1. Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh theo luật?

Thưa luật sư, xin hỏi: Điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ? Công ty hợp danh có thể thuê giám đốc không ạ ?
Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

1. Quy định giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty?

Giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty so với Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây (thay thế bởi: Luật doanh nghiệp năm 2020) thì không hợp lí và còn hạn chế quyền của các thành viên hợp danh khác.

Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh (ít nhất là 2 thành viên). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Trách nhiệm tài sản của các thành viên hợp danh đối với các nghĩa vụ của công ty trách nhiệm vô hạn và liên đới. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

Theo khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về hội đồng thành viên:

“Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác”.

Theo đây, ta hiểu trong công ty hợp danh, hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh là chủ tịch đồng thời kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Vì vậy, theo Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh:

"1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định"

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong quá trình hoạt động của công ty, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty...(theo khoản 1 Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ các thành viên hợp danh) chứ không phải chỉ có duy nhất giám đốc của công ty đó. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. Thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lí và kiểm soát công ty.

2. Quy định công ty hợp danh có thể thuê giám đốc.

Theo phân tích trên, Giám đốc có nhiệm vụ quản lí và điều hành kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh, phân công phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh. Theo khoản 1 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Vì vậy, nếu Điều lệ công ty có quy định khác và được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên hợp danh thì công ty hợp danh có thể được thuê giám đốc.

Tuy nhiên, công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Vì vậy, số lượng thành viên trong công ty hợp danh thường rất ít và các thành viên khi thành lập công ty đều phải xét đến yếu tố nhân thân, trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm bởi vì các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

>> Xem thêm: Mẫu Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất

 

2. Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danh

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hợp danh có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danh, chi tiết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

…., ngày … tháng … năm………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……........….. Giới tính: ......................

Chức danh: ...................................................................................................

Sinh ngày: …/…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ................

Chứng minh nhân dân số: ..............................................................................

Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp: ..............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .............................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................

Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ...........................................

Email: ………………………………………. Website: ...................................

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..........................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Fax: .................................

Email: …………………………………………… Website: ...........................

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): .................................................................

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):

...........................................................................................................................

8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

9. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):........

Điện thoại:...................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng:...........................................................

Điện thoại:...................................................................................

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.......................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:...............................

Tỉnh/Thành phố:.............................................................................

Điện thoại: ……………………………….. Fax:..........................

Email:.............................................................................................

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …./....…/………

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến):..........................................................

7

Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):....................................................

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng:.......................................................................

Tài khoản kho bạc:.........................................................................

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh chính1:.....................................................

....................................................................................................

1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .....................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………
- ……………….


>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

 

3. Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh thể hiện: Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

STT

Tên thành viên

Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

Chữ ký của thành viên

Ghi chú2

Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)1

Tỷ lệ (%)

Thời điểm góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A. Thành viên hợp danh

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

……, ngày … tháng … năm …..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp

3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

----------------------------------------------

>> Tham khảo dịch vụ: Dịch vụ luật sư tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp

 

4. Thành lập công ty hợp danh như thế nào?

Thưa luật sư, tôi muốn mở một công ty hợp danh. Vậy xin hỏi thủ tục và quy trình thực hiện như thế nào ạ ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp;

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp:

– Cán bộ, công chức, viên chức ;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án;

Do bạn không cung cấp rõ thông tin về bản thân nên chúng tôi không thể đối chiếu và xem xét bạn có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định trên. Trường hợp bạn đáp ứng đủ điều kiện trên thì bạn có quyền thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi có thể tư vấn tiếp cho bạn về thủ tục và hồ sơ như sau:

Theo quy định tại điều 21 luật doanh nghiệp năm 2014 thì hồ sơ đăng ký công ty hợp danh bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi mà bạn đặt trụ sở công ty. Nếu bạn đặt trụ sở công ty lại Long An thì bạn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An;

Lệ phí: 200.000 ( VNĐ)

 

5. Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp danh hiện là một trong những dịch vụ tư vấn mà Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung cấp cho Quý khách hàng. Với sự tư vấn tổng thể sung quanh việc đăng ký thay đổi các thông tin trên ĐKKD chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất:

1. Trình tự thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký thay đổi;

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá dịch vụ; quy trình tư vấn và hợp đồng dự thảo qua email của Quý khách hàng;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu do MKLAW FIRM cun cấp);

- Dựa trên các thông tin do khách hàng cung cấp, Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp về vấn đề mà Quý khách quan tâm qua email;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp cho Quý khách hàng tại trụ sở văn phòng của MKLAW FIRM hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ: Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

 

2. Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn:

Hồ sơ sau đăng ký thay đổi giấy phép kinh kinh doanh của công ty hợp danh sau khi hoàn thiện sẽ được đăng ký tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh Công ty hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh Công ty hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

4. Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê sẽ đại diện khách hàng trong việc nộp và nhận kết quả đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh. Giấy phép kinh sẽ được bàn giao theo đúng yêu cầu về tiến độ và nội dung mà hai bên đã thống nhất trong hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến: 1900.6162. Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty;

2. Tư vấn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp;

3. Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông Công ty;

4. Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty;

5. Tư vấn đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;

6. Tư vấn hiệu đính thông tin sai lệch của giấy phép kinh doanh;

7. Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần;

8. Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh;