- B,C là thành viên hợp danh : Trong đó B (vốn góp 30%), C (vón góp chiếm 30 %);

Trong điều lệ công ty có quy định: B được chia lợi nhuận gấp 1,5 lần tỷ lệ vốn góp của B trong công ty. Ngoài ra không có ghi gì về hai thành viên còn lại. Lợi nhuận năm nay là 300 triệu. Như vậy, luật doanh nghiệp năm 2005 sẽ phải chia lợi nhuận cho A,B,C như thế nào? số tiền tương ứng của từng thành iveen là bao nhiêu.

Rất mong nhận được câu trả lời của Anh/Chị!

Người gửi: Lê Ngọc Phú

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn phân chia lợi nhuận gọi: 1900.6162

Trả lời:

Đối với thành viên hợp danh, khi góp vốn vào công ty, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp thì thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, do trong điều lệ ghi nhận là B được hưởng lợi nhuận gấp 1,5 lần tỷ lệ vốn góp nên B sẽ được hưởng 45% lợi nhuận.

Đối với thành viên góp vốn, thành viên góp vốn sẽ được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong điều lệ công ty (điểm b khoản 1 Điều 140 luật doanh nghiệp).

Hay nói cách khác số tiền mà từng người được hưởng như sau:

B = 300*45% = 135 triệu.

A được hưởng 300*40% = 120 triệu.

Chị chỉ được hưởng 45 triệu.

 

Ý kiến bổ sung thứ hai:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Câu hỏi của bạn xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 134 và Điều 140 của Luật doanh nghiệp 2005 thì:

“Điều 134. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty;

 Điều 140. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

b) Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty………………….”

Có thể thấy rằng ở tình huống bạn đưa ra thì trong Điều lệ công ty quy định  B được chia lợi nhuận gấp 1, 5 lần tỷ lệ góp vốn của B. Mà tỉ lệ góp vốn của B là 30% thì tỉ lệ lợi nhuận được chia là 45% của tổng lợi nhuận phân phối 300 triệu tức 135 triệu

 Trong điều lệ công ty không quy định về việc chia lợi nhuận cho các thành viên còn lại là B và C thì quyền lợi của B và C sẽ được hưởng theo nguyên tắc chung là quyền lợi tương xứng với số vốn đã góp vào công ty.  Do đó, sau khi chia lợi nhuận cho B(= 45% lợi nhuận (1,5x30%)),  còn 55% tổng lợi nhuận còn lại (= 165 triệu) sẽ dành cho A- thành viên góp vốn và C-thành viên hợp danh theo tỷ lệ góp vốn của họ. Tức A : C = 4 : 3 =31% : 24% (tổng 55%). Hay nói cách khác, 55% tổng lợi nhuận còn lại là 165 triệu sẽ thuộc về A và C và phân chia theo tỉ lệ góp vốn 40% và 30% (165 triệu được chia thành 7 phần, trong đó A hưởng 4 phần còn C hưởng 3 phần).

Như vậy, tỷ lệ chia lợi nhuận hàng năm của các thành viên là: A = 31%, B = 45% và C=24%.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự 

--------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: