Chia, tách pháp nhân là chuyển một pháp nhân thành nhiều pháp nhân độc lập khác nhau,

Một pháp nhân có thể chia, tách thành nhiều pháp nhân theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp chia, pháp nhân bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân đó được chuyển giao cho các pháp nhân mới theo quyết định chia pháp nhân phù hợp với mục đích hoạt động của pháp nhân.

Trường hợp tách, thì chỉ tách một bộ phận của pháp nhân thành một pháp nhân độc lập và việc tách này không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, hoạt động của pháp nhân bị tách. Sau khi tách, các pháp nhân mới thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với mục đích hoạt động của pháp nhân đó,