Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 92 Bộ luật Lao động năm 2019, Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là:

* Đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* Một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ô trung ương và chuyên gia độc lập.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 92 Bộ luật Lao động năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Như vậy, với quy định như trên sẽ giúp Chính phủ đưa ra quyết định về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động đúng tình hình thực tế, hài hòa được lợi ích của người lao động với người sử dụng lao động; tránh trường hợp mức lương tối thiểu quá thấp sẽ ảnh hưởng đến đời sôhg của người lao động, mức lương tối thiểu quá cao sẽ tạo nên gánh nặng quá sức cho người sử dụng lao động.