1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là gì?

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TLTG) là sự thay đổi giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác trong một khoảng thời gian nhất định. TLTG có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân như biến động thị trường, chính sách tiền tệ, và các yếu tố khác. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra TLTG:

- Biến động thị trường: Thị trường ngoại hối (forex) là một thị trường khá phức tạp và nhạy cảm với các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Các biến động này có thể làm thay đổi tỷ giá hối đoái một cách đột ngột và không dự đoán được. Các yếu tố như tình hình kinh tế, dữ liệu kinh tế, sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu, và sự biến động trong các thỏa thuận thương mại quốc tế đều có thể góp phần tạo ra TLTG.

- Chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các quốc gia, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất, mức độ mở cửa thị trường và các biện pháp can thiệp thị trường, có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ, việc tăng lãi suất có thể làm tăng giá trị của tiền tệ của một quốc gia so với tiền tệ của quốc gia khác.

- Yếu tố kinh tế và chính trị: Sự ổn định chính trị và tình hình kinh tế của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Các biến động trong chính sách kinh tế, sự biến động chính trị, hay thậm chí là những thông tin địa phương có thể tạo ra TLTG.

- Thị trường và dòng vốn: Sự di chuyển của dòng vốn giữa các quốc gia cũng có thể tác động đến tỷ giá hối đoái. Khi một quốc gia thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ giá của tiền tệ của quốc gia đó có thể tăng lên.

- Sự can thiệp của ngân hàng trung ương: Các ngân hàng trung ương có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để kiểm soát hoặc ổn định tỷ giá hối đoái. Họ có thể mua hoặc bán tiền tệ để ảnh hưởng đến giá trị của nó.

TLTG có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế, bao gồm giá cả hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu, lợi nhuận của các doanh nghiệp quốc tế, và cả mức độ lạm phát và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Do đó, việc hiểu và quản lý TLTG là một phần quan trọng của chính sách kinh tế và tài chính quốc gia.

 

2. Quy định pháp luật về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Theo quy định của Thông tư 200/2014/BTC về hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán TLTG trong kỳ:

- Quy định chung:

+ Thông tư 200/2014/BTC do Bộ Tài chính ban hành với mục đích quy định rõ ràng về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh, đầu tư bằng ngoại tệ.

+ Mục tiêu của việc quy định hệ thống tài khoản là để tạo ra một khung cơ bản, chuẩn mực để thực hiện ghi chép, phân loại và báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp.

- Hạch toán TLTG phát sinh trong kỳ:

+ Trong quá trình hoạt động kinh doanh và đầu tư bằng ngoại tệ, các doanh nghiệp sẽ có các giao dịch phát sinh liên quan đến TLTG (thu, chi, chênh lệch tỷ giá) trong kỳ kinh doanh.

+ Theo quy định của Thông tư 200/2014/BTC, các doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán TLTG phát sinh trong kỳ theo quy định của pháp luật và nguyên tắc kế toán.

- Nguyên tắc kế toán áp dụng:

+ Các giao dịch và phát sinh TLTG phải được hạch toán đúng kỳ hạn và theo đúng nguyên tắc kế toán.

+ Hạch toán TLTG cần tuân thủ các quy định về ghi chép, phân loại và báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư 200/2014/BTC và các quy định pháp luật liên quan khác.

- Tác động lên báo cáo tài chính:

+ Việc hạch toán TLTG phát sinh trong kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+ Các số liệu về TLTG sẽ được thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh.

Tóm lại, việc thực hiện hạch toán TLTG phát sinh trong kỳ là một phần quan trọng của quy trình kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh và đầu tư bằng ngoại tệ, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính.

 

3. Các trường hợp phát sinh TLTG:

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là sự chênh lệch giữa giá trị thực tế hoặc quy đổi của cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Trong bối cảnh kế toán, chênh lệch tỷ giá hối đoái thường phát sinh trong các tình huống sau:

- Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ: Đây là trường hợp khi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện các khoản thanh toán khác sử dụng ngoại tệ. Khi chuyển đổi số tiền từ ngoại tệ sang tiền tệ kế toán (thường là đồng tiền quốc gia), sẽ có chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái thực tế và tỷ giá hối đoái được sử dụng trong kế toán.

- Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ như các khoản nợ, các khoản đầu tư nước ngoài, hoặc các khoản tiền gửi ngoại tệ sẽ được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái hiện tại và tỷ giá hối đoái ban đầu khiến cho giá trị của các khoản mục này thay đổi, và chênh lệch này được ghi nhận là chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Nếu một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam lập báo cáo tài chính bằng ngoại tệ (ví dụ như USD) và cần chuyển đổi sang tiền Việt Nam (VND) để báo cáo cho cơ quan quản lý hoặc cần sử dụng cho các mục đích khác, chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ phát sinh trong quá trình này.

Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái thường được xác định bằng cách tính chênh lệch giữa giá trị thực tế của các khoản mục tiền tệ và giá trị đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái kế toán. Đối với các khoản mục tiền tệ như các khoản nợ, nếu tỷ giá hối đoái tăng so với tỷ giá ban đầu, chênh lệch này sẽ được ghi nhận là một khoản thu nhập trong báo cáo tài chính. Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái giảm, chênh lệch này sẽ được ghi nhận là một khoản chi phí.

 

4. Phương pháp hạch toán TLTG:

Phương pháp ghi nhận theo từng giao dịch:

Khi sử dụng phương pháp ghi nhận theo từng giao dịch, chênh lệch tỷ giá hối đoái (TLTG) được hạch toán ngay sau mỗi giao dịch mua bán hoặc thanh toán bằng ngoại tệ. Quá trình này được thực hiện như sau:

- Xác định tỷ giá hối đoái: Trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp phải xác định tỷ giá hối đoái tương ứng giữa đồng ngoại tệ và đơn vị tiền tệ kế toán của mình.

- Ghi nhận giao dịch: Khi giao dịch mua bán hoặc thanh toán được thực hiện, doanh nghiệp ghi nhận giá trị của giao dịch theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đồng thời, chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị ghi nhận được coi là TLTG và được hạch toán vào tài khoản tương ứng.

- Hạch toán TLTG: Chênh lệch tỷ giá hối đoái sau mỗi giao dịch được hạch toán vào tài khoản tương ứng trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ, nếu chênh lệch là thu nhập, nó sẽ được hạch toán vào tài khoản thu nhập; nếu chênh lệch là chi phí, nó sẽ được hạch toán vào tài khoản chi phí.

- Báo cáo tài chính: Tất cả các giao dịch và hạch toán TLTG sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin rõ ràng về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương pháp ghi nhận theo kỳ:

Khi sử dụng phương pháp ghi nhận theo kỳ, TLTG phát sinh sẽ được hạch toán vào cuối mỗi kỳ kế toán, thường là cuối quý hoặc cuối năm tài chính. Quá trình này được thực hiện như sau:

- Tổng hợp các giao dịch: Trong suốt kỳ kế toán, doanh nghiệp ghi nhận tất cả các giao dịch mua bán hoặc thanh toán bằng ngoại tệ.

- Tính toán TLTG: Tại cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp tính toán tổng giá trị của tất cả các giao dịch theo tỷ giá hối đoái hiện tại và so sánh với giá trị đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính.

- Hạch toán TLTG: Chênh lệch tỷ giá hối đoái tích lũy từ tất cả các giao dịch trong kỳ kế toán được hạch toán vào cuối kỳ vào tài khoản tương ứng trong bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo tài chính: Tất cả các TLTG tích lũy trong kỳ kế toán sẽ được ghi nhận trong báo cáo tài chính, cung cấp thông tin về biến động tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của nó đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

5. Hạch toán TLTG khi thanh toán:

TH1: TLTG đánh giá lại phát sinh lãi:

Nợ: TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,...

Có: TK 4131 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi)

TH2: TLTG đánh giá lại phát sinh lỗ:

Nợ: TK 4131 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (lỗ)

Có: TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,...

 

6. Hạch toán TLTG khi đánh giá lại:

TH1: TLTG phát sinh lãi:

Khi có phát sinh lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái, việc hạch toán sẽ được thực hiện như sau:

- Nợ các tài khoản sau:

 • TK 1112: Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
 • TK 1122: Tiền gửi ngân hàng
 • TK 128: Các khoản tương đương tiền mặt khác
 • TK 228: Các khoản phải thu khác
 • TK 131: Các khoản phải trả ngắn hạn
 • TK 136: Các khoản phải trả dài hạn
 • TK 138: Các khoản nợ khác
 • TK 331: Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp
 • TK 341: Các khoản phải trả khác

- Có tài khoản: TK 4131: Chênh lệch tỷ giá hối đoái (lãi)

TH2: TLTG phát sinh lỗ:

Khi có phát sinh lỗ từ chênh lệch tỷ giá hối đoái, việc hạch toán sẽ được thực hiện như sau:

- Nợ tài khoản sau:

TK 4131: Chênh lệch tỷ giá hối đoái (lỗ)

- Có các tài khoản sau:

 • TK 1112: Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
 • TK 1122: Tiền gửi ngân hàng
 • TK 128: Các khoản tương đương tiền mặt khác
 • TK 228: Các khoản phải thu khác
 • TK 131: Các khoản phải trả ngắn hạn
 • TK 136: Các khoản phải trả dài hạn
 • TK 138: Các khoản nợ khác
 • TK 331: Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp
 • TK 341: Các khoản phải trả khác

 

7. Kế toán kết chuyển TLTG:

TLTG phát sinh lãi: Kết chuyển sang TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

TLTG phát sinh lỗ: Kết chuyển sang TK 642 - Chi phí tài chính.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Cách xác định tỷ giá hạch toán trong nghiệp vụ kế toán ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.