Chi phí thực mỗi ngày (Daily running cost) là chi phí tính theo ngày trong việc điều hành (operate) một tàu biển. Chi phí này bao gồm tiền lương, đồ dự trữ, lương thực, thực phẩm, chi phí sửa chữa, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu... Nói chung, những chi phí này không bao gồm chi phí cho mỗi chuyến tàu như tiền nhiên liệu, chi phí bốc dỡ hàng hóa và đại lý phí, cũng như không bao gồm chi phí khấu hao tàu (chi phí để thay tàu mới).