NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ASEAN THEO HIẾN CHƯƠNG

Lần đầu tiên được quy định thống nhất trong một văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Các cơ quan được quy định cụ thể vè tổ chức, chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn trong Hiến chương, trừ cơ quan nhân quyền ASEAN.

Thành lập các cơ quan mới như: hội đồng điều phối, Hội đồng cộng đồng, các cơ quan chuyên ngành cấp bộ trưởng.

Tăng cường hoạt động của các cơ quan như: tăng thẩm quyền, rút ngắn khoảng cách giữa các kỳ họp giữa các cơ quan không thường trực ( Hội nghị cấp cao, hội đồng điều phối, Hội đồng cộng đồng).

Tăng vai trò của các cơ quan thường trực: Tổng thư ký, Ban tư ký và Chủ tịch ASEAN như có thể thực hiện chức năng hòa giải, môi giới, trung gian khi các thành viên ASEAN có tranh chấp yêu cầu. Tổng Thư ký được giao chức năng giám sát việc tuân thủ các khuyến nghi, quyết định của các cơ quan giải quyết tranh chấp của ASEAN.

1. Ưu điểm

Quy định cụ thể trong cùng một văn bản hành chính, điều này bảo đảm tính thống nhất của Hiến chương.

Bám sát mục tiêu hợp tác trong ba lĩnh vực từ đó tăng cường hiệu quả trong hợp tác giữa các nước ASEAN. Điều này khắc phục đáng kể sự phân tán của thời kỳ trước đây.

Quy định hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan thuộc Bộ máy của ASEAN được thiết kế để đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của các cơ quan điều này giúp ứng phó kịp thời với những tình hình mới. 

Tổ chức theo mô hình "hình chóp quyền lực", điều này đảm bảo tính tập trung, chuyên sâu và chuyên trách.

2. Nhược điểm

Hoạt động theo kỳ họp (tuyệt đại đa số) điều này gây khó khăn khi xẩy ra thay đổi, quyết định kịp thời với tình hình thực tiễn 

Thiếu các cơ quan mang tính chất chấp hành, điều hành chủ yếu là cơ quan chinnhs sách. Như vậy nhiều chính sách văn bản được ban hành những hiệu qua triển khai trong thực tế không cao.

Mối quan hệ giữa các cơ quan không rõ ràng, chặt chẽ điều này thể hiện sự phối hợp giữa các cơ quan còn lỏng lẻo, thiếu tính đối trọng và kiềm chế.

Thiếu các thiết chế cơ quan đại diện cho các tầng lợp xã hội điều này chưa thực sự tham gia vào quá trình xây dựng thực hiện chính sách ASEAN 

Mưc độ chuyên môn của bộ máy chưa cao, thiếu các cơ quan chuyên trách khiến cho những chính sách, quy định pháp luật còn chưa chi tiết, cụ thể thực tiên hoạt động chưa sâu sắc.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê