1. Công ty tài chính có được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn dưới hình thức cho vay ?

Tái cấp vốn là một khái niệm trong lĩnh vực ngân hàng, được định nghĩa trong khoản 1 Điều 11 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010. Theo đó, tái cấp vốn là một hình thức cấp tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng nhằm cung cấp vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng khác.Tái cấp vốn thường được áp dụng khi các tổ chức tín dụng cần tăng cường nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Trong trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng đó để giúp họ tiếp tục hoạt động một cách ổn định và đáp ứng các yêu cầu về thanh toán ngắn hạn.Tái cấp vốn là một biện pháp quan trọng trong việc quản lý và điều tiết nguồn vốn của hệ thống ngân hàng. Nó giúp đảm bảo tính ổn định và tin cậy của hệ thống tài chính, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế nói chung.

- Ngân hàng Nhà nước cung cấp các hình thức tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010. Các hình thức này bao gồm như sau:

  • Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá: Trong trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước cung cấp nguồn vốn cho tổ chức tín dụng và yêu cầu tổ chức tín dụng đặt cầm cố giấy tờ có giá như tài sản đảm bảo. Trong trường hợp tổ chức tín dụng không thể trả nợ, Ngân hàng Nhà nước có quyền thế chấp và bán giấy tờ cầm cố để thu hồi số tiền vay.
  • Chiết khấu giấy tờ có giá: Đây là hình thức Ngân hàng Nhà nước mua lại giấy tờ có giá từ tổ chức tín dụng với mức giá thấp hơn giá trị thực của giấy tờ đó. Tổ chức tín dụng sẽ nhận được nguồn vốn từ việc bán giấy tờ và Ngân hàng Nhà nước sẽ sở hữu giấy tờ đó.
  • Các hình thức tái cấp vốn khác: Ngoài hai hình thức trên, Ngân hàng Nhà nước cũng có thể cung cấp các hình thức tái cấp vốn khác cho tổ chức tín dụng. Các hình thức này có thể được quy định và điều chỉnh theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu tái cấp vốn của các tổ chức tín dụng.

- Công ty tài chính có thể được Ngân hàng Nhà nước cấp lại vốn thông qua hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng để hỗ trợ thanh khoản. Điều này được quy định trong Thông tư số 24/2019/TT-NHNN, theo đó:

- Thông tư này quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) cấp lại vốn thông qua hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Thông tư này áp dụng cho các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi và bổ sung), bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

- Mục đích của việc cấp lại vốn này là để hỗ trợ các tổ chức tín dụng chi trả tiền gửi cho khách hàng là cá nhân, tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng khác và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài), cũng như chi trả tiền vay cho các tổ chức tín dụng khác và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài. Điều này được gọi là hỗ trợ thanh khoản.

- Ngoài ra, việc cấp lại vốn cũng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với các ngành và lĩnh vực được quy định trong Nghị định của Chính phủ, mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua các công cụ chính sách tiền tệ. Điều này được gọi là hỗ trợ nguồn vốn cho vay cho các ngành và lĩnh vực được khuyến khích phát triển.

Do đó, theo quy định của Thông tư, Công ty tài chính thuộc đối tượng được Ngân hàng Nhà nước cấp lại vốn thông qua hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng để hỗ trợ thanh khoản.

 

2. Hạn mức số tiền tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng để hỗ trợ thanh khoản?

Mức độ tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng để hỗ trợ thanh khoản được quy định tại Điều 14 của Thông tư 24/2019/TT-NHNN là không vượt quá một phần sáu (60%) tổng dư nợ gốc của các khoản vay được ghi trong bảng kê hồ sơ tín dụng. Điều này có nghĩa là số tiền mà một công ty tài chính có thể nhận được thông qua quá trình tái cấp vốn không được vượt quá 60% tổng số tiền công ty đang nợ trong các khoản vay đó.

- Việc quy định này đảm bảo tính khả thi và an toàn của việc tái cấp vốn. Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định số tiền tái cấp vốn dựa trên khả năng chi trả của công ty tài chính. Bằng cách đánh giá tình hình tài chính và khả năng thu hồi của công ty, ngân hàng đảm bảo rằng việc tái cấp vốn sẽ không gây áp lực quá mức lên khả năng tài chính của công ty.

- Điều quan trọng là việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho công ty tài chính. Thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi một công ty tài chính gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền từ các khoản vay, việc tái cấp vốn qua hình thức cho vay lại giúp công ty có thể thu hồi một phần tiền mặt và đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn.

- Tuy nhiên, việc tái cấp vốn không được thực hiện một cách vô lí và quá mức. Quy định giới hạn tỷ lệ tái cấp vốn tại mức 60% tổng dư nợ gốc giúp đảm bảo sự cân nhắc và tránh rủi ro cho cả ngân hàng và công ty tài chính. Ngoài ra, việc xem xét và quyết định số tiền tái cấp vốn dựa trên khả năng chi trả cũng đảm bảo rằng công ty tài chính có thể đảm bảo việc trả nợ đúng hạn và không gây tổn thất lớn cho ngân hàng.

Tóm lại, số tiền tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng để hỗ trợ thanh khoản cho công ty tài chính được quy định không vượt quá 60% tổng dư nợ gốc của các khoản vay trong bảng kê hồ sơ tín dụng. Quy định này nhằm đảm bảo tính khả thi và an toàn trong quá trình tái cấp vốn, đồng thời giúp công ty tài chính duy trì thanh khoản và khả năng tài chính ngắn hạn.

 

3. Có được thu hồi nợ từ nguồn khác của Công ty tài chính trong trường hợp khoản vay tái cấp vốn đến hạn mà Công ty tài chính không trả hết nợ thì NHNN không?

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư 24/2019/TT-NHNN, trong trường hợp Công ty tài chính không trả hết nợ đến hạn đối với khoản vay tái cấp vốn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quyền thu hồi nợ từ nguồn khác của Công ty tài chính nếu có.

- Để xử lý việc Công ty tài chính không trả hết nợ đúng hạn, quy định cụ thể như sau:

 Khi tổ chức tín dụng không trả hết nợ đúng hạn đối với khoản vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng và không được NHNN gia hạn, NHNN áp dụng các biện pháp sau đây:

+ Chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định của NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN và tổ chức tín dụng. Đồng thời, áp dụng lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư.

+ Trích tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng tại NHNN sau khi NHNN có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng về việc trích tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thu hồi nợ.

+ Những trường hợp có thể, NHNN có quyền thu hồi nợ từ nguồn khác của tổ chức tín dụng.

Vì vậy, theo quy định trên, trong trường hợp khoản vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đến hạn mà Công ty tài chính không trả hết nợ và không được NHNN gia hạn, NHNN có quyền thu hồi nợ từ các nguồn khác của Công ty tài chính nếu có.

Quý khách có thể tham khảo bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Tái cấp vốn là gì? Tái cấp vốn cho Ngân hàng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật là rất quan trọng và có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để đáp ứng nhu cầu tư vấn và hỗ trợ của quý khách hàng.