1. Theo quy định, Cục Sở hữu Trí tuệ là gì?

Dựa vào Điều 1 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Điều lệ), được ban hành theo Quyết định số 2525/QĐ-BKHCN năm 2018, quy định như sau:

Cục Sở hữu trí tuệ là một tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chức năng chính của cơ quan này là tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý toàn bộ lĩnh vực sở hữu trí tuệ của nhà nước; đồng thời, nó có trách nhiệm trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này được biết đến quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh là Intellectual Property Office of Vietnam (viết tắt là IP Vietnam).

Cục Sở hữu trí tuệ được công nhận là một pháp nhân, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để thực hiện các hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Cục Sở hữu trí tuệ đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của của Cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ đảm nhận nhiều nhiệm vụ và quyền hạn, được chi tiết tại Điều 2 của Điều lệ với 23 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau. Tập trung vào những đặc trưng quan trọng nhất, chúng ta có:

- Chủ trì và phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Chịu trách nhiệm chủ đạo và hợp tác với các cơ quan liên quan để xây dựng và trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các dự thảo về cơ chế, chính sách, giải pháp, chương trình, đề án hoặc kế hoạch phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nhiệm vụ này đặt ra những yêu cầu cao về chuyên môn và là trọng tâm quan trọng nhất của Cục, thể hiện vai trò chủ lực trong hệ thống Bộ.

- Ban hành văn bản hướng dẫn và nội bộ: Sử dụng thẩm quyền để ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như các văn bản nội bộ và văn bản cá biệt khác, nằm trong phạm vi quản lý của Cục. Điều này phản ánh quyền hạn xuất phát từ vị trí và chức năng của Cục, đảm bảo rằng Cục có thể cung cấp hướng dẫn chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng xã hội, đồng thời duy trì hoạt động chuyên nghiệp và độc lập.

- Tổ chức xác lập quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan: Thực hiện việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây là quyền hạn độc đáo chỉ thuộc về Cục, đáp ứng theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức trong xã hội. Nhiệm vụ này còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trách nhiệm nhà nước trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, tạo điều kiện cho quản lý hiệu quả và thống nhất quyền sở hữu công nghiệp trên toàn quốc.

- Chủ trì hoặc hợp tác với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cơ quan chủ nhiệm nhiệm vụ này là Cục Sở hữu Trí tuệ, đơn vị có sự hiểu biết rõ về quy định pháp luật, tiếp xúc chặt chẽ với thực tế, và tham gia tích cực vào các hoạt động xác lập quyền, giải quyết tranh chấp. Điều này giúp họ tích luỹ đủ kinh nghiệm và chuyên môn để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đối tượng cụ thể.

- Xử lý khiếu nại và tố cáo liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật là một nhiệm vụ khác của Cục. Khi nhận được đơn khiếu nại, cơ quan này đảm nhận trách nhiệm giải quyết khiếu nại từ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi quyết định hoặc hành vi của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, họ cũng xử lý đơn tố cáo liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp.

- Tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại có liên quan, theo quy định của pháp luật. Cung cấp ý kiến chuyên môn để hỗ trợ quá trình giải quyết các tranh chấp và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Việc này là quan trọng đặc biệt khi các tranh chấp có giá trị lớn, và sự tham gia của Cục Sở hữu Trí tuệ mang lại sự hỗ trợ và ý kiến chuyên nghiệp từ một cơ quan có kinh nghiệm.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ. Hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ cho cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực này đều có năng lực và chuyên môn đúng đắn, được chứng minh thông qua việc cấp Giấy chứng nhận.

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ trong việc áp dụng và chuyển giao sáng chế để thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh. Cục Sở hữu Trí tuệ có quyền và nhiệm vụ tư vấn khi có yêu cầu và thắc mắc từ các đối tượng liên quan, đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng chức trách và chuyên môn của mình khi tư vấn trở thành nhiệm vụ cụ thể.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng và tham gia đàm phán để ký kết các hiệp định quốc tế về sở hữu trí tuệ, cũng như đề xuất giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ. Nhiệm vụ này có vẻ như đang đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện một hoạt động chuyên môn. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển đồng bộ với các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Tổ chức và quản lý việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ này liên quan đến các thủ tục quan trọng trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, yêu cầu Cục thực hiện một cách hiệu quả, chặt chẽ, đơn giản hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội.

- Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong hoạt động sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây là quyền hạn phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính cho Cục, cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc thu phí và sử dụng phí.

3. Quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ

Cấu trúc tổ chức của Cục Sở hữu trí tuệ được mô tả chi tiết và phức tạp trong Điều 4 của Điều lệ, chia thành hai nhóm chính:

Nhóm 1: Các đơn vị hỗ trợ Cục trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Văn phòng Cục.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Đăng ký.

- Phòng Pháp chế và Chính sách.

- Phòng Hợp tác quốc tế.

- Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Nhóm 2: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục gồm:

- Trung tâm Thẩm định Sáng chế.

- Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

- Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu.

- Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế.

- Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ.

- Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.

Quyết định về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định dựa trên đề nghị của Cục trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có nhiều quyền hạn đối với các cơ quan và đơn vị được liệt kê. Với cấu trúc tổ chức đa dạng như vậy, hy vọng rằng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hoạt động hiệu quả và triệt để trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Bài viết liên quan: Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội có những chức năng, nhiệm vụ nào?

Luật Minh khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!