1. Chi phí tài trợ là gì?

Chi phí tài trợ là các khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp được tính vào chi phí và được trừ đi khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi bổ sung bởi các Nghị định 91/2014/NĐ-CP, 12/2015/NĐ-CP, 100/2016/NĐ-CP, 146/2017/NĐ-CP, 126/2020/NĐ-CP, 123/2020/NĐ-CP, 41/2022/NĐ-CP.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC,  151/2014/TT-BTC, 96/2015/TT-BTC, 130/2016/TT-BTC, 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, 25/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

2. Nững khoản chi tài trợ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý: Khoản 2.22 - 2.26 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 96/2015/TT-BTC, 130/2016/TT-BTC, 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, 25/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có 5 khoản chi phí tài trợ chính mà các doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

 

2.1. Chi phí tài trợ cho y tế

a) Đối tượng áp dụng

- Các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó;

- Thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh;

- Các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế;

- Chi phí tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC (hiện được sửa đổi bổ sung lần cuối bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC).

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi trả bằng tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

 

2.2. Chi phí tài trợ cho giáo dục

a) Đối tượng áp dụng

- Các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;

- Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học;

- Các hoạt động thường xuyên của trường;

- Học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);

- Các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học;

- Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC hiện được sửa đổi bổ sung lần cuối bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC);

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi trả bằng tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

 

2.3. Chi phí tài trợ nghiên cứu khoa học

a) Đối tượng áp dụng

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC hiện được sửa đổi bổ sung lần cuối bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC)

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

- Các quy định về nghiên cứu khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

 

2.4. Chi phí tài trợ làm nhà cho người nghèo đúng đối tượng quy định

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật có hồ sơ xác định khoản tài trợ.

a) Đối tượng áp dụng

- Là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC hiện được sửa đổi bổ sung lần cuối bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC).

- Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Lưu ý: Đối với bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm:

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ;

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

 

2.5. Chi phí tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai

a) Đối tượng áp dụng

- Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ:

- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, hiện được sửa đổi bổ sung lần cuối bởi Thông tư 25/2018/TT-BTC)

- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

 

3. Ví dụ về chi phí tài trợ

Doanh nghiệp của ông D.B.Minh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về các khoản chi tài trợ y tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Minh:

Khoản chi tài trợ của Công ty ông Minh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi đó đúng đối tượng quy định tại tiết a,b điểm 2.23 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, cụ thể:

- Thuộc danh mục được liệt kê là khoản chi phí tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật;

- Đáp ứng điều kiện về Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Trên đây là một số nội dung cập nhật của Luật Minh Khuê về Chi phí tài trợ là gì? Những khoản chi tài trợ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề trên vui lòng liên hệ đến số tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tuyến 24/7. Xin chân thành cảm ơn Quý bạn đọc..