1. Công chức ngành văn hóa được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chúng ta biết rằng công chức Văn hoá-xã hội là một trong những chức danh quan trọng trong hệ thống công chức cấp xã. Để làm rõ hơn về tiêu chuẩn của công chức Văn hoá-xã hội, chúng ta cùng tìm hiểu Nghị định 112/2011/NĐ-CP, nơi quy định một cách cụ thể về những tiêu chí và yêu cầu mà công chức Văn hoá-xã hội cần đáp ứng. Đồng thời, để có thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn thực hiện, chúng ta có thể tìm hiểu Thông tư 13/2019/TT-BNV. Nhờ các quy định và hướng dẫn này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chí mà công chức Văn hoá-xã hội cần đáp ứng trong quá trình làm việc và phục vụ cộng đồng.

Dựa trên Luật Cán bộ, công chức 2008, công chức Văn hóa-xã hội tại Việt Nam được xem là công dân có khả năng và trách nhiệm đáng tin cậy, được tuyển dụng để đảm nhận các vị trí chuyên môn và nghiệp vụ trong các Ủy ban nhân dân. Họ được bổ nhiệm vào biên chế và nhận lương từ nguồn ngân sách nhà nước, nhằm hỗ trợ Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trọng trách này yêu cầu công chức Văn hóa-xã hội phải có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này, cùng với khả năng làm việc độc lập và cộng tác để đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Ủy ban nhân dân.

 

2. Danh mục vị trí việc làm của công chức ngành văn hóa 

Theo quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL thì vị trí việc làm của công chức ngành văn hóa, bao gồm:

- Công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa:

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hóa: Đây là vị trí cao cấp trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa. Công chức có vị trí này có trách nhiệm nắm vững kiến thức và kỹ năng về quản lý di sản văn hóa, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của một địa phương hoặc quốc gia.

+ Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hóa: Vị trí này yêu cầu công chức có vai trò chính trong việc quản lý di sản văn hóa. Họ cần có kiến thức và kỹ năng sâu về quản lý di sản văn hóa, thực hiện các hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát triển di sản văn hóa.

+ Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa: Công chức với vị trí này có nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia vào quản lý di sản văn hóa. Họ cần có kiến thức và kỹ năng về quản lý di sản văn hóa để đảm bảo sự bảo tồn và phát triển bền vững của di sản văn hóa.

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc): Với vị trí này, công chức có trách nhiệm quản lý văn hóa cơ sở, bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc. Họ cần có kiến thức và kỹ năng cao về quản lý văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực thư viện và văn hóa dân tộc.

+ Chuyên viên chính về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc): Công chức với vị trí này đảm nhận vai trò chính trong quản lý văn hóa cơ sở, bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc. Họ cần có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý văn hóa trong các lĩnh vực này, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển của thư viện và văn hóa dân tộc.

+ Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc): Công chức với vị trí này có trách nhiệm quản lý và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc. Họ cần có kiến thức và kỹ năng để xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

+ Chuyên viên cao cấp về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm): Đối với vị trí này, công chức có trách nhiệm cao cấp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Công chức cần có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm để đảm bảo quản lý và phát triển các hoạt động nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển của ngành văn hóa nghệ thuật.

+ Chuyên viên chính về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm): Với vị trí này, công chức có vai trò chính trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Họ cần có kiến thức và kỹ năng sâu về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm để thực hiện các hoạt động quản lý và phát triển văn hóa nghệ thuật.

+ Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm): Công chức với vị trí này tham gia vào việc quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. Họ cần có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của công việc.

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý bản quyền tác giả: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm cao cấp trong việc quản lý bản quyền tác giả. Họ cần có kiến thức sâu về quyền tác giả, luật sở hữu trí tuệ và quy trình quản lý bản quyền để bảo vệ quyền lợi của các tác giả và những người sáng tạo.

