1. Có được trả lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản?

Kính chào các quý luật sư công ty Luật Minh Khuê! Tôi là giáo viên mầm non, lương hệ số 2 và không có phụ cấp. Thời gian đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2010.

Tôi nghỉ chế độ thai sản từ ngày 14/01/2013 đến hết ngày 14/07/2021. Tôi được bảo hiểm xã hội trả 14.514.000. Tôi muốn hỏi tôi có được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản không?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Như Hoa

Trả lời:

- Chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ..... sẽ được hưởng, đây là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khi phụ nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ....... mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra khi người phụ nữ mang thai mà không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia Bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

- Pháp luật hiện hành tại Điều 139 Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có quy định thì:

Điều 139. Nghỉ thai sản
1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.
4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Theo đó thì pháp luật hiện hành chỉ quy định lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng các chế độ theo luật bảo hiểm xã hội mà không quy định người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Như vậy, ngoài khoản tiền bảo hiểm xã hội chi trả bạn không được nhận thêm một khoản nào khác nữa hay nói cách khác là bạn không được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản (Trừ khi công ty bạn đang làm việc có chính sách hỗ trợ hoặc trả lương cho trường hợp này).

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con?

Chào luật sư,tôi tham gia bảo hiểm tại công ty từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2018 vợ tôi sinh con( vợ không tham gia bảo hiểm). Tuy nhiên, đến 31/7/2018 tôi hết hợp đồng lao động và không ký nữa. Luật sư cho tôi hỏi đến cuối tháng 8/2018 vợ tôi sinh tôi có được nhận trợ cấp thai sản không. Nếu nhận tôi nhận ở đâu ?
Xin cảm ơn.

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con?

Trả lời:

1, Chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ..... sẽ được hưởng, đây là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khi phụ nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ....... mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra khi người phụ nữ mang thai mà không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia Bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

2, Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Xét trường hợp của bạn, tháng 8/2018 thì vợ bạn dự sinh, vậy có thể tính thời điểm 12 tháng trước khi sinh của vợ bạn là từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018. Ngày 31/7/2018 bạn hết hạn hợp đồng, bạn có đóng bảo hiểm xã hội liên tục như vậy, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng, đối chiếu với quy định trên thì bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh.

3, Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam:
Do bạn đã nghỉ việc nên bạn sẽ không được giải quyết chế độ nghỉ đối với lao động nam đang đi làm khi vợ sinh con mà bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần. Mức trợ cấp được quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

...

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

4, Nơi giải quyết chế độ:

Theo quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, do bạn đã nghỉ việc nên nếu muốn được giải quyết chế độ thai sản, bạn phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú. Hồ sơ gồm có:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh của con.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Hỏi về chế độ thai sản khi xin nghỉ làm để sinh con thứ hai ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2016, vợ tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản đứa con nhất. Sau sinh, do điều kiện sức khỏe nên hết chế độ thai sản thì vợ tôi xin nghỉ làm. Đến tháng 4/2017 vợ tôi xin đi làm lại và đóng bhxh từ đó (từ tháng 4) đến tháng 9/2017 thì nghỉ sinh đứa thứ 2 (nghỉ từ đầu tháng 9). Vậy cho tôi hỏi, vợ tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản đứa thứ 2 không ?
Xin cảm ơn.

Hỏi về chế độ thai  sản do điều kiện sức khỏe nên hết chế độ thai sản thì vợ tôi xin nghỉ làm khi sinh con thứ hai ?

Trả lời:

Chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ..... sẽ được hưởng, đây là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khi phụ nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ....... mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra khi người phụ nữ mang thai mà không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia Bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

Đối tượng được hưởng chế độ thai sản (Căn cứ điều 31 - Luật Bảo hiểm xã hội 2014): Theo đó thì các trường hợp sau sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định:

- Là lao động nữ mang thai

- Là lao động nữ sinh con

- Là lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

- Là người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuôi

- Là lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

- Là lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Như vậy theo quy định thì có 6 trường hợp sẽ được hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng chế độ thai sản thì thứ nhất cần phải là người đã tham gia Bảo hiểm xã hội, thứ hai phải đóng Bảo hiểm xã hội đủ số thời gian theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Đối với trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì điều kiện được hưởng là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

- Đối với trường hợp sinh con mà đã đóng đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chi định của bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc kể cả trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản.

>>>Theo quy định trên, việc hưởng chế độ thai sản không phụ thuộc vào việc bạn sinh con mấy lần. Chỉ cần đảm bảo quy định trên thì vợ bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn nghỉ sinh từ đầu tháng 9 năm 2017 nhưng không rõ vợ bạn sinh con vào ngày cụ thể là ngày nào. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bạn nghỉ sinh thì bạn mới đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng (từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017). Như vậy, nếu vợ bạn nghỉ tháng 9 năm 2017 thì vợ bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 31. Bạn đối chiếu lại với trường hợp tại khoản 3 Điều 31 xem vợ bạn có thỏa mãn các điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi nghỉ sinh con hay không.

