Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức số 58/2010/QH12

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Luật cán bộ, công chức năm 2008

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

2. Nội dung tư vấn:

Xin luật su cho hỏi nay tôi là công chức, viên chức nhà nước đã công tác được 20 năm năm công tác thì tổng cộng ngày nghỉ phép của Tôi là bao nhiêu ngày nghỉ? trong 1 năm (mà tôi đã xinh và được nghỉ 12 ngày trong năm 2015) xin trần thành cám ơn luật sư

 Điều 13 Luật Cán bộ, công chức quy định như sau:

"Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ."

Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định như sau: 

"Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:..."

Thời gian làm căn cứ tính nghỉ hằng năm được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP như sau:

"Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm 

1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề. 

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động. 

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động. 

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng. 

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. 

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng. 

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn. 

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. 

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc. 

11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội. "

Ngoài ra, Điều 112 Bộ luật Lao động quy định như sau:

"Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày."

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?

Như vậy, nếu bạn đã công tác được 20 năm thì bạn sẽ có 18 ngày nghỉ hàng năm.

Kinh gửi luật sư:Tôi là công chức hưởng ngạch chuyên viên 01.003 được 12 năm, đến thời điểm này cơ quan có thẩm quyền cấp huyện điều động, bổ nhiệm tôi giữ chức phó đài Truyền thanh huyện. Như vậy tôi hiển nhiên từ công chức chuyển sang viên chức. Theo như nghiên cứu luật công chức và viên chức tôi mất nhiều quyền lợi của một công chức. Vây thưa luật sư chức danh phó đài truyền thanh có xứng đáng để tôi từ bỏ ngạch công chức để qua viên chức không? hay tô cứ xin nghĩ việc để được hưởng chế độ của công chức? Xin Luật sư trả lời sơm nhất để hỗ trợ tinh thần và giúp tôi có quyết định đúng đắn.

 Điều 58 Luật Viên chức quy định như sau:

"Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

>> Xem thêm:  Chế độ áp dụng với nhân viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập?

2. Chính phủ quy định chi tiết điều này."

Như vậy, theo quy định của luật thì nếu bạn đáp ứng được điều kiện của viên chức thì bạn có thể sẽ được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu như bạn không muốn chuyển sang làm viên chức bạn có thể đề nghị với cơ quan đã ra quyết định chuyển mình hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Trong thời gian nghỉ sinh con công chức nữ cấp xã có được hưởng lương không

 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định như sau:

"Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định."

Như vậy, trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Tôi đi làm từ năm 2003, được xếp ngạch công chức từ năm 2003, nhờ Luật gia tính giúp số ngày phép tôi được nghỉ năm 2015

 Theo quy định pháp luật trên thì bạn có 18 ngày nghỉ hằng năm.

>> Xem thêm:  Quy định đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn?

em hiện đang công tác tại Văn phòng Huyện ủy (chế độ hợp đồng ký theo từng năm) đã trên 3 năm có tham gia bảo hiểm đầy đủ. Do cơ quan em đến nay mới được bổ sung biên chế, neen em sẽ thi tuyển công chức trong thời gian sắp tới, với vị trí việc làm hiện nay của em. Vậy luật sự cho em hỏi nếu em thi đỗ công chức với vị trí việc làm hiện tại của em thì em được xếp vào ngành như thế nào, thời gian em tham gia bảo hiểm (từ 01/12/2012) được tính để chuyển xếp lượng hay không?

Trong trường hợp này, bạn muốn thi tuyển công chức do vậy đối chiếu theo quy định của luật viên chức bạn phải chấm dứt hợp đồng làm việc hiện tại. Việc bạn được xếp vào ngành nào còn phụ thuộc vào vị trí tuyển dụng của đơn vị tuyển dụng bạn.

Thưa luật sư, em hiện nay đang làm việc tại một Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở. Nếu bây giờ em thành viên chức tại Trung tâm thì khi có kỳ thi tuyển công chức em có được tham gia thi tuyển không? Em cảm ơn luật sư.

Điều 29 Luật Viên chức quy định như sau:

"Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

>> Xem thêm:  Chế độ nâng lương đối với cán bộ , công chức làm việc tại các cơ quan công lập ?

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

>> Xem thêm:  Công chức nhà nước có quyền nhận ủy quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp không ?

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này"

Như vậy, nếu như bạn đang là viên chức mà muốn chuyển sang công chức thì bạn phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định trên.

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định trên thì bạn nên xem xét về việc chuyển đổi giưa viên chức và cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP như sau:

"Điều 42. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức
1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.
2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.
3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức."

Phòng X, là cơ quan chuyên môn của UBND thị xã B. Phòng chúng tôi có 7 công chức, trong 03 năm qua chưa được nghỉ phép năm, vậy hỏi như vậy có đúng không và chúng tôi cần làm gì?

Như vậy, đối chiếu theo quy định pháp luật trên thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho 01 người sử dụng lao động thì sẽ được nghỉ hằng năm. Do đó, việc bạn làm 03 năm nhưng chưa được nghỉ hằng năm là không đúng với quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định điều động cán bộ

Bộ phận tư vấn luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chế độ nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức?