Luật Minh Khuê xin chào quý bạn đọc! Việc điều chuyển tài sản, hàng hoá giữa công ty và các đơn vị phụ thuộc diễn ra thường xuyên. Việc sử dụng hoá đơn, phản ánh nghiệp vụ cần tuân thủ một số quy định của pháp luật, như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 Tháng 11 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung một số Điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về vấn đề hợp thức hóa đầu vào của nguyên liệu lá chè tươi tại chi nhánh

Căn cứ Điểm b khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC:  

Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn về điều chuyển tài sản cố định tại khoản 6 Điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC

Công ty kí hợp đồng và chịu trách nhiệm thanh toán tại khâu thu mua chè, Chi nhánh nhận hàng theo ủy quyền của công ty. Thực chất, số hàng này không phải là tài sản của đơn vị mà đây là tài sản nhận giữ hộ (Theo dõi ngoài bảng kế toán). Đối với mặt hàng giữ hộ đơn vị khác, chi nhánh không được phép nhập kho, sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, để có thể nhập kho số nguyên liệu đầu vào và sử dụng làm nguyên liệu sơ chế, trụ sở chính phải tiến hành điều chuyển tài sản sang cho chi nhánh.

>> Xem thêm:  Chi nhánh hạch toán độc lập thì kê khai thuế ở đâu và nộp tờ khai tại cơ quan nào ?

Theo quy định trên, khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập: giữa trụ sở chính và chi nhánh, trụ sở chính phải xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định. Vì vậy, trường hợp này không dùng lệnh điều động mà phải xuất hóa đơn GTGT.

Thứ hai, về vấn đề điều chuyển bán thành phẩm lá chè đã qua sơ chế cho trụ sở chính

Sau khi sơ chế xong, chi nhánh xuất hàng bán thành phẩm cho trụ sở công ty để tiếp tục quá trình sản xuất. Trường hợp này không được coi là hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất vì chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập, đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đóng trụ sở chính.

Căn cứ Điểm c khoản 1 Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC

Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Như vậy, chi nhánh phải xuất hoá đơn VAT bán điều chuyển hàng cho trụ sở chính. Hoá đơn này vừa là cơ sở để chi nhánh thanh toán với công ty về việc gia công, chế biến hàng, vừa làm chứng từ kê khai, quyết toán thuế.

Trân trọng ./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Hạch toán tiền học phí thu cho nhiều kỳ - Doanh thu chưa thực hiện