1. Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ ở đâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, nội dung chi tiết được quy định như sau:

- Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng.

- Công ty tài chính phải ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nơi công ty tài chính mở điểm giới thiệu dịch vụ, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

- Công ty tài chính chịu trách nhiệm về hoạt động của điểm giới thiệu dịch vụ, bảo đảm thông tin về sản phẩm cho vay tiêu dùng cung cấp cho khách hàng tại các điểm giới thiệu dịch vụ được thống nhất, đầy đủ và trung thực.

Theo quy định trên, công ty tài chính thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng thông qua việc mở điểm giới thiệu dịch vụ tại các địa điểm cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, công ty tài chính chỉ được thực hiện các hoạt động liên quan đến giới thiệu dịch vụ và thu thập thông tin vay vốn, không được thực hiện các hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng có quyền mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Công ty có trách nhiệm giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin về nhu cầu vay vốn của khách hàng để hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng.

Tuy nhiên, công ty tài chính chỉ được thực hiện hoạt động giới thiệu và thu thập thông tin tại điểm giới thiệu dịch vụ, và không được thực hiện bất kỳ hoạt động khác tại đây. Điều này nhấn mạnh sự tập trung vào mục tiêu chính của việc mở điểm giới thiệu, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng. Hơn nữa, công ty tài chính cần ký kết hợp đồng với bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan, đồng thời xác định thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Điều này giúp tạo ra môi trường làm việc có trật tự và minh bạch trong quá trình hợp tác giữa các đối tác.

 

2. Khi có phát sinh thay đổi người phục trách điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Khi có sự thay đổi người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định sau đây, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN:

- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

+ Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được lập bằng văn bản, gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo các phương thức: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

+ Thời hạn gửi báo cáo: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi người quản lý, phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ.

+ Đề cương báo cáo: Công ty tài chính cần lập báo cáo theo đúng đề cương được quy định trong Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN.

- Báo cáo mở, chấm dứt, hoặc dự kiến mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ:

+ Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được lập bằng văn bản, gửi đến Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo các phương thức: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

+ Thời gian chốt số liệu: Tính từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của quý báo cáo đến ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý báo cáo.

+ Thời hạn gửi báo cáo: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu tiên quý liền kề quý báo cáo.

+ Đề cương báo cáo: Công ty tài chính cần lập báo cáo theo đúng đề cương được quy định trong Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Phụ lục số 03 cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tất cả các quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và quản lý hiệu quả trong hoạt động của công ty tài chính, cũng như giữ vững ổn định và uy tín của hệ thống ngân hàng. Công ty tài chính cần duy trì các quy trình và hệ thống quản lý để đảm bảo rằng sự thay đổi được thực hiện một cách hợp lý và tuân thủ quy định. Điều này bao gồm việc đào tạo và thông tin cho nhân viên về sự thay đổi và các quy định mới. Ngoài báo cáo chính, công ty cũng cần chuẩn bị tất cả các tài liệu hỗ trợ liên quan, như chứng từ về quy trình thay đổi, thông tin về người phụ trách mới, và bất kỳ tài liệu hợp pháp nào liên quan. Đối thoại và hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý là chìa khóa quan trọng để đảm bảo rằng mọi thay đổi được thông báo và thực hiện đúng theo quy định. Bằng cách tuân thủ những quy định trên, công ty tài chính có thể đảm bảo rằng mọi sự thay đổi trong người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ được thông báo kịp thời và hợp pháp, đồng thời giữ vững uy tín và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 

3. Báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ khi có phát sinh thay đổi người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ

>>>> Mẫu báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ khi có phát sinh thay đổi người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ

Mẫu báo cáo về điểm giới thiệu dịch vụ khi có phát sinh thay đổi người phụ trách điểm giới thiệu dịch vụ thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN.

TÊN CÔNG TY TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 001/BC-DGTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh

I. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

1. Tên điểm giới thiệu dịch vụ:

- Chi nhánh Hà Nội - Địa Chỉ: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Hà Nội

- Người Quản Lý, Phụ Trách: Nguyễn Văn A - Địa chỉ: 456 Đường XYZ, Quận ABC, Hà Nội

- Số điện thoại: 0123 456 789

2. Tên điểm giới thiệu dịch vụ:

Chi nhánh Sài Gòn

- Địa Chỉ: 456 Đường XYZ, Quận ABC, Sài Gòn

- Người Quản Lý, Phụ Trách: Trần Thị B - Địa chỉ: 789 Đường LMN, Quận DEF, Sài Gòn

- Số điện thoại: 0987 654 321

II. Danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ và thông tin người quản lý, phụ trách mới (tên, địa chỉ, số điện thoại) điểm giới thiệu dịch vụ có phát sinh thay đổi người quản lý, phụ trách trên địa bàn.

 1. Tên điểm giới thiệu dịch vụ: Chi nhánh Đà Nẵng

- Địa chỉ: 789 Đường LMN, Quận DEF, Đà Nẵng

- Người Quản Lý, Phụ Trách Mới: Lê Văn C

- Địa chỉ mới: 101 Đường GHI, Quận KLM, Đà Nẵng

- Số điện thoại mới: 0901 234 567

2. Tên điểm giới thiệu dịch vụ: Chi nhánh Hải Phòng

- Địa chỉ: 101 Đường GHI, Quận KLM, Hải Phòng

- Người quản lý, phụ trách mới: Phạm Thị D

- Địa chỉ mới: 222 Đường OPQ, Quận UVW, Hải Phòng

- Số điện thoại mới: 0777 888 999

                                 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quy định lãi suất của Công ty tài chính như thế nào?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng đang đối diện với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần sự tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ ngay với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng, mang lại sự an tâm và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải đáp mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.