ sẽ quơ của các đồng chí những món lợi nhuận lên tới hàng trăm phần trăm, họ sệ làm giàubêncạnh cãc đồng chí. Gứ để cho họ làm giàu; còn các đồng chíthìsẽ học được ở bọn họ cách quản .lý kirih tế, chỉ có như thế các đồng chí mới xây dựng được hước cộng hòa cộng sản chủ nghĩa”. Việc học hỏi là một trọng trách nó liên quan đến sự sống, còn của chế độ. Vì vậy Lênin coi mọi sự lơ là học tập đều là tội lởi. Ai ngại khó khăn, ai nhụt chí khí, ai muốh thoát lui, không chịu lao vào khoa học quản lý “một khoa học thật khó khăn,-gian khổ và đôi khi khắc nghiệt. Học, do đó trở thành ý chí và bản lĩnh chính trị, là sự thử thách ngặt nghèo đến với Nhà nước. Lênin coi đó là biện pháp duy nhất để tồn tại bồi vì nếu không biết quản lý thì chúng ta sẽ bị ”uy hiếp của nạn diệt vong”. Ông đã chỉ rõ: “Nhà nước phải học cách buôn bán để sao cho công nghiệp thỏa mãn được nông dân, còn nông dân thì nhờ có thượng nghiệp mà thỏa mãn đựợc nhu cầu của mình. Phải tổ chức như thế nào để mởi người lao động đem được hết sức mình ra cỏng cố Nhà nưóc công nông. Ghỉ có như thế mới có thể xây dựng được một nên đại công nghiệp”. Như trên đã nói, chủ nghĩa Mác - Lênin đêu khẳng định cái quyết định thắng lợi của CNXH đối với GNTB, suy chơ cùng là CNXH có tạo ra dược một năng suất lao động xã hội cao hơn CNTB hay không, mà muốn cố năng suất lao động xã hội cap hơn CNTB thì chỉ có một con đường duy nhất là công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê