Công nhận DE FACTOR là một trong những hình thức truyền thống của công nhận quốc tế chính thức đối với quốc gia hoặc Chính phủ mới được thành lập. là sự công nhận quốc tế ở mức không đầy đủ, hạn chế và trong một phạm vi không toàn diện.

Theo V.I.Lênin, công nhận De Facto là “công nhận mới một nửa"'. Công nhận De Facto thường được vận dụng trong thực tiễn khi quốc gia công nhận không đủ căn cứ để tin tưởng “sức sống" của Chính phủ mới thành lập hoặc quốc gia mới ra đời, hoặc khi quốc gia công nhận không có ý định công nhận chính thức, đầy đủ một chủ thể mới của pháp luật quốc tế hoặc Chính phủ mới đó trước một thời điểm nhất định hoặc trước khi xảy ra những sự kiện nhất định.

Quan hệ phát sinh giữa quốc gia công nhận De Factor và bên được công nhận là những quan hệ quá độ tiến lên quan hệ toàn diện giữa các bên khi công nhận De dure (Xf. Công nhận De dure). Phạm vi quan hệ giữa các bên khi công nhận De Factor thường được xác định trên cơ sở các điều ước quốc tế song phương giữa các bên liên quan. Khi công nhận De Factor, các bên có thể thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường. Sự hợp tác giữa các bên cũng có thể được tiến hành trong các lĩnh vực khác nhau dưới các hình thức khác. Tuy vậy, đôi khi công nhận De Factor cũng mang tính chất phân biệt đối xử trong quan hệ đối với nước được công nhận.