1. Đánh giá kết quả chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ?

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, theo định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 49/2017/TT-BTNMT, đặt ra quá trình đánh giá kết quả với một hướng tiếp cận toàn diện và tích cực. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ là quá trình quan trọng và toàn diện, nhằm đánh giá đạt được mức độ nào so với những mục tiêu đã đề ra ban đầu. Điều này bao gồm việc đánh giá hiệu quả và tác động của chương trình đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ thông qua việc đo lường sự biến động trước và sau khi triển khai chương trình.

Quá trình đánh giá này thường sử dụng các phương tiện và chỉ số đã được xác định trước, bao gồm cả đánh giá hiện trạng vùng bờ, đặc điểm của tài nguyên và môi trường. Thông qua việc đo lường và phân tích sự biến động của các chỉ số này, chúng ta có thể xác định mức độ thay đổi và ảnh hưởng của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Đánh giá kết quả cũng có vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả của chương trình, so sánh kết quả thực tế với mục tiêu đã đề ra ban đầu. Nó không chỉ giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình mà còn tạo cơ sở cho quyết định chiến lược trong việc điều chỉnh và cải thiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

Đối tượng tham gia trong quá trình đánh giá bao gồm các tổ chức quản lý, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia liên quan. Sự tham gia của những bên này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá, đồng thời cung cấp cái nhìn đa chiều và đánh giá chính xác từ nhiều góc độ. Kết quả đánh giá cũng là nguồn phản hồi quan trọng để điều chỉnh và cải thiện chương trình theo thời gian. Điều này giúp đảm bảo rằng chương trình không chỉ đáp ứng được mục tiêu ban đầu mà còn linh hoạt và thích nghi với sự biến đổi của điều kiện tài nguyên và môi trường vùng bờ.

 

2. Chỉ thị đánh giá kết quả thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, như được quy định tại Điều 14 Thông tư 49/2017/TT-BTNMT, đặt ra một tầm nhìn quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên vùng bờ. Để đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình này, chúng ta cần xây dựng các chỉ thị giúp đo lường và đánh giá kết quả đạt được.

Đầu tiên, mục tiêu của chương trình cần được xác định rõ ràng, phản ánh đầy đủ nhiệm vụ và mục tiêu quản lý. Các nhóm chỉ thị cụ thể được xây dựng để bao gồm mọi khía cạnh quan trọng của chương trình.

Nhóm chỉ thị về quản Lý (Nhóm A) sẽ mô tả mức độ và kết quả hoàn thiện thể chế, chính sách, và pháp luật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Điều này bao gồm cả việc xem xét và cập nhật chính sách và pháp luật để đảm bảo sự hiệu quả và thích ứng với biến động môi trường.

Nhóm chỉ thị về khai thác và bảo vệ môi trường (Nhóm B) sẽ đánh giá mức độ khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ và kiểm soát, bảo vệ chất lượng môi trường. Các chỉ thị đo lường và đánh giá sẽ được áp dụng để theo dõi hiệu suất trong việc duy trì sự cân bằng giữa khai thác và bảo vệ môi trường.

Nhóm chỉ thị về kinh tế - xã hội (Nhóm C) sẽ mô tả điều kiện kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư vùng bờ, bao gồm thu nhập, giáo dục, y tế và các yếu tố xã hội khác. Điều này giúp đánh giá ảnh hưởng của chương trình đối với cộng đồng dân cư và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cuối cùng, Danh mục chỉ thị (Nhóm D) sẽ sử dụng các chỉ thị chi tiết được quy định tại Phụ Lục 2 của Thông tư. Các chỉ thị này đặc biệt được thiết kế để đo lường, đánh giá và theo dõi tiến triển của chương trình một cách chi tiết và hệ thống.

Việc xây dựng các chỉ thị như vậy sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về hiệu quả của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và nhận biết rõ những điểm cần điều chỉnh và cải thiện.

 

3. Nguyên tắc về chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ là một kế hoạch chiến lược, được hình thành dựa trên những nguyên tắc rõ ràng và căn cứ chặt chẽ, nhằm thích ứng với yêu cầu tại Khoản 1 Điều 35 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015. Nguyên tắc này đặt ra khung hình cho quá trình xây dựng chương trình, giúp định hình chiều sâu và tính toàn diện của nó.

Quá trình lập chương trình được hướng dẫn bởi tinh thần minh bạch, tính bảo đảm và hiệu quả, nhằm đảm bảo sự cân nhắc đầy đủ và sự tham gia chủ động của cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan. Điều này giúp tạo ra một kế hoạch không chỉ phản ánh mục tiêu và yêu cầu hệ thống pháp luật mà còn thực tế, linh hoạt và thích ứng với các thách thức thực tế của vùng bờ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cơ bản, đảm bảo tính hài hòa, công bằng và hiệu quả trong quản lý tài nguyên biển.

Đầu tiên, chương trình phải giải quyết mâu thuẫn và xung đột về lợi ích trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên. Điều này đảm bảo sự cân nhắc đầy đủ và sự hài hòa giữa các bên liên quan, ngăn chặn tình trạng tranh chấp và đối địch trong quản lý tài nguyên vùng bờ.

Thứ hai, sự tham gia của các bên có liên quan là quan trọng trong quá trình lập chương trình. Bằng cách này, chính những người liên quan đến vùng bờ sẽ được đưa vào quá trình đưa ra quyết định và thảo luận, đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình quản lý.

Cuối cùng, chương trình phải đảm bảo tính thực tiễn và khả thi trong quá trình tổ chức và thực hiện. Điều này đảm bảo rằng chương trình không chỉ là một tài liệu lý thuyết mà còn có thể được triển khai hiệu quả trong thực tế, đáp ứng được yêu cầu và thách thức cụ thể của vùng bờ.

 

4. Căn cứ để lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 

Để lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, ta cần tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 49/2017/TT-BTNMT và dẫn chiếu đến Khoản 2 Điều 35 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015. Dưới đây là chi tiết cụ thể về nguyên tắc và căn cứ lập chương trình:

- Nguyên tắc, căn cứ lập chương trình: Quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 49/2017/TT-BTNMT xác định rõ nguyên tắc và căn cứ lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Điều này bao gồm quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, việc đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường khu vực vùng bờ trong phạm vi lập chương trình, cùng với việc đánh giá khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ.

- Căn cứ lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ:

+ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ: Đối với mỗi vùng bờ, cần xác định mục tiêu quản lý và sử dụng tài nguyên sao cho đảm bảo bền vững và phản ánh nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

+ Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường khu vực vùng bờ: Thực hiện đánh giá hiện trạng tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên vùng bờ, đồng thời đánh giá tác động của nó đến môi trường, sinh quyển và cộng đồng dân cư.

+ Khả năng về tài chính, nhân lực, khoa học và công nghệ: Xác định nguồn lực tài chính, nhân lực và sự hỗ trợ khoa học, công nghệ để thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ một cách hiệu quả.

- Điều chỉnh chương trình: Khi có bất kỳ thay đổi nào trong các yếu tố, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ cần được điều chỉnh để phản ánh đầy đủ và chính xác mục tiêu và nội dung của nó.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.