+ Chuyên viên chính về quản lý bản quyền tác giả: Với vị trí này, công chức có vai trò chính trong việc quản lý bản quyền tác giả. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo việc bảo vệ và quản lý quyền lợi của các tác giả, đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của tác giả được tôn trọng và không bị vi phạm. Công chức cần có kiến thức sâu về quyền tác giả, luật sở hữu trí tuệ, quy trình đăng ký và bảo vệ bản quyền để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả: Công chức với vị trí này có trách nhiệm tham gia vào công tác quản lý bản quyền tác giả. Công việc của họ bao gồm đánh giá và xác định quyền sở hữu trí tuệ, xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm bản quyền, hướng dẫn và tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ cho các tác giả và đơn vị sáng tạo. Công chức cần có kiến thức và kỹ năng về quyền tác giả, luật sở hữu trí tuệ, quy trình quản lý bản quyền để thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.

- Công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực gia đình:

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm cao cấp trong việc quản lý lĩnh vực gia đình. Công việc của họ bao gồm phân tích, đánh giá và đề xuất chính sách, biện pháp quản lý gia đình, đảm bảo sự phát triển và hỗ trợ gia đình trong các khía cạnh như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phát triển trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên gia đình. Công chức cần có kiến thức sâu về gia đình, quản lý gia đình, chính sách gia đình và khả năng lãnh đạo, quản lý để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình: Công chức với vị trí này có trách nhiệm chính trong công tác quản lý lĩnh vực gia đình. Công việc của họ bao gồm thực hiện các nhiệm vụ về quản lý gia đình, tham gia vào xây dựng và triển khai các chính sách, biện pháp hỗ trợ gia đình, tư vấn và hướng dẫn trong các vấn đề liên quan đến gia đình. Công chức cần có kiến thức về gia đình, quản lý gia đình, chính sách gia đình và khả năng tổ chức, lập kế hoạch để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.

+ Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý lĩnh vực gia đình. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ trong việc triển khai các chính sách và biện pháp quản lý gia đình, tham gia vào xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình, tư vấn và hướng dẫn trong các vấn đề liên quan đến gia đình. Công chức cần có kiến thức về gia đình, quản lý gia đình và khả năng làm việc nhóm để thực hiện công việc một cách hiệu quả

- Công chức nghiệp vụ chuyên ngành thể dục, thể thao:

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm cao cấp trong việc quản lý lĩnh vực thể dục, thể thao cho mọi người. Công việc của họ bao gồm đề xuất, triển khai chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thể dục, thể thao trong cộng đồng, đảm bảo sự tăng cường sức khỏe và rèn luyện thể chất cho mọi người. Công chức cần có kiến thức sâu về lĩnh vực thể dục, thể thao, quản lý và khả năng lãnh đạo để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên chính về quản lý thể dục thể thao cho mọi người: Công chức với vị trí này có trách nhiệm chính trong công tác quản lý lĩnh vực thể dục, thể thao cho mọi người. Công việc của họ bao gồm triển khai chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thể dục, thể thao trong cộng đồng, tham gia vào xây dựng và thực hiện các hoạt động thể thao đa dạng, tạo điều kiện cho mọi người tham gia và rèn luyện thể chất. Công chức cần có kiến thức về thể dục, thể thao, quản lý và khả năng tổ chức, lập kế hoạch để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.

+ Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý lĩnh vực thể dục, thể thao cho mọi người. Công việc của họ bao gồm triển khai chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thể dục, thể thao trong cộng đồng, tham gia vào xây dựng và thực hiện các hoạt động thể thao đa dạng, tạo điều kiện cho mọi người tham gia và rèn luyện thể chất. Công chức cần có kiến thức về thể dục, thể thao và khả năng làm việc nhóm để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm cao cấp trong việc quản lý lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Công việc của họ bao gồm đề xuất, triển khai chính sách, biện pháp quản lý và phát triển thể thao đạt thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Công chức cần có kiến thức sâu về lĩnh vực thể thao, quản lý và phát triển thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên chính về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm chính trong việc quản lý lĩnh vực thể thao có thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Công việc của họ bao gồm xây dựng và triển khai chính sách, biện pháp quản lý để đảm bảo sự phát triển và thành công của các đội tuyển, vận động viên và các hoạt động thể thao cao cấp. Công chức cần có kiến thức sâu về lĩnh vực thể thao, quản lý thể thao, quyền lực và quản lý nhân sự để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

+ Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý lĩnh vực thể thao có thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ trong việc triển khai chính sách, biện pháp quản lý để đảm bảo sự phát triển và thành công của các đội tuyển, vận động viên và các hoạt động thể thao cao cấp, tham gia vào xây dựng và thực hiện các hoạt động quảng bá, tuyên truyền và hỗ trợ cho các hoạt động thể thao. Công chức cần có kiến thức về thể thao, quản lý thể thao và khả năng làm việc nhóm để thực hiện công việc một cách hiệu quả

- Vị trí việc làm trong công chức nghiệp vụ chuyên ngành du lịch:

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý lữ hành: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm chính trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động liên quan đến lữ hành. Công việc của họ bao gồm xây dựng và triển khai các tour du lịch, đảm bảo sự an toàn và tiện nghi cho du khách, quản lý vận chuyển, lưu trú và các dịch vụ khác liên quan đến lữ hành. Họ cũng có trách nhiệm xúc tiến và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ du lịch.

+ Chuyên viên chính về quản lý lữ hành: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lữ hành. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai các tour du lịch, giám sát sự thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật và quy trình, quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lữ hành.

+ Chuyên viên về quản lý lữ hành: Công chức với vị trí này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia vào công tác quản lý lữ hành. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ trong việc triển khai các tour du lịch, hỗ trợ du khách trong quá trình lữ hành, xử lý các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng, đảm bảo sự suôn sẻ và thoải mái trong chuyến du lịch.

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý lưu trú du lịch: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến lưu trú du lịch. Công việc của họ bao gồm quản lý và vận hành các cơ sở lưu trú như khách sạn, resort, nhà nghỉ và các dịch vụ liên quan. Họ cũng phải đảm bảo sự an toàn, chất lượng và tiện nghi cho khách hàng trong quá trình lưu trú.

+ Chuyên viên chính về quản lý lưu trú du lịch: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến lưu trú du lịch. Công việc của họ bao gồm quản lý và vận hành các cơ sở lưu trú như khách sạn, resort, nhà nghỉ và các dịch vụ liên quan. Họ phải đảm bảo sự an toàn, chất lượng và tiện nghi cho khách hàng trong quá trình lưu trú và giám sát sự tuân thủ các quy định và quy trình quản lý lưu trú du lịch.

+ Chuyên viên về quản lý lưu trú du lịch: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động lưu trú du lịch. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ trong việc quản lý cơ sở lưu trú, thực hiện các hoạt động đặt phòng, kiểm tra và đảm bảo chất lượng dịch vụ lưu trú, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lưu trú của khách hàng.

+ Chuyên viên cao cấp về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch: Với vị trí này, công chức có trách nhiệm chính trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Công việc của họ bao gồm phân tích thị trường, nghiên cứu và đề xuất các chiến lược xúc tiến du lịch, phát triển các chương trình quảng bá và marketing du lịch. Họ cũng có trách nhiệm hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch của địa phương.

+ Chuyên viên chính về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch: Công chức với vị trí này tham gia vào công tác quản lý và thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Công việc của họ bao gồm thực hiện các chiến dịch xúc tiến du lịch, quảng bá các sản phẩm và điểm đến du lịch, tạo và duy trì các mối quan hệ với các đối tác liên quan. Họ cũng có trách nhiệm đo lường hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá và đưa ra các cải tiến cần thiết.

+ Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch: Công chức với vị trí này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và tham gia vào công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Công việc của họ bao gồm hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tham gia vào việc tạo lập và duy trì các kênh thông tin và hệ thống liên lạc với khách hàng và đối tác. Họ cũng thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo để thu hút khách du lịch đến các điểm đến và sản phẩm du lịch.

 

3. Tiêu chuẩn của công chức ngành văn hóa 

* Các tiêu chuẩn chung mà công chức Văn hoá-xã hội cần đáp ứng. Cụ thể:

- Hiểu biết lý luận chính trị, nắm vững chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật: Điều này yêu cầu công chức Văn hoá-xã hội phải có kiến thức và hiểu biết sâu về lý luận chính trị, chủ trương, quan điểm và đường lối của Đảng. Họ cũng cần nắm vững các quy định pháp luật liên quan để áp dụng trong công việc của mình.

- Có khả năng vận động nhân dân địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của chính sách, pháp luật, của Đảng một cách hiệu quả: Công chức Văn hoá-xã hội cần có khả năng tương tác và tạo sự đồng thuận với cộng đồng dân cư địa phương. Họ phải vận động nhân dân để thực hiện chủ trương, đường lối của chính sách và pháp luật theo một cách hiệu quả.

- Trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ: Điều này ám chỉ công chức Văn hoá-xã hội cần có trình độ văn hoá và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Điều này giúp họ hoạt động hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu công việc.

- Có đủ năng lực, sức khoẻ để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao: Công chức Văn hoá-xã hội phải có đủ năng lực và sức khoẻ để hoàn thành công việc và nhiệm vụ mà họ được giao. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy trong việc thực hiện các nhiệm vụ công việc.

- Am hiểu, tôn trọng tập quán, phong tục của cộng đồng dân cư trên địa bàn nơi làm việc: Công chức Văn hoá-xã hội cần có sự am hiểu về tập quán, phong tục và đặc điểm văn hóa của cộng đồng dân cư trên địa bàn nơi làm việc. Họ cần tôn trọng và đáp ứng đúng các giá trị văn hóa này trong quá trình làm việc và giao tiếp với cộng đồng.

Tóm lại, các tiêu chuẩn này đặt ra những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và thái độ của công chức Văn hoá-xã hội để đảm bảo hiệu quả và đáng tin cậy trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ cộng đồng

* Tiêu chuẩn cụ thể mà công chức Văn hoá-xã hội cần đáp ứng. Cụ thể:

- Tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên: Điều này yêu cầu công chức Văn hoá-xã hội phải đủ tuổi trưởng thành từ 18 tuổi trở lên để có thể tham gia vào công việc và góp phần vào phục vụ cộng đồng.

- Trình độ: Trung học phổ thông: Công chức Văn hoá-xã hội cần có bằng trung học phổ thông hoặc tương đương. Đây là một tiêu chuẩn cơ bản về trình độ học vấn yêu cầu để tham gia vào công tác Văn hoá-xã hội.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên: Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ, công chức Văn hoá-xã hội cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức sâu về lĩnh vực Văn hoá-xã hội và đủ năng lực để thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình.

- Riêng công chức văn hoá, xã hội làm tại vùng miền núi, vùng cao, biên giới, xã đảo, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số... thì sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên: Điều này ám chỉ rằng đối với công chức Văn hoá-xã hội làm việc tại các vùng đặc biệt khó khăn như vùng miền núi, vùng cao, biên giới, xã đảo, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số, các tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên sẽ được quy định cụ thể bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này nhằm đảm bảo rằng các công chức này có đủ kiến thức và kỹ năng để phục vụ và đáp ứng nhu cầu đặc thù của cộng đồng trong khu vực đó.

- Tin học: Có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản: Công chức Văn hoá-xã hội cần có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, góp phần vào việc sử dụng hiệu quả các công cụ và phần mềm máy tính trong công việc và quản lý thông tin

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề: Công chức là gì? Ví dụ và Cách phân biệt công chức với viên chức của Luật Minh Khuê.

Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.