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Nghỉ việc trước sinh có được hưởng chế độ thai sản không ?

Thưa luật sư. Em tham gia BHXH từ tháng 05 năm 2016 đến nay được hơn 2 năm. Và hiện nay em đang mang thai được 5 tháng hết tháng 7 thai mới được hơn 5 tháng. Dự kiến sinh vào 25 tháng 11. Luật sư cho em hỏi nếu hết tháng 07 này em nghỉ việc trước thai sản thì em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Nếu được thì có phải sau sinh bên bảo hiểm chi trả cho mình đúng không ạ? Để hưởng chế độ thai sản thì em cần làm những gì, thủ tục như thế nào? Nếu ngay khi sau sinh em không thể đi làm và lấy được thì người thân có thể làm và lấy hộ thai sản được không ?
Cảm ơn!

Nghỉ việc trước sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ..... sẽ được hưởng, đây là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khi phụ nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ....... mà đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra khi người phụ nữ mang thai mà không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có chồng tham gia Bảo hiểm xã hội thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

Đối tượng được hưởng chế độ thai sản (Căn cứ điều 31 - Luật Bảo hiểm xã hội 2014): Theo đó thì các trường hợp sau sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định:

- Là lao động nữ mang thai

- Là lao động nữ sinh con

- Là lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

- Là người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuôi

- Là lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

- Là lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Như vậy theo quy định thì có 6 trường hợp sẽ được hưởng chế độ thai sản

Để được hưởng chế độ thai sản thì thứ nhất cần phải là người đã tham gia Bảo hiểm xã hội, thứ hai phải đóng Bảo hiểm xã hội đủ số thời gian theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

- Đối với trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì điều kiện được hưởng là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

- Đối với trường hợp sinh con mà đã đóng đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chi định của bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc kể cả trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản.

>>> Xét trường hợp của bạn, thời gian dự sinh của bạn là ngày 25/11/2018. Theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng được 9 tháng bảo hiểm xã hội. Do vậy, nếu bạn nghỉ việc tại tháng 8/2018 thì bạn vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Làm thế nào để hưởng chế độ nghỉ thai sản?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê. Em có câu hỏi liên quan đến việc thanh toán chế độ thai sản như sau:

- Em làm việc ở công ty A: từ tháng 06/2010 đến hết tháng 10/2010. Sau đó em nghỉ làm, chuyển sang công ty B.

- Tại công ty B, em đã đóng BHXH từ tháng 02/2011 đến hết tháng 07/2011; tháng 08/2011 em nghỉ sinh. Công ty B đã làm hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ thai sản cho em và đã được BHXH quận duyệt, nhưng do công ty B nợ tiền BHXH (mới đóng hết tháng 05/2011) nên bên BHXH quận chưa chuyển tiền cho đơn vị.

Hiện nay công ty B đã ngừng giao dịch với BHXH từ tháng 06/2014. Em đã lên BHXH quận và được hướng dẫn làm đơn đề nghị và đã chốt sổ đến hết tháng 05/2011 (là thời điểm công ty B đã đóng BHXH), sau đó không được hướng dẫn gì nữa, em vẫn chưa nhận được chế độ thanh toán thai sản. Theo quy định hưởng chế độ thai sản, trong vòng 12 tháng trước khi sinh chỉ cần đóng đủ 06 tháng; và trường hợp của em, từ tháng 8/2010 đến hết tháng 07/2011, em đã đóng được 07 tháng. (T08,09,10/2010, T02,03,04,05/2011).

Vậy giờ em làm thế nào để có thể đề nghị BHXH quận thanh toán chế độ thai sản? Hồ sơ cần những gì? Em có thể làm đơn đề nghị thanh toán chế độ thai sản theo trường hợp lao động nghỉ việc trước khi sinh được không?

Em cảm ơn!

Làm thế nào để hưởng chế độ nghỉ thai sản?

Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp của bạn, để có thể nhận được tiền thanh toán chế độ thai sản bạn cần khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết:

Trình tự thủ tục khiếu nại được quy định tại Điều 119 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội như sau:

“1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

Như vậy, tùy thuộc vào việc cơ quan nào làm sai, bạn có thể trực tiếp khiếu nại lên cấp trên của cơ quan đó hoặc có thể khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

Theo đó căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại 2011, thì : “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

Thời hạn giải quyết khiếu nại theo Điều 28 Luật khiếu nại: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.”

Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết đơn khiếu nại về bảo hiểm xã hội của bạn là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, nếu ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết tối đa không quá 60 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng có được hưởng chế độ thai sản?

Trả lời:

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Câu hỏi: Điều kiện cha hưởng bảo hiểm thai sản?

Trả lời:

Căn cứ theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Điều 9 quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Câu hỏi: Khiếu nại quyết định hành chính về bảo hiểm xã hội bằng cách thức nào?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 119 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội thì việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.