Chủ thể có nhu cầu sử dụng đất được Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính.

Chủ thể được giao đất để sử dụng chia thành hai loại: chủ thể được giao đất không thu tiền sử dụng đất và chủ thể được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chủ thể được giao đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm: 1) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong hạn mức được Nhà nước giao; 2) Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; 3) Đơn vị vũ trang nhân dân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 4) Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở tái định cư theo các dự án của Nhà nước; 5) Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nôi trồng thuỷ sản, làm muối; 6) Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công; xây dựng trụ sở của các tổ chức khác do Chính phủ quy định, xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất giao thông, thuỷ lợi, đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, phục vụ lợi ích công cộng và các công trình xây dựng khác không nhằm mục đích kinh doanh, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; 7) Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp gồm đất thuộc chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng về tôn giáo, trụ sở của các tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Chủ thể được giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm: 1) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở; 2) Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; 3) Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; 4) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; 5) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng có mục đích kinh doanh; 6) Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, 7) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư.