Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học học kỳ II, năm học 2019-2020 kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH (Công văn 1113), được phân theo các môn học và từ lớp 10 đến lớp 12.

Việc điều chỉnh chương trình dạy học được thực hiện theo nguyên tắc, đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT quy định của Luật Giáo dục; đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học.

Đối với cácmôn Ngữ văn,Đại số vàHình học, việc điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II được thực hiện cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh nội dung chương trình lớp 10

1.1. Môn Ngữ văn

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Tựa Trích diễm thi tập

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28- Tam quốc diễn nghĩa)

Hướng dẫn học bài: câu hỏi 3 và phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4 phần Hướng dẫn học bài; đọc phần Ghi nhớ.

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21- Tam quốc diễn nghĩa)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Truyện Kiều. Phần một: Tác giả

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Văn học

Các nội dung 1, 2, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các nội dung 3,4, 5.

2

Tiếng Việt

Ôn tập phần Tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

3

Làm văn

Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Phương pháp thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Lập luận trong văn nghị luận

Cả bài

Không dạy

Các thao tác nghị luận

Cả bài

Không dạy

Viết quảng cáo

Cả bài

Không dạy

Ôn tập phần Làm văn

Cả bài

Không dạy

1.2. Môn Đại số và môn Hình học

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ

1

Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Hoạt động 1 (HĐ 1) , HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục I.3. Bất phương trình chứa tham số

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 1a, 1d, 4, 5

Học sinh cần làm

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Cả bài

Không dạy

Ôn tập chương IV

Cả bài

Tự học có hướng dẫn

2

Chương V.

Thống kê

§4. Phương sai, độ lệch chuẩn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập chương V

Cả bài

Không dạy

3

Chương VI. Cung và góc giác. Công thức lượng giác

§2. Giá trị lượng giác của một cung

HĐ 5, HĐ 6

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 4

Học sinh cần làm

§3. Công thức lượng giác

HĐ 1, HĐ 2

Khuyến khích học sinh tự làm

Ví dụ 3 trong mục III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 8

Học sinh cần làm

Ôn tập chương VI

Bài tập 3, 7a, 7d, 8a, 8d

Học sinh cần làm

4

Ôn tập cuối năm

Mục I. Câu hỏi

Khuyến khích học sinh tự làm

Mục II. Bài tập 7a, 7b, 8a, 8c

Học sinh cần làm

2. Điều chỉnh nội dung chương trình lớp 11

2.1. Môn Ngữ văn

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Lai Tân

Nhớ đồng

Tương tư

Chiều xuân

Cả 04 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Văn học

I Nội dung

II. Phương pháp: các câu hỏi 6, 7, 8

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung vào các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5.

2

Tiếng Việt

Nghĩa của câu

I. Hai thành phần nghĩa của câu và các câu hỏi ở phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Các câu hỏi ở phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Nghĩa của câu

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II, III.

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

Phong cách ngôn ngữ chính luận

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần Luyện tập (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận); phần II (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận - tiếp theo).

Ôn tập phần Tiếng Việt

Cả bài

Không dạy

3

Làm văn

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Cả bài

Học sinh làm bài ở nhà

Tiểu sử tóm tắt

Cả bài

Không dạy

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Cả bài

Không dạy

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả bài

Không dạy

Tóm tắt văn bản nghị luận

Cả bài

Không dạy

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả bài

Không dạy

Ôn tập phần Làm văn

Cả bài

Không dạy

2.2. Môn Đại số và môn Hình học

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

1

Chương

IV. Giới hạn

§ 1. Giới hạn của dãy số

HĐ 1, HĐ 2; VD 1; VD 6

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 5, 7

Học sinh cần làm

§ 2. Giới hạn của hàm số

HĐ 1, VD 1, HĐ 2, HĐ 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 4, 6

Học sinh cần làm

§ 3. Hàm số liên tục

HĐ 1, 2, 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 3

Học sinh cần làm

Ôn chương IV

Bài tập 3, 5, 7

Học sinh cần làm

2

Chương V. Đạo hàm

§ 1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

Mục 1. Các bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm.

Khuyến khích học sinh tự đọc

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

VD 2, Bài tập 5

Để sau § 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài tập 3a

Học sinh cần làm

§ 2. Quy tắc tính đạo hàm

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1, 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2, 3, 4a, b

Học sinh cần làm

§ 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

HĐ 1, 2, 3, 4; VD 1, VD 2.

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 3

Học sinh cần làm

§ 4. Vi phân

Cả bài

Không dạy

§ 5. Đạo hàm cấp hai

HĐ 1, 2, 3

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2

Học sinh cần làm

Ôn tập chương V

Bài tập 1, 2, 3, 5.

Học sinh cần làm

3

Ôn tập cuối năm

Bài tập 10, 13, 17, 18

Học sinh cần làm

HÌNH HỌC

1

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

§ 1. Vectơ trong không gian

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ

Chỉ giới thiệu định nghĩa và hai định lí.

Bài tập 2, 3, 4, 6, 7

Học sinh cần làm

§ 2. Hai đường thẳng vuông góc

HĐ 1, 2, 3, 4, 5 ; VD 1, 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 1, 2, 4

Học sinh cần làm

§ 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

HĐ 1, 2

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh các định lí

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 4, 5

Học sinh cần làm

§ 4. Hai mặt phẳng vuông góc

HĐ 1, 2, 3, 6, 7; VD trang 111.

Tự học có hướng dẫn

Phần chứng minh Định lí 1, 2

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 3, 5, 7, 10

Học sinh cần làm

§ 5. Khoảng cách

HĐ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 2, 4, 8

Học sinh cần làm

Bài tập ôn tập chương III

Bài tập 3, 6

Học sinh cần làm

Ôn tập cuối năm

Bài tập 3, 4, 5, 6

Học sinh cần làm

3. Điều chỉnh nội dung chương trình lớp 12

3.1. Môn Ngữ văn

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Rừng xà nu

Câu hỏi 4 và các câu hỏi phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc phần mở đầu (Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc... những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời) và phần cuối (Anh cán bộ trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyết... những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời); trả lời các câu hỏi 1,2,3; đọc phần Ghi nhớ.

Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những đứa con trong gia đình

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mùa lá rụng trong vườn (trích)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Một người Hà Nội

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông già và biển cả (trích)

Câu hỏi 3 và các câu hỏi phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Câu hỏi 2, 4, 5 và phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; tập trung vào đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba - Đế Thích; trả lời các câu hỏi 1, 3.

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Văn học

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 1, 3, 4 trong phần II; bỏ phần I và các câu hỏi 2, 5, 6, 7 của phần II.

2

Tiếng Việt

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Không dạy

Thực hành về hàm ý

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Cả 02 bài

Không dạy

Phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính; phần Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II.

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

I. Nội dung cơ bản cần nắm vững

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Các bài tập 1, 5

Khuyến khích học sinh tự làm

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ), làm các bài tập 2, 3, 4 (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ).

3

Làm văn

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Cả bài

Không dạy

Diễn đạt trong văn nghị luận

I. Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

III. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Diễn đạt trong văn nghị luận Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II (bài Diễn đạt trong văn nghị luận); phần Luyện tập (bài Diễn đạt trong văn nghị luận - tiếp theo).

Phát biểu tự do

Cả bài

Không dạy

Văn bản tổng kết

Cả bài

Không dạy

3.2. Môn Đại số và môn Hình học

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH

1

Chương III.

Nguyên hàm -

Tích phân và ứng dụng

§2. Tích phân

Mục I. 2. Định nghĩa tích phân

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính chất 1, 2, 3

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ4, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

Mục III. Phương pháp tính tích phân

Đối với phương pháp đổi biến số, chỉ thực hiện đổi biến số (không quá một lần) để tính tích phân.

Tính tích phân sử phương pháp đổi biến dạng x = ø(t), chỉ hỏi với dạng x = a sin t (hoặc x = acost ) hoặc x = atant.

