1. Chi trả dồn (BALLOON PAYMENT) được hiểu là như thế nào?

Balloon payment hay còn gọi Chi trả dồn là một khoản thanh toán lớn được “hoãn trả” đến kỳ thanh toán cuối cùng của khoản vay để hoàn tất nợ, thường là số tiền toàn bộ số nợ còn lại của khoản vay. Khi khách hàng sử dụng balloon payment, họ chỉ phải trả một khoản tiền thấp hơn hàng tháng trong suốt thời kỳ vay, điều này giúp giảm chi phí lãi suất hàng tháng của khoản vay.

Trong một khoản vay thông thường, khách hàng phải trả một số tiền cố định hàng tháng để thanh toán khoản vay. Khi sử dụng balloon payment, khách hàng có thể vay được số tiền cao hơn so với khoản vay thông thường vì khoản thanh toán lớn cuối kỳ sẽ giúp giảm tối đa chi phí hàng tháng, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thêm cơ hội sở hữu những dòng xe đắt tiền hơn khoản chi trả thông thường.

2. Đặc điểm và cấu trúc chi trả đồn (BALLOON PAYMENT) như thế nào?

Chi trả dồn là hình thức cho vay có rủi ro tương đối cao do tính chất thanh toán một lần thay vì cung cấp dòng tiền ổn định trong suốt thời hạn vay cho các tổ chức tín dụng.

Loại cho vay này thường được sử dụng trong ngành xây dựng để cung cấp tài chính ngắn hạn cho các dự án xây dựng mà không cần tài sản đảm bảo.

Thông thường, các khoản chi trả dồn là các khoản vay không có tài sản đảm bảo với lãi suất cao hơn các loại tín dụng khác, được phát hành cho người đi vay có rủi ro tương đối cao.

Cấu trúc chi trả dồn

  • Chi trả dồn khác nhau các điều khoản và kì hạn khác nhau. Vay chi trả dồn có thể có lãi suất cố định hoặc biến đổi.
  • Một số khoản vay ngắn hạn có thể yêu cầu người đi vay phải thanh toán nợ gốc và lãi khi khoản vay đáo hạn và không được khấu trừ dư nợ trong suốt thời hạn vay.
  • Người cho vay chi trả dồn cũng có thể yêu cầu các khoản thanh toán định kì chỉ trả lãi, khoản thanh toán hàng tháng người đi vay phải trả thấp hơn và tiền gốc sau đó được trả một lần khi khoản vay đáo hạn.
  • Thời hạn vay thế chấp trả dồn có thể là từ khoảng 2 năm đến 30 năm. Thường vay chi trả dồn cho phép người đi vay trả nợ sớm hơn thời gian đáo hạn không bị phạt.
  • Dù các khoản vay này có các khoản thanh toán định kì thấp hơn hoặc không yêu cầu thanh toán định kì trong suốt thời hạn vay, tiền gốc và lãi vẫn phải được thanh toán đầy đủ khi đáo hạn. Người đi vay có thể bán tài sản để trả hết số dư nợ chưa thanh toán hoặc tái cấp vốn bằng một khoản vay dài hạn để thanh toán khoản vay chi trả dồn khi đáo hạn.

3. Quy định về chi phí dồn tích

Chi phí dồn tích được hiểu là những chi phí phát sinh không có hóa đơn hoặc chứng từ khác. Chúng được phân loại là nợ ngắn hạn, có nghĩa là chúng phải được thanh toán trong khoảng thời gian 12 tháng hiện tại và xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty. Một ví dụ về chi phí dồn tích sẽ là khoản thanh toán cho thuê đến hạn đều đặn hàng tháng. Mặc dù hóa đơn của một tháng nhất định vẫn chưa đến, nhưng công ty biết rằng họ sẽ phải thanh toán số tiền thông thường. Điều khoản thanh toán thường được xác định theo chính sách của công ty hoặc là một phần của thỏa thuận đã có từ trước. Một số chi phí trích trước được “bảo đảm”, nghĩa là bên mắc nợ có quyền được thanh toán từ tài sản của công ty nếu không được thanh toán theo cách khác. Những người khác là “không có bảo đảm”, nghĩa là bên mắc nợ không có quyền đòi tài sản của công ty. Với các tài sản không có bảo đảm, các điều khoản thanh toán thường rất quyết liệt (ví dụ: trong vòng 30 ngày).

- Chi phí dồn tích, còn được gọi là nợ dồn tích, là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ một khoản chi phí được ghi nhận trên sổ sách trước khi nó được thanh toán. Chi phí này được ghi nhận trong kỳ kế toán phát sinh chi phí.

- Chi phí dồn tích được ghi nhận trên sổ sách khi chúng phát sinh, không phải khi chúng được thanh toán. Kế toán dồn tích yêu cầu ghi sổ nhật ký nhiều hơn so với kế toán số dư tiền mặt đơn thuần. Kế toán dồn tích cung cấp một bức tranh tài chính chính xác hơn so với kế toán cơ sở tiền mặt. Chi phí phải trả ngược lại với chi phí trả trước.

