1. Chủ đầu tư và người có thẩm quyền trong đấu thầu có phải là một không?

Dựa vào Khoản 2 và Khoản 24 điều 4 của Luật Đấu thầu 2023, quy định như sau:

- Cơ quan hay tổ chức sở hữu vốn, vay vốn, hoặc được giao trực tiếp quản lý và sử dụng vốn trong quá trình triển khai dự án được gọi là chủ đầu tư. Đây có thể là đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng dự toán mua sắm ngoài ngân sách nhà nước, hoặc đơn vị mua sắm tập trung.

- Người có thẩm quyền là cá nhân hoặc đại diện của tổ chức có quyền quyết định về việc đầu tư hoặc quyết định về mua sắm, theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, có thể nhận thấy rằng, trong lĩnh vực đấu thầu, khái niệm về chủ đầu tư và người có thẩm quyền là hai đối tượng hoàn toàn độc lập và khác nhau.

 

2. Quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền trong đấu thầu

Dựa vào Điều 77 của Luật Đấu thầu 2023, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm theo các nhiệm vụ sau đây:

- Phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, được quy định tại Điều 36 của Luật này.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời tuân thủ các quy định tại Điều 40 và Điều 41 của Luật.

- Tổ chức thẩm định nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.

- Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hủy thầu đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 và các điểm b, c, d, đ khoản 2 của Điều 17 của Luật.

- Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

- Đối với lựa chọn nhà thầu, ngoài trách nhiệm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều này, người có thẩm quyền còn có các trách nhiệm sau đây:

+ Điều chỉnh nhiệm vụ và thẩm quyền của chủ đầu tư khi không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các yêu cầu của dự án, gói thầu.

+ Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và công việc quy định tại khoản 4, khoản 5 của Điều này.

+ Đưa ra ý kiến đối với việc xử lý tình huống phức tạp, theo đề nghị của chủ đầu tư quy định tại điểm a khoản 3 của Điều 88 của Luật này.

Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền, ngoài trách nhiệm được quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 của Điều này, còn phải chịu trách nhiệm theo các nhiệm vụ sau:

- Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền, ngoài trách nhiệm được quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 của Điều này, còn phải chịu trách nhiệm theo các nhiệm vụ sau:

+ Đại diện cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Quyết định giao đơn vị có nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư làm bên mời thầu; trong trường hợp nhân sự không đáp ứng yêu cầu, quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu;

+ Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm; phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu;

+ Phê duyệt kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

+ Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu;

+ Ký kết hợp đồng trên cơ sở chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức quản lý hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn;

+ Yêu cầu bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu và công việc quy định tại khoản 4, khoản 5 của Điều này.

- Giải trình việc thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

3. Quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư đóng vai trò quan trọng trong quan hệ đấu thầu, và hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã đề cập đến các quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Chủ đầu tư được định nghĩa là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, cũng như tổ chức vay vốn, và có trách nhiệm trực tiếp quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Vì vậy, trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu được hiểu như thế nào?

Dựa trên Điều 78 của Luật Đấu thầu 2023, chủ đầu tư có trách nhiệm như sau:

- Phê duyệt các nội dung sau:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án, gói thầu đấu thầu trước; kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đã phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu;

+ Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn;

+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

- Ký kết hoặc ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng với nhà thầu; ký kết và quản lý thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung; thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu; trường hợp nhân sự không đáp ứng yêu cầu thì lựa chọn nhà thầu tư vấn để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đáp ứng quy định tại Điều 19 của Luật này trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu.

- Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.

- Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu.

- Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Lưu trữ thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật này.

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm.

- Hủy thầu đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 của Luật này.

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 79 của Luật này.

- Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi sử dụng chứng thư số của mình.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bài viết liên quan: Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư chi tiết nhất 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Chủ đầu tư và người có thẩm quyền trong đấu thầu có phải là một không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!