Bài tập 3, 4a, 4b

Hướng dẫn học sinh sử dụng các phương pháp tính tích phân để thực hiện ngay trong tiết dạy mục III.

Bài tập (tr 112): 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5b, 5c.

Học sinh cần làm

§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Tính thể tích, Ví dụ 4

Thay bằng “bài toán” trong mục III

Mục II.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

Tự học có hướng dẫn

Mục III. Thể tích khối tròn xoay

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 121): 1, 2, 4.

Học sinh cần làm

Ôn tập Chương III

Bài tập (tr 127): 3, 4c, 4d, 4e, 4g, 6a, 6b, 6g, 7a.

Bài tập trắc nghiệm (tr 127, 128): từ 1 đến 5.

Học sinh cần làm

Bài 7b, câu trắc nghiệm 6

Không dạy giải dạng toán: Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y=f (x),y=g(x) và hai đường thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

2

Chương IV. Số phức

§1. Số phức

HĐ3, HĐ5

Tự học có hướng dẫn

Bài tập cần làm (tr 133): 1, 2c, 4a, 4d, 6.

Học sinh cần làm

§2. Cộng trừ và nhân số phức

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Ví dụ 2

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 135): 1a, 1b, 3a, 3d, 4, 5.

Học sinh cần làm

§3. Phép chia số phức

HĐ1, HĐ2

Tự học có hướng dẫn

Mục 2. Phép chia số phức

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 138): 1b, 1c, 2c, 2d, 3a, 3b, 4b, 4c.

Học sinh cần làm

§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Mục 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 140): 1, 2.

Học sinh cần làm

Ôn tập Chương IV

Bài tập (tr 143): 4, 5, 8, 9.

Bài tập (tr 144): Từ câu 1 đến câu 6.

Học sinh cần làm

3

Ôn tập cuối năm

I. Câu hỏi

II. Bài tập

I. Câu hỏi: Từ câu 1 đến câu 10.

II. Bài tập 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9b, 9d, 10, 11a, 11b, 12b, 12d, 13, 15b, 15c, 16.

Học sinh cần làm

Bài 14 (tr 148)

Không dạy giải dạng toán : Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị y=f (x),y=g(x) và hai đường thẳng x = a, x = b quay quanh trục Ox.

HÌNH HỌC

1

Chương

III.

Phương pháp toạ độ trong không gian

§1. Hệ toạ độ trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

HĐ2

Không dạy

Mục III. Định lý

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Bài tập (tr 68): 1a, 4a, 5, 6.

Học sinh cần làm

§2. Phương trình mặt phẳng

Mục I. Bài toán

Không dạy giải bài toán, chỉ công nhận kết quả của bài toán

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục II. Bài toán 2

Không yêu cầu học sinh chứng minh

Mục II. 2. Các trường hợp riêng

Tự học có hướng dẫn

HĐ6

Tự học có hướng dẫn

Mục III. 2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

Tự học có hướng dẫn

Mục IV. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ7

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 80): 1, 3, 7, 8a, 9a.

Học sinh cần làm

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian

HĐ1

Tự học có hướng dẫn

Mục I. Định lí

Không yêu cầu học sinh chứng minh

HĐ3

Tự học có hướng dẫn

Mục II.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song;

2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

Tự học có hướng dẫn

Bài tập (tr 89): 1a, 1c, 1d, 3a, 4, 6, 9.

Học sinh cần làm

Ôn tập chương III

Bài tập (tr 91): 2, 3, 4, 6, 8, 11.

Câu hỏi trắc nghiệm (tr 94): Từ câu 1 đến câu 10.

Học sinh cần làm

2

Ôn tập cuối năm

Bài tập (tr 99): 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.

Học sinh cần làm

Trên đây là các nội dung được điều chỉnh tại các môn Ngữ văn, Đại số và Hinh học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp THPT.

Với các môn khác, quý khách hàng vui lòng xem cụ thể tại Công văn 1113.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hành chính, gọi: 1900.6162

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chế độ nghỉ phép năm cho nhân viên, người lao động năm 2021 ?

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất năm 2021