Các văn bản thuộc lĩnh vực lao động:

1. Bộ luật lao động năm 2012

2. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

3. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

4. Nghị định số 45/2013/NĐ-CPngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

5. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

6.Nghị định số 41/2013/NĐ-CPngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

7. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

8. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

9. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

10. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ: Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

11. Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

12. Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

13. Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

14.  Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

15. Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

16.Nghị định 102/2013/NĐ-CPngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

17. Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc nhà

18. Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
19. Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
20. Chỉ thị 18/CT-BGTVT ngày 17 tháng 09 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
21. Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 09 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
22. Công văn 1436/TTg-KTTH ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước
23. Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
24. Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

25. Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
26. Thông tư 104/2013/TT-BTCngày 02 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
27. Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

28. Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
29. Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
30. Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Các văn bản thuộc lĩnh vực việc làm:

1. Luật Việc làm năm 2013

2.Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

3.Nghị định số 03/2014/NĐ-CPngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Các văn bản thuộc lĩnh vực doanh nghiệp:

1. Luật doanh nghiệp năm 2005

2. Luật đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

3. Luật hợp tác xã năm 2012

4. Luật phá sản năm 2014

5. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động ?

6. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

7. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

8. Nghị định 05/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi quy định về 

thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

9. Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu.

11. Nghị định 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

12. Nghị định 55/2011/NĐ-CPngày 04 tháng 07 năm 2011của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

13. Nghị định 90/2011/NĐ-CP  ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

14.Nghị định 103/2014/NĐ-CP  ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

15. Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

16. Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về  đăng ký doanh nghiệp

17. Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

18.Thông tư 211/2012/TT-BTC  ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

19. Quyết định 1403/QĐ-TCT ngày 01 tháng 09 năm 2010 của Tổng cục thuế ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Ngày 01/07/2015 Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thay thế cho Luật doanh nghiệp 2005. Vậy mong anh lưu ý thời gian để có thể cập nhật kịp thời những quy định mới của pháp luật

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp