1. Ai là Chủ tịch Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam?

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định 3610/QĐ-BTNMT năm 2023, Chủ tịch ASOEN Việt Nam và thành viên trong ASOEN Việt Nam được quy định như sau:

ASOEN Việt Nam bao gồm Chủ tịch ASOEN Việt Nam, các Nhóm công tác trực thuộc ASOEN Việt Nam và Văn phòng ASOEN Việt Nam. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến môi trường tại cấp cao trong khối ASEAN.

Theo đó, Chủ tịch ASOEN Việt Nam sẽ là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cử bổ nhiệm. Chủ tịch này sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo và điều phối các hoạt động của ASOEN Việt Nam.

Nhiệm vụ của Chủ tịch ASOEN Việt Nam là tham gia vào quá trình quyết định và thực hiện các chính sách, kế hoạch và các hoạt động hợp tác về môi trường trong khối ASEAN. Chủ tịch cũng chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành ASOEN Việt Nam, đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết và chỉ thị của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường.

Ngoài Chủ tịch ASOEN Việt Nam, ASOEN Việt Nam còn bao gồm các Nhóm công tác trực thuộc. Nhóm công tác là các đại diện của các bộ, ngành và tổ chức có liên quan đến môi trường tại Việt Nam. Các Nhóm công tác này chịu trách nhiệm tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động của ASOEN Việt Nam.

Hơn nữa, ASOEN Việt Nam còn có Văn phòng ASOEN Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch ASOEN Việt Nam và các Nhóm công tác trong việc triển khai các hoạt động của tổ chức. Văn phòng sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý thông tin, tài liệu, cung cấp thông tin và hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, hội thảo và sự kiện liên quan đến môi trường.

Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) đã thiết lập cơ cấu này nhằm đảm bảo vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc hợp tác với các thành viên khác trong khối ASEAN để bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

 

2. Nguyên tắc làm việc của tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam)

Nguyên tắc làm việc của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) được quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 3610/QĐ-BTNMT năm 2023 như sau:

- Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (sau đây gọi tắt là ASOEN Việt Nam) làm việc theo nguyên tắc đồng thuận giữa các thành viên của ASOEN Việt Nam. Điều này đảm bảo sự đồng lòng và sự nhất trí trong việc thực hiện các hoạt động môi trường chung của Tổ chức. Các thành viên của ASOEN Việt Nam cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả, nơi mà ý kiến và quan điểm của mỗi thành viên được lắng nghe và xem xét một cách công bằng.

- ASOEN Việt Nam cam kết đảm bảo tính chủ động của các Nhóm công tác trong hoạt động chuyên môn của mình. Các Nhóm công tác này có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến môi trường và đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời, ASOEN Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu phối hợp tốt với các Nhóm công tác thuộc ASOEN và Văn phòng ASOEN Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch ASOEN phân công. Sự phối hợp này giúp tăng cường hiệu quả và sức mạnh của Tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu và kế hoạch môi trường quốc gia và khu vực.

- ASOEN Việt Nam cam kết tuân thủ nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch ASOEN và Trưởng các nhóm trực thuộc ASOEN. Chủ tịch ASOEN, cùng với vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm định hướng và quản lý các hoạt động của Tổ chức, đảm bảo tính giữa chức danh và trách nhiệm. Trong khi đó, Trưởng các nhóm trực thuộc ASOEN phụ trách chỉ đạo và điều hành các hoạt động của nhóm mình, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được duy trì và nâng cao.

Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận giữa các thành viên của tổ chức. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng lòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ về môi trường.

ASOEN Việt Nam coi trọng tính chủ động của các Nhóm công tác trong hoạt động chuyên môn của mình. Mỗi Nhóm công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến môi trường và đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Đồng thời, ASOEN Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt hiệu quả phối hợp với các Nhóm công tác thuộc ASOEN và Văn phòng ASOEN Việt Nam, nhằm thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch ASOEN phân công. Sự phối hợp này giúp tăng cường sức mạnh và hiệu quả của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu và kế hoạch môi trường cả quốc gia và khu vực.

ASOEN Việt Nam cũng tuân thủ nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch ASOEN và Trưởng các nhóm trực thuộc ASOEN. Chủ tịch ASOEN, với vai trò lãnh đạo, đảm nhận trách nhiệm định hướng và quản lý hoạt động của tổ chức, đảm bảo sự cân đối giữa chức danh và trách nhiệm. Trong khi đó, Trưởng các nhóm trực thuộc ASOEN chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành các hoạt động của nhóm mình, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được duy trì và nâng cao.

Những nguyên tắc này nhằm tạo ra sự ổn định, hiệu quả và đồng bộ trong hoạt động của ASOEN Việt Nam. Bằng cách tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên tắc này, tổ chức đảm bảo rằng các thành viên hội tụ vào mục tiêu chung là bảo vệ và bảo tồn môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho cộng đồng ASEAN và Việt Nam.

 

3. Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) có chức năng là gì?

Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hợp tác về môi trường trong khu vực ASEAN. ASOEN Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng được quy định chi tiết tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam được ban hành theo Quyết định 3610/QĐ-BTNMT năm 2023.

- Trước hết, ASOEN Việt Nam đóng vai trò là cơ quan tham mưu, hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN. Tổ chức này chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều phối và triển khai các hoạt động hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, các nước đối thoại và các tổ chức quốc tế. ASOEN Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp và hợp tác về môi trường cũng như tham gia vào các cuộc hội đàm và đàm phán quốc tế liên quan đến môi trường.

- Thứ hai, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của ASOEN Việt Nam. Đây là cơ quan đầu mối quốc gia liên lạc với Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký quốc gia về ASEAN trong các hoạt động của ASOEN Việt Nam. Vụ Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác quốc tế, thực hiện trao đổi thông tin và kinh nghiệm về quản lý môi trường, cũng như triển khai các dự án hợp tác về môi trường với các nước thành viên ASEAN và các tổ chức đối tác quốc tế.

Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt Nam) đóng vai trò quan trọng và có nhiều chức năng đáng kể trong việc thúc đẩy hợp tác và quản lý môi trường trong khu vực ASEAN. ASOEN Việt Nam không chỉ thực hiện vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, mà còn có những nhiệm vụ phức tạp khác.

Đầu tiên, ASOEN Việt Nam tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc điều phối và triển khai các hoạt động hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp và hợp tác về môi trường, đồng thời tham gia vào các cuộc hội đàm và đàm phán quốc tế liên quan đến môi trường. ASOEN Việt Nam cũng đảm nhận trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Bộ trưởng trong việc thực hiện các cam kết và quyền lợi của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường trong khu vực ASEAN.

Thứ hai, ASOEN Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng trong việc tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng trong công tác phối hợp với các nước thành viên ASEAN, các nước đối thoại và các tổ chức quốc tế. Tổ chức này đóng vai trò cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia và đóng góp vào các hoạt động hợp tác về môi trường trong khu vực. ASOEN Việt Nam đảm bảo rằng các hoạt động hợp tác này được triển khai một cách hiệu quả, đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm và công nghệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác quốc tế.

ASOEN Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác về môi trường trong khu vực ASEAN và đảm bảo rằng Việt Nam thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết và quyền lợi của mình. Tổ chức này đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ về môi trường.

 

Xem thêm >> Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!