- Chi phí phải trả được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán sau khi một khoản nợ phát sinh nhưng trước khi một khoản thanh toán được thực hiện, trong khi một khoản chi phí trả trước được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán khi một khoản nợ đã được thanh toán trước khi nó phát sinh. Một loại dồn tích khác là doanh thu dồn tích. Trường hợp chi phí phải trả là các khoản nợ chưa được thanh toán và được ghi nhận vào các khoản phải trả, thì doanh thu phải trả là các khoản thu nhập đã thu được nhưng chưa trả cho công ty và được ghi nhận vào các tài khoản phải thu. Chi phí phải trả là nợ phải trả, trong khi cả chi phí trả trước và doanh thu phải trả đều là tài sản. Chi phí phải trả có thể dựa trên số tiền thực tế đã biết cho các giao dịch hợp đồng hoặc thông thường, hoặc chúng có thể dựa trên ước tính. Ước tính sẽ được hoàn nguyên và thay thế bằng số tiền thực tế sau khi nhận được hóa đơn.

- Vì các khoản chi phí dồn tích thể hiện nghĩa vụ của công ty trong việc thanh toán bằng tiền mặt trong tương lai, chúng được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng nợ ngắn hạn. Chi phí tích lũy có thể là một ước tính và khác với hóa đơn của nhà cung cấp sẽ đến vào một ngày sau đó. Theo phương pháp kế toán dồn tích, các khoản chi phí được ghi nhận khi chúng phát sinh, không nhất thiết khi chúng được thanh toán.

Ví dụ về chi phí dồn tích:

Một công ty trả lương cho nhân viên của mình vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo cho các dịch vụ nhận được trong tháng trước. Vì vậy, những nhân viên đã làm việc cả tháng 11 sẽ được trả lương vào tháng 12. Nếu vào ngày 31 tháng 12, báo cáo thu nhập của công ty chỉ ghi nhận các khoản thanh toán tiền lương đã được thực hiện, thì chi phí đã trích trước từ các dịch vụ của nhân viên cho tháng 12 sẽ được bỏ qua.

Vì công ty đã thực sự phát sinh chi phí tiền lương trong 12 tháng nên một bút toán điều chỉnh sẽ được ghi nhận vào cuối kỳ kế toán cho chi phí của tháng trước. Mục nhập điều chỉnh sẽ được ghi vào ngày 31 tháng 12 và sẽ được ghi nợ vào tài khoản chi phí tiền lương trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và ghi có vào tài khoản tiền lương dồn tích trên bảng cân đối kế toán. Khi bộ phận kế toán của công ty nhận được hóa đơn về tổng số tiền lương đến hạn, tài khoản dồn tích sẽ được ghi có. Các khoản dồn tích được tìm thấy trong phần nợ ngắn hạn của bảng cân đối kế toán và thể hiện các khoản nợ ngắn hạn của một công ty. Sau khi khoản nợ đã được trả hết, tài khoản dồn tích được ghi có và tài khoản tiền mặt được ghi có.

Qúy khách có nhu cầu tìm hiểu về nội dung liên quan, có thể tham khảo nội dung bài viết sau của Luật Minh Khuê: Chi phí cố định là gì? Có những loại chi phí cố định nào?, Chủ đầu tư có được tự quyết sử dụng chi phí dự phòng hay không?

 

4. Một số khái niệm khác liên quan đến chi trả

4.1 Sai sót do không chi trả sai là gì?

Sai sót do không chi trả sai (WRONGFUL DISHONOR) là việc không thanh toán chi phiếu hoặc hối phiếu được chứng nhận hoặc trình để thanh toán một cách đúng đắn. Theo luật Thương mại thống nhất, ngân hàng chi trả có thời gian đến nửa đêm của ngày đó sau khi nhận chi phiếu để chi trả hoặc không chi trả. Một ngân hàng có thể trả lại chi phiếu thiếu chữ ký, ngày bị thay đổi và ... mà không bị phạt. Tuy nhiên, nếu Bên chi trả (người trình chi phiếu) chịu thiệt hại về mặt tài chính, vì ngân hàng từ chối chi trả một chi phiếu đúng ra phải chi trả, thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của khách hàng. Khách hàng vẫn cần phải chứng minh sự thiệt hại về tài chính.

 

4.2 Chi trả trì hoãn (DELAYED DISBURSEMENT) là gì?

Thực tiễn quản lý tiền mặt mà nhờ đó các công ty trả cho bên bán và những công ty khác, bằng cách chi thanh toán từ ngân hàng tại một thành phố xa xôi. Khoản chi trì hoãn, còn được gọi là chi trả từ xa, làm cực đại thời gian thả nổi thanh toán, và khác với sự chi trả có kiểm soát.

 

4.3 Chi trả có điều chỉnh là gì?

Chi trả có điều chỉnh (MODIFIED PAYOFF) là chi trả bảo hiểm tiền gửi cho những người gửi tiền không được bảo hiểm, là những người có tiền gửi vượt quá $100,000 trên một tài khoản, chỉ được nhận một phần bồi thường đối với tài sản khi một ngân hàng bị phá sản. Chi trả có điều chỉnh được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang giới thiệu vào đầu thập niên 1980, để đối phó với việc phá sản của ngân hàng, trong trường hợp một phần tiền gửi khá lớn là tiền gửi được môi giới nhạy với lãi suất, được trả các mức lãi suất cao hơn nhiều so các mức được đưa ra bởi các định chế cạnh tranh.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về nội dung "Chi trả dồn (BALLOON PAYMENT) là gì ?" Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích nhất. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và kịp thời. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng !