1. Đối với độ tuổi: đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo bảo hiểm xã hội: bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%...

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

3. Đối với độ tuổi: đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được trợ cấp không ?

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

4. Nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên:

- Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu so sánh với chế độ của luật bảo hiểm xã hội thì việc nghỉ theo tinh giản biên chế được hưởng chế độ tốt hơn, ngoài việc hưởng lương hưu theo tỷ lệ của luật bảo hiểm xã hội thì người nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ cho những năm nghỉ trước tuổi như trường hợp nghỉ giám định suy giảm khả năng lao động. Không những vậy còn được hưởng thêm 3 đến 5 tháng trợ cấp cho những năm công tác- chế độ này với những người theo chế độ của luật bảo hiểm xã hội không có.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất ?