1. Thế nào là cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Dựa trên khoản 1 Điều 86 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được điều chỉnh bởi khoản 43 Điều 1 của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2020), quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được nêu như sau: Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng trong các trường hợp sau: Cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện tuân thủ quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này; Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả số tiền đã chi cho cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật này.

Do đó, biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là biện pháp áp dụng khi cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tuân thủ quyết định xử phạt được quy định tại Điều 73 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, hoặc không tự nguyện hoàn trả số tiền đã chi cho cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập của cá nhân, tổ chức vi phạm: Áp dụng đối với cán bộ, công chức hoặc cá nhân đang làm việc và nhận tiền lương hoặc thu nhập từ một cơ quan, đơn vị, tổ chức nào đó. Điều này có nghĩa là một phần của lương hoặc thu nhập của họ có thể bị khấu trừ để đền bù cho vi phạm hành chính mà họ đã thực hiện. Trong trường hợp cá nhân bị cưỡng chế đang hưởng bảo hiểm xã hội, việc khấu trừ có thể áp dụng để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế một cách hiệu quả. Những biện pháp như khấu trừ lương hoặc thu nhập nhằm tăng tính hành chính và cải thiện việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm: Việc khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể áp dụng trong các trường hợp cụ thể như sau: Đối tượng bị áp dụng: Tổ chức hoặc cá nhân không tuân thủ quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, không thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ chi phí cưỡng chế. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng: Đây là điều kiện cần để việc khấu trừ tiền có thể thực hiện. Nếu tổ chức hoặc cá nhân vi phạm có tiền gửi tại một tổ chức tín dụng nào đó tại Việt Nam, tiền này có thể được khấu trừ để đền bù cho vi phạm hành chính mà họ đã thực hiện. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tăng cường sự tuân thủ của cá nhân và tổ chức đối với các quy định pháp luật.

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá: Áp dụng đối với cá nhân không có tiền lương, thu nhập hoặc bảo hiểm xã hội và không có tài khoản hoặc số tiền gửi tại tổ chức tín dụng đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản. Tổ chức không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản tại tổ chức tín dụng đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản.

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Thực hiện đối với cá nhân, tổ chức khác đang giữ tài sản của đối tượng bị vi phạm trong trường hợp đối tượng vi phạm cố tình tẩu tán tài sản. Quy định này giúp đảm bảo rằng các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thi hành một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc đền bù thiệt hại hoặc tiền phạt cho bên bị vi phạm.

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

 

2. Thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước đề cập đến hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân, không phải là hành vi phạm tội, và theo quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước năm 2023, phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước năm 2023, việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước chủ trì. Các lực lượng Cảnh sát nhân dân, Kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi cá nhân hoặc tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản phải hợp tác với Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước năm 2023 và Điều 88 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được điều chỉnh, bổ sung bởi các điểm a, b, c của khoản 45 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020), việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được thực hiện theo các bước sau:

- Ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Kiểm toán trưởng là người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điều này có nghĩa là Kiểm toán trưởng có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu bắt buộc thực hiện các biện pháp cụ thể để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Gửi quyết định cưỡng chế thi hành: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định phải gửi quyết định cho cá nhân hoặc tổ chức bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế và cá nhân hoặc tổ chức có liên quan.

Lưu ý: Quyết định cưỡng chế phải được thi hành ngay khi cá nhân hoặc tổ chức bị cưỡng chế nhận được. Cá nhân hoặc tổ chức nhận được quyết định cưỡng chế phải tuân thủ và chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế được tính từ ngày ra quyết định cưỡng chế đến thời điểm kết thúc hiệu lực của quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp không thi hành quyết định cưỡng chế trong thời hạn này, cưỡng chế vẫn phải thực hiện bằng việc tịch thu tài sản hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (trừ khi quyết định xử phạt đã áp dụng biện pháp tịch thu tài sản, phương tiện vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả).

 

3. Các hình thức xử phạt với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Theo quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước năm 2023, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: Cảnh cáo; Phạt tiền.

Ngoài các hình thức xử phạt chính như cảnh cáo và phạt tiền, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm cũng có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!