1. Bị thu hồi Giấy phép thành lập khi chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký mã số thuế?

Quy định về việc thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được quy định rõ ràng trong Điều 40 Nghị định 123/2013/NĐ-CP và đã được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 137/2018/NĐ-CP. Theo đó, có một số trường hợp mà giấy phép này sẽ bị thu hồi:

- Trường hợp chi nhánh tự chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, tức là không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa. Việc này có thể do nhiều lý do, nhưng quan trọng là chi nhánh không còn hoạt động nữa và không có ý định tiếp tục trong tương lai.

- Nếu chi nhánh vi phạm hành chính và bị xử phạt, giấy phép thành lập có thể bị thu hồi. Việc xử phạt này có thể là tước quyền sử dụng giấy phép theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Nếu chi nhánh không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, thì giấy phép sẽ bị thu hồi. Điều này cũng đòi hỏi chi nhánh phải tuân thủ quy định về thuế và thực hiện các thủ tục liên quan đầy đủ và đúng hạn.

- Chi nhánh phải liên tục hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng. Nếu chi nhánh không tuân thủ quy định này (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật), giấy phép sẽ bị thu hồi.

- Nếu chi nhánh không đăng ký hoạt động trong vòng 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép, thì giấy phép sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng chi nhánh phải bắt đầu hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được giấy phép.

- Nếu chi nhánh không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động quá 06 tháng kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật, giấy phép cũng sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng chi nhánh phải duy trì hoạt động liên tục và có trách nhiệm báo cáo đúng hạn.

- Nếu tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã thành lập chi nhánh hoặc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, nhưng không còn hoạt động ở nước ngoài, giấy phép cũng sẽ bị thu hồi. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức nước ngoài chỉ thành lập chi nhánh khi có ý định trực tiếp hoạt động và duy trì sự liên kết với hoạt động ở nước ngoài.

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp Chi nhánh của một công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, thì có thể đối mặt với việc thu hồi Giấy phép. Quy định này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với Chi nhánh công ty luật nước ngoài, đó là việc đăng ký mã số thuế. Việc này nhằm đảm bảo rằng Chi nhánh thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm về việc nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mã số thuế là một hệ thống nhận dạng duy nhất được cung cấp cho mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Qua việc đăng ký mã số thuế, Chi nhánh công ty luật nước ngoài sẽ được ghi nhận và công nhận chính thức về sự tồn tại và hoạt động kinh doanh của mình tại quốc gia này. Việc không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm có thể cho thấy sự lơ là, thiếu trách nhiệm và không tuân thủ quy định của Chi nhánh công ty luật nước ngoài. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tính hợp pháp và sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

Thu hồi Giấy phép thành lập là biện pháp quản lý và xử lý cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ của các tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Việc thu hồi Giấy phép có thể xem như một hình phạt hợp lý đối với Chi nhánh không tuân thủ quy định về đăng ký mã số thuế. Ngoài việc thu hồi Giấy phép, việc không đăng ký mã số thuế cũng có thể kéo theo những hậu quả tiêu cực khác. Ví dụ, Chi nhánh có thể không được công nhận chính thức trong quá trình giao dịch với các bên thứ ba, gặp khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng hoặc không thể tham gia vào các hoạt động thương mại hợp pháp.

Do đó, để tránh những hậu quả và rủi ro không mong muốn, các Chi nhánh công ty luật nước ngoài cần chú trọng và tuân thủ quy định về đăng ký mã số thuế trong thời hạn quy định. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong hoạt động kinh doanh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch và hoạt động kinh doanh khác tại Việt Nam.

 

2. Thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh công ty luật nước ngoài đã được quy định cụ thể trong Nghị định số 123/2013/NĐ-CP, với việc sửa đổi bổ sung qua Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. Theo những quy định đó, Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền chính để quyết định về việc thu hồi Giấy phép thành lập của một chi nhánh công ty luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Việc thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh công ty luật nước ngoài là một quyết định quan trọng và cần phải tuân thủ đúng quy trình pháp lý. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng đắn trong việc quản lý và giám sát hoạt động của các công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, trước khi quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành xem xét và đánh giá kỹ lưỡng các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài. Qua quá trình này, Bộ Tư pháp sẽ xác định xem có tồn tại các vi phạm pháp luật, quy định của pháp luật Việt Nam hay không. Nếu phát hiện các vi phạm trong hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài, Bộ Tư pháp có thể quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh này.

Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh công ty luật nước ngoài sẽ được thông báo cho các bên liên quan, bao gồm cả công ty luật nước ngoài và các đối tác liên quan khác. Công ty luật nước ngoài sẽ phải thực hiện các thủ tục hợp pháp để chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam và tiến hành các công việc liên quan đến pháp lý, thuế và lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh công ty luật nước ngoài là một biện pháp cần thiết và quan trọng để đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của các bên liên quan. Cơ quan có thẩm quyền, tức Bộ Tư pháp, sẽ tiến hành các kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật một cách nghiêm minh và công bằng, nhằm duy trì trật tự pháp lý và đảm bảo an ninh pháp lý trong lĩnh vực hoạt động của các công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

 

3. Phải chấm dứt hoạt động khi Chi nhánh công ty luật nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, hoạt động của chi nhánh sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: khi bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định tại Điều 40 của Nghị định này. Vì vậy, nếu chi nhánh của một công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi Giấy phép thành lập, hoạt động của nó cũng sẽ kết thúc theo quy định.

Cần lưu ý rằng trong trường hợp chi nhánh của công ty luật nước ngoài chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy phép thành lập vì không đăng ký mã số thuế, thì công ty phải thực hiện các biện pháp sau đây trong thời hạn tối đa là 60 ngày, tính từ ngày có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập:

+ Trước tiên, chi nhánh cần nộp đủ số thuế còn nợ và thanh toán các khoản nợ khác. Điều này đảm bảo rằng công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình và không còn nợ chưa thanh toán. Việc nộp đủ số thuế và thanh toán các khoản nợ khác là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định thuế và tránh xử phạt từ cơ quan chức năng.

+ Thứ hai, chi nhánh phải thực hiện xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và nhân viên khác. Điều này đảm bảo rằng mọi mặt bằng lao động đã được giải quyết đúng quy trình và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Công ty cần thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động một cách công bằng và có trách nhiệm đối với nhân viên.

+ Cuối cùng, chi nhánh phải hoàn tất việc giải quyết hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác. Điều này đảm bảo rằng các dịch vụ pháp lý đã cam kết với khách hàng đã được hoàn thành và không còn bất kỳ nghĩa vụ nào còn tồn tại.

Nếu công ty không tuân thủ đúng các yêu cầu trên trong thời hạn quy định là 60 ngày, công ty có thể đối mặt với xử phạt theo quy định của pháp luật. Việc tuân thủ các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp chấm dứt hoạt động là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và tránh rủi ro pháp lý cho công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm >> Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt nam ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!