1. Điều kiện cấp Giấy phép xuất bản đặc san mới nhất

Thuật ngữ "đặc san" là một khái niệm phổ biến trong ngành báo chí, đề cập đến sản phẩm thông tin có tính chất của báo chí, được xuất bản không định kỳ dựa trên sự kiện hoặc chủ đề cụ thể. Để có thể xuất bản một đặc san, cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ các điều kiện được quy định bởi pháp luật.

Theo quy định tại Điều 35 của Thông tư 41/2020/TT-BTTT, các điều kiện để cấp giấy phép xuất bản đặc san bao gồm:

- Phải có người có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực báo chí đảm nhận trách nhiệm xuất bản đặc san.

- Tổ chức và hệ thống hoạt động cần được tổ chức một cách hợp lý để đảm bảo việc xuất bản đặc san diễn ra thuận lợi.

- Trước khi phát hành, cần phải có trách nhiệm xác định rõ các thông tin như tên của đặc san, mục đích xuất bản, nội dung truyền tải, đối tượng độc giả, phạm vi phát hành, ngôn ngữ sử dụng, kích thước, số trang, số lượng bản in, nơi in và thời gian xuất bản.

- Cũng cần có địa điểm làm việc chính thức của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép.

Đó là những điều kiện cơ bản mà bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn xuất bản đặc san cần phải tuân thủ.

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện đã phân tích ở trên, trong Điều 2 của Thông tư 41/2020/TT-BTTTT cũng quy định những đối tượng cụ thể mới được phép thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xuất bản đặc san. Theo đó, Cơ quan hoặc tổ chức được quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 của Luật Báo chí có thể đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san, với các điểm cụ thể sau:

- Cơ quan hoặc tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính để đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

- Hoạt động báo chí của các tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam: Các hoạt động này có phạm vi rộng lớn, bao gồm mọi hoạt động liên quan đến báo chí của các tổ chức thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, và báo điện tử của nước ngoài (gọi chung là báo chí nước ngoài); cũng như của các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện nước ngoài), cũng như của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam (gọi chung là tổ chức nước ngoài). Tuy nhiên, các hoạt động này chỉ được phép thực hiện sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Luật và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2. Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất bản đặc san của cơ quan tổ chức được thực hiện thế nào?

Cá nhân hoặc tổ chức muốn được cấp Giấy phép xuất bản đặc san cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và hoàn thành thủ tục theo quy định. Cụ thể, các nội dung này đang được quy định tại Điều 20 của Thông tư 41/2020/TT-BTTTT, bao gồm:

 

2.1. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san

- Cơ quan hoặc tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san cần gửi một bộ hồ sơ đến Cục Báo chí, bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san, được điền theo Mẫu số 11.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, của quyết định thành lập, thông tin ghi trong giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, cần tuân thủ điều này.

+ Thông tin cá nhân của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san, được cung cấp qua bản sơ yếu lý lịch.

+ Mẫu trình bày tên gọi đặc san cần được cơ quan hoặc tổ chức đề nghị cấp giấy phép xác nhận và bản dịch tiếng Việt được công chứng, đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài.

- Sau khi hồ sơ được chuẩn bị, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 27) trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp, Cục Báo chí phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

2.2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san

- Theo quy định hiện hành của pháp luật, các cơ quan hoặc tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san phải chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn hình thức gửi hồ sơ đó, bao gồm gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép. Bộ hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san nằm trong phạm vi quản lý của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Việc cấp giấy phép xuất bản đặc san phải được thực hiện đúng thời hạn. Cơ quan này sẽ tiến hành hoạt động này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Hiện nay, thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản đặc san được quy định trong từng giấy phép, nhưng thông thường không quá 01 năm kể từ ngày cấp. Đối với các cơ quan hoặc tổ chức không thực hiện việc xuất bản đặc san, khi đến ngày hết hiệu lực ghi trên giấy phép, giấy phép sẽ bị thu hồi. Nếu muốn tiếp tục xuất bản đặc san, cơ quan hoặc tổ chức cần phải thực hiện lại thủ tục xin phép.

- Việc thông báo về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản đặc san phải được thực hiện ít nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt, bằng văn bản và gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp chấm dứt xuất bản đặc san, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép.

- Các cơ quan hoặc tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung đã ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép xuất bản đặc san

Thẩm quyền cấp giấy phép là một phần quan trọng trong Điều 3 của Thông tư 41/2020/TT-BTTTT, bao gồm các nội dung sau:

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được ủy quyền cấp các loại giấy phép sau đây:

  + Giấy phép liên quan đến hoạt động báo in.

  + Giấy phép cho hoạt động tạp chí in.

  + Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.

  + Giấy phép sửa đổi, bổ sung các quy định trong giấy phép hoạt động báo in/tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí.

  + Giấy phép cho hoạt động báo điện tử.

  + Giấy phép cho hoạt động tạp chí điện tử.

  + Giấy phép sửa đổi, bổ sung các quy định trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử.

  + Giấy phép cho hoạt động báo in và báo điện tử.

  + Giấy phép cho hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử.

  + Giấy phép sửa đổi, bổ sung các quy định trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

- Cục trưởng Cục Báo chí được ủy quyền thực hiện một trong các loại giấy phép sau:

  + Cấp Giấy phép xuất bản phụ trương.

  + Liên quan đến việc mở chuyên trang trên báo điện tử/tạp chí điện tử, giấy phép sẽ được cấp bởi cục này.

  + Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang trên báo điện tử/mở chuyên trang trên tạp chí điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí sẽ cấp giấy phép.

  + Cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

  + Cũng được ủy quyền cấp Giấy phép xuất bản đặc san.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở tỉnh được giao thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bài viết liên quan: Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin, đặc san trong hoạt động báo chi 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Điều kiện cấp Giấy phép xuất bản đặc san mới nhất. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!