1. Có được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào ?

Xin chào Luật sư Minh Khuê. Tôi muốn Luật sư tư vấn cho tôi trong lĩnh vực hoàn Thuế GTGT như sau: Doanh nghiệp tôi khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kinh doanh mặt hàng thuốc lá lá, là trong khâu thương mại. Theo quy định mặt hàng này không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

Nhưng tôi có phát sinh thuế GTGT đầu vào: Tiền điện, nước, mua tài sản cố định, tiền cước vận chuyển hàng đi bán...Vậy trong trường hợp này tôi có được hoàn thuế GTGT hay không ?

Rất mong Luật sư tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo hướng dẫn tại điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có hướng dẫn như sau:

" Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.
Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng."

-> Vậy trường hợp mặt hàng của bạn thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế thì bạn sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đồng nghĩa việc anh không phát sinh số thuế được hoàn. Tham khảo bài viết liên quan:Tư vấn điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ? Điều kiện và thủ tục hoàn thuế của dự án đầu tư ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

2. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 12 tháng 09 năm 2011, Tổng Cục Thuế (Bộ Tìa chính) ban hành Công văn 3249/TCT-KK thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3249/TCT-KK
V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 18991/CT-KTrT6 ngày 27/7/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý sai sót về thể thức hành chính trong hồ sơ thuế của Công ty Toda Corporation (MST: 0103677636). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 Mục V, Phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

“Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 8 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

“… Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 phần này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.1 Mục I, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.”

Trường hợp hồ sơ thuế của Công ty Toda Corporation có sai sót về thể thức hành chính (tên và chữ ký trên hồ sơ khai thuế không phải cùng một người) tuy nhiên công ty đã có văn bản ủy quyền của người đại diện hợp pháp, hồ sơ khai thuế và hồ sơ hoàn thuế của công ty được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật, sai sót thể thức hành chính không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số thuế được hoàn. Tổng cục Thuế nhất trí ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Chấp thuận cho Công ty Toda Corporation được hoàn thuế theo kết quả của hồ sơ khai thuế và hồ sơ hoàn thuế đã gửi cho cơ quan thuế. Công ty Toda Corporation phải chịu xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về hành chính có liên quan. Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra sổ sách, chứng từ để xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn theo đúng quy định. Công ty Toda Corporation phải có văn bản giải trình nguyên nhân, lý do và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình và các thông tin cung cấp cho cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Văn Trường (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC (01), CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

3. Cách khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ ?

Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) banh hành Công văn 1444/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/TCT-KK
V/v: khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 43/CT-TTHT ngày 08/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước vướng mắc về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Bình Phước kiểm tra, xác minh, giai đoạn từ 23/10/2014, nếu doanh nghiệp thực tế phát sinh hoạt động xuất khẩu tại chỗ đáp ứng đủ các điều kiện về: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: CS, PC (BTC); CS, PC (TCT)
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

4. Có được hoàn thuế giá trị gia tăng khi đầu tư mạng lưới viễn thông ?

Ngày 30 tháng 09 năm 2014, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng với nội dung cụ thể:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4227/TCT-DNL
V/v: Hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014
Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4340/VNPT-TCKT ngày 09/09/2014 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới, doanh nghiệp phải kê khai riêng thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới và phải kết chuyển số thuế GTGT đầu vào để bù trừ với việc khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi bù trừ nếu thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa khấu trừ hết trên 300 triệu đồng thì được hoàn thuế.
Căn cứ các quy định nêu trên, các trường hợp hoàn thuế GTGT đã được quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, do đó kiến nghị của VNPT về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo trường hợp dự án đầu tư mới là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Đề nghị VNPT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3751/TCT-DNL ngày 04/9/2014 của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của VNPT để nghiên cứu khi sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

5. Quy định về điều kiện xét hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 10 tháng 6 năm 2009, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) banh hành Công văn 2319/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng Công ty HHCN Việt Chin, với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2319/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 228/CT .KK&KTT ngày 20/01/2009 vàcông văn số 603/CT .KK&KTT ngày 10/3/2009 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việchoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty HHCN Việt Chin, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:

- Điểm 5.6 Mục IV Phần B quy định: "Các cơ sở sản xuất,kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như cácchi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)để bán... Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổngcục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hoá điều chuyểnnội bộ... trước khi thực hiện phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trựctiếp quản lý cơ sở.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, cơ sở nhận làm đại lý bán hànghoá dưới các hình thức thì khi bán hàng phải lập hoá đơn theo quy định, đồngthời lập Bảng kê hàng hoá bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thôngtư này) gửi về cơ sở có hàng hoá điều chuyển đến hoặc hàng hoá gửi bán đại lýđể các cơ sở này lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ".

- Điểm 2 Mục II Phần C quy định: "Cơ sở là đơn vị hạchtoán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửahàng... trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, căn cứ vào hoá đơn đầu vào, đầu ra củahàng hoá nhận điều chuyển và hàng hoá do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kêkhai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở".

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Naikiểm tra thực tế và áp dụng đúng quy định. Trường hợp Công ty không thực hiện đúng quy định thì không đủ điều kiện để xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết vàthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến