1. Chính phủ đề ra chính sách tiền tệ cụ thể thế nào để hạn chế lạm phát?

Quy định về giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng tại Điều 1 Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011:

- Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng:

+ Kiềm chế lạm phát: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương để thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng. - Hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát. - Điều hành và kiểm soát để giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%.

+ Ưu tiên vốn tín dụng: - Tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng khu vực phi sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

- Điều hành chủ động các công cụ chính sách tiền tệ:

Điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất và lượng tiền cung ứng để kiểm soát lạm phát.

- Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối:

+ Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối một cách linh hoạt và phù hợp với diễn biến thị trường.

+ Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo thanh khoản ngoại hối, bình ổn tỷ giá.

- Quản lý hoạt động vàng:

+ Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, tập trung đầu mối nhập khẩu vàng.

+ Xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do thông qua.

+ Ngăn chặn buôn lậu vàng qua biên giới.

- Kiểm tra và giám sát:

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng.

+ Ban hành quy định và chế tài xử lý vi phạm, bao gồm cả đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, thu tài sản.

+ Xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi cố tình vi phạm, đồng thời khen thưởng đối với việc phát hiện các hành vi vi phạm hoạt động thu đổi, mua bán ngoại tệ và vàng.

- Phối hợp chặt chẽ: Phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng một cách hiệu quả và đồng bộ.

Như vậy, các biện pháp và chi tiết quy định tại Điều 1 Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011 nhằm hạn chế lạm phát và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô thông qua sự kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt của chính sách tiền tệ, đặc biệt là trong việc quản lý và điều hành lãi suất, tỷ giá, và hoạt động vàng.

 

2. Xử lý các thông tin sai sự thật về tình trạng lạm phát của nền kinh tế

Tại Điều 6 của Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011, việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền được đề cập và có những quy định chi tiết nhằm hạn chế và xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát:

- Chủ trì và phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan chủ quản thông tin, truyền thông, báo chí.

+ Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí tuân thủ chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ hộ nghèo.

- Nội dung và phạm vi thông tin, tuyên truyền:

+ Bảo đảm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, tiền tệ, giá cả, chính sách an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ hộ nghèo trực tiếp chịu tác động của việc thực hiện điều chỉnh giá điện.

+ Mục tiêu là để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận với những quyết định, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xử lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền mọi hành vi đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát.

+ Việc này nhằm bảo vệ thông tin đúng đắn và hạn chế tác động tiêu cực đối với việc thực hiện các chính sách quan trọng của Nhà nước.

- Chỉ đạo và cung cấp thông tin của các cơ quan Trung ương và địa phương:

+ Các Bộ, cơ quan, ban ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chỉ đạo và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí.

+ Đặc biệt chú trọng vào những vấn đề mà dư luận đang quan tâm, đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong việc thông tin và tuyên truyền.

Tóm lại, Nghị quyết này nhấn mạnh sự quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc hạn chế và xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai sự thật, đồng thời khuyến khích sự minh bạch và công khai trong cung cấp thông tin từ các cơ quan Trung ương và địa phương.

 

3. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc thực hiện các giải pháp hạn chế lạm phát

Quy định về Điều 7 của Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011 cụ thể như sau: 

Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành:

- Triển khai nghiêm túc và định kỳ kiểm điểm: -

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai nghiêm túc các nội dung quy định trong Nghị quyết.

+ Định kỳ hàng tháng, hàng quý, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết và Nghị quyết số 02/NQ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Theo dõi tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết của các cơ quan, Bộ, địa phương. -

+ Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại giao ban 15 ngày hàng tháng của Thường trực Chính phủ.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội về các giải pháp tổng thể, toàn diện phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

+ Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương và tổ chức thành viên.

+ Chỉ đạo các cấp hội tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tham gia tích cực.

- Trách nhiệm của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Tin tưởng vào sức mạnh của hệ thống chính trị:

- Mục tiêu kiềm chế lạm phát được coi là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tin tưởng vào khả năng đồng thuận, nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Sự đồng thuận và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân:

- Chính trị ổn định sau 25 năm đổi mới và tăng cường tiềm lực đất nước.

- Quyết tâm của hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Tin tưởng vào khả năng thực hiện mục tiêu:

Dù có nhiều khó khăn, nhưng tin tưởng rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội sẽ thực hiện được.

Tổng cộng, Điều 7 của Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2011 không chỉ xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành mà còn thể hiện lòng tin vào sức mạnh của hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân để thực hiện mục tiêu quan trọng này.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Nhìn lại các công cụ của chính sách tiền tệ thời gian qua và một vài đề xuất

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.