Luật sư tư vấn về chủ đề "cán bộ công chức"

cán bộ công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cán bộ công chức.

Bản chất và vai trò của giao tiếp hành chính

Bản chất và vai trò của giao tiếp hành chính
Giao tiếp hành chính là giao tiếp giữa con người với nhau trong hoạt động hành chính. Giao tiếp hành chính là giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính với các đối tượng để trao đổi tư tưởng, tình cảm, hành vi thông qua hệ thống tín hiệu ngôn ngữ hành chính.

Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ,công vụ

Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ,công vụ
Trách nhiệm công vụ là trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước hành động phải phù hợp với quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả do không thực hiện hay thực hiện không đúng các nghĩa vụ của mình

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp
Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP vị trí việc làm và biên chế công chức

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP vị trí việc làm và biên chế công chức
Luật cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, trong đó có các nội dung về vị trí việc làm và biên chế công chức. Thực hiện nội dung này, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Điều động công chức là gì ? Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Điều động công chức là điều chuyển công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, hoặc do nguyện vọng cá nhân. Bài viết phân tích việc điều động viên chức cũng như quy định về đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ công chức theo quy định pháp luật hiện nay.

Công sở là gì ? Khái niệm công sở được hiểu như thế nào ?

Công sở là gì ? Khái niệm công sở được hiểu như thế nào ?
Công sở là bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng quản lí nhà nước hoặc dịch vụ công. Công Sở bao gồm các cơ quan quản lí nhà nước các cấp và các cơ quan hành chính sự nghiệp có tư cách pháp nhân công quyền nhằm thực hiện chức năng quản lí nhà nước hoặc dịch vụ công.

Công bộc là gì ? Khái niệm công bộc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công bộc là gì ? Khái niệm công bộc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Công bộc của dân hay đầy tớ của dân là cụm từ chỉ một trong các quan niệm khác nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ của người lãnh đạo, hoặc mở rộng là của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Vậy cụ thể, công bộc là gì? Công bộc ám chỉ những ai? Phải hiểu như nào cho đúng?

Chuyên viên là gì ? Quy định về tiêu chuẩn, ngạch chuyên viên

Chuyên viên là gì ? Quy định về tiêu chuẩn, ngạch chuyên viên
Chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên; có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook