Nhà thầu có phân chia công việc thực hiện, trách nhiệm chung và riêng và tỷ lệ % công việc: theo giá dự thầu: 2. 217. 000. 000 đồng (không vượt giá gói thầu). Trong đó:- nhà thầu a đứng đầu liên danh: thực hiện phần cung cấp vật tư, vật liệu, nguồn lực tài chính, nhân công và một số máy móc thiết bị, đảm nhận thi công phần tháo dỡ, phần móng, phần thân tỷ lệ 56% tương đương 1. 244. 000. 000 đồng. - nhà thầu b thực hiện bố trí đầy đủ nhân sự điều hành thi công gói thầu (theo danh sách cán bộ nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu), cung cấp một số thiết bị, máy móc phục vụ thi công gói thầu tỷ lệ 44% tương đương 973. 000. 000 đồng). * qua kiểm tra đánh giá nội dung công việc của nhà thầu b của liên danh: với công việc nhà thầu b tham gia nêu trên quy ra giá trị thực hiện thì không đủ 973. 000. 000 đồng.

Tôi xin hỏi, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu làm rõ và nhà thầu liên danh có được bổ sung công việc cho nhà thầu b để đáp ứng với tỷ lệ lệ 44% tương đương 973. 000. 000 đồng không. Liên danh nhà thầu có được cung cấp bổ sung thêm nội dung công việc để đảm bảo tỷ lệ 44% tương đương 973. 000. 000 đồng đã nêu trên vào hsdt không ? Bên mời thầu có được loại hồ sơ đề xuất này không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời: