Xác lập quyền sở hữu tàu biển với cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ chi tiết của việc xác lập này bao gồm: tên chủ tàu; giấy tờ chứng minh về sở hữu tàu biển; giấy chứng nhận dung tích; giấy chứng nhận phân cấp tàu biển; tên gọi riêng (của tàu biển)... và được làm theo quy định của cơ quan đăng ký tàu biển. Tên tàu biển và cảng đăng ký phải được sơn, kẻ trên thân tàu biển. Việc đăng ký tàu biển cho phép tàu biển có quyền mang cờ quốc tịch của nước mà tàu đăng ký và có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ của nước đó.

Xác định với cơ quan có thẩm quyền của cảng về việc tàu đã đến cảng (thường xảy ra trong trường hợp cảng bị ùn tàu (congestion), cần phải xác định thứ tự đến lượt để thu xếp cầu bến). Đối với những cảng gặp tình trạng ùn tàu kéo dài, tàu phải chờ đợi lâu mới có cầu bến trống, tàu có thể đăng ký việc đến cảng, sau đó đi làm việc khác (sửa chữa, bảo dưỡng, lấy nhiên liệu...) rồi quay lại cảng để được hưởng thứ tự đã xếp hàng trước đó.