Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng

Câu 1: Chủ đề Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

A. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

B. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

C. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.

>> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam?

 

Câu 2: Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 14/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vấn đề gì?

A. Về trích nộp kinh phí Công đoàn

B. Về Phát triển đoàn viên công đoàn

C. Về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

Câu 3: Tài chính công đoàn dùng để chi các nội dung nào sau đây?

A. Bao gồm cả 4 nội dung trên.

B. Chi thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và làm công tác xã hội do công đoàn tổ chức.

C. Chi trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn.

D. Chi cho các hoạt động của công đoàn.

E. Chi khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, đoàn viên và những người có công xây dựng tổ chức công đoàn.

 

Câu 4: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Nữ công quần chúng của công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu người?

A. 05

B. 03

C. 07

 

Câu 5: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A. Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

B. Là quan hệ hiệp thương thống nhất

C. Là quan hệ hợp tác, phối hợp

 

Câu 6: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A. 27

B. 29

C. 25

 

Câu 7: Ban nữ công quần chúng CĐCS có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, CNVCLĐ nội dung nào dưới đây?

A. Cả 3 đáp án trên.

B. Tuyên truyền thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề;

C. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp tới lao động nữ và trẻ em;

D. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giới và bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

 

Câu 8: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10-12/11/1995

B. Ngày 10-12/11/1992

C. Ngày 10-12/11/1994

D. Ngày 10-12/11/1993

 

Câu 9: Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu phần trăm (%) cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn?

A. 80 %.

B. 100%.

C. 85 %.

D. 95%.

 

Câu 10: Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có quyền nào sau đây khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan.

B. Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

C. Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

 

Câu 11: Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

 

Câu 12: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 11/2007

B .Tháng 11/2008

C. Tháng 11/2006

 

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Bao gồm tất cả các đáp án trên

B. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật

C. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

D. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

 

Câu 14: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 36 giờ

B. 12 giờ

C. 24 giờ

D. 40 giờ

 

Câu 15: Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A .Tính chính trị, tính giai cấp.

B. Tính quần chúng, tính xã hội.

C. Tính giai cấp, tính xã hội.

D. Tính giai cấp, tính quần chúng.

 

Câu 16: Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) công nhân lao động được hướng dẫn, tư vấn, giao kết hợp đồng lao động đúng quy định ?

A. Trên 70 %

B. Trên 80 %

C. Trên 60 %

 

Câu 17: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A. 70 trở lên %.

B. 80 trở lên %.

C. 50 trở lên%.

D. 60 trở lên %.

 

Câu 18: Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu có bao nhiêu % công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong số công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiế ?

A. 10%.

B. 5%.

C. 15%.

D. 20%

 

Câu 19: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX có bao nhiêu đại biểu chính thức dự Đại hội?

A. 900 đại biểu

B. 800 đại biểu

C. 1000 đại biểu

 

Câu 20: Công đoàn tỉnh Cao Bằng thành lập vào ngày tháng năm nào ?

A. 04/4/1948

B. 04/4/1947

C. 04/4/1949

D. 04/4/1950

 

Câu 21: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tham gia Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở không vượt quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra?

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/2

 

Câu 22: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): để phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công đối với trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì

A. Chỉ định 01 đoàn viên nữ phụ trách

B. Chỉ định 01 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách

C. A, B đều đúng

 

Câu 23: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023

A. Bao gồm cả hai đáp án trên.

B. Phấn đấu trên 70% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C. Phấn đấu có 12 triệu đoàn viên.

 

Câu 24: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn có mấy hình thức tổ chức?

A. 02

B. 01

C. 03

 

Câu 25: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp đạt bao nhiêu%?

A. 30 % trở lên

B. 35 % trở lên

C. 20% trở lên

D. 25% trở lên

 

Câu 26: Ban nữ công quần chúng CĐCS do cấp nào ra quyết định thành lập?

A. Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

B. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở

C. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

D. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

 

Câu 27: CĐCS đủ điều kiện thành lập khi có từ bao nhiêu đoàn viên trở lên?

A. 07 đoàn viên

B. 05 đoàn viên

C. 10 đoàn viên

 

Câu 28: Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A. 19-21/3/2014

B. 19-21/3/2013

C. 19-21/3/2012

 

Câu 29: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045

A. Bao gồm cả hai đáp án trên.

B. 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C. Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

 

Câu 30: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ?

A. TLĐLĐ

B. CĐVN

C. TLĐ

 

Câu 31: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A. 3 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần.

B. 6 tháng 1 lần

 

Câu 32: Công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu đoàn viên thì được tổ chức đại hội đại biểu?

A .150 đoàn viên.

B. 200 đoàn viên.

C. 250 đoàn viên.

 

Câu 33: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018- 2023, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh?

A. 80% trở lên.

B. 60% trở lên.

C. 90% trở lên.

D. 70% trở lên.

 

Câu 34: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

A. 3 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần

C. 2 tháng 1 lần

 

Câu 35: Trang Fanpage của LĐLĐ tỉnh hiện nay có tên là gì?

A. Công đoàn tỉnh Cao Bằng.

B. Công đoàn Cao Bằng.

C. Công đoàn CB.

 

Câu 36: Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ X được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A. 20-22/9/1987

B. 20-22/9/1988

C. 20-22/9/1985

D. 20-22/9/1986

 

Câu 37: Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo do ai ký ban hành?

A. Đồng chí Trần Hồng Minh

B. Đồng chí Triệu Đình Lê

C. Đồng chí Lại Xuân Môn

 

Câu 38: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn?

A. 02 (Khiển trách, khai trừ)

B. 02 (Khiển trách, cảnh cáo)

C. 03 (Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ)

 

Câu 39: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra bao nhiêu quan điểm chỉ đạo?

A. 03

B. 04

C. 05

 

Câu 40: Từ khi thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ đến khi họp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I là bao nhiêu năm?

A. 21 năm

B. 20 năm

C. 22 năm

>> Xem thêm: Tính chất và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam