Đánh thuế (taxation) là việc huy động nguồn thu của chính phủ từ thuế đánh vào thu nhập và chỉ tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp. Thuế đánh vào thu nhập bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế công ty; thuế đánh vào chỉ tiêu bao gồm thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ở nhiều nước, người ta còn thu thuế bất động sản và tài sản cá nhân, cũng như thuế doanh thu và thuế thu nhập ở cấp bang và địa phương. Trong mô hình về vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, thuế được coi là một khoản rút ra. Thuế được sử dụng để tài trợ cho chỉ tiêu của chính phủ và làm công cụ của chính sách tài chính trong việc điều tiết tổng mức chỉ tiêu (tổng cầu) trong nền kinh tế.