1. Bao thanh toán được hiểu như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 , bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Bao thanh toán: Bao thanh toán là quá trình khi một bên (ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng) mua lại các khoản phải thu từ bên bán hàng hoặc bên mua hàng. Trong trường hợp này, bên mua lại sẽ chi trả một số tiền ít hơn giá trị thực của các khoản phải thu, và bên mua lại sẽ giữ quyền truy đòi các khoản này khi chúng đến hạn thanh toán.

Quyền truy đòi: Việc bảo lưu quyền truy đòi có nghĩa là bên mua lại giữ lại quyền yêu cầu thanh toán từ bên bán hàng hoặc bên mua hàng trong trường hợp có sự không thanh toán hoặc một sự không hòa đồng khác.

Hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: Bao thanh toán thường áp dụng trong ngữ cảnh của các hợp đồng mua, bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ, nơi bên mua lại có nhu cầu tài chính ngắn hạn và sẵn lòng chấp nhận chi phí bao thanh toán để có được tiền mặt nhanh chóng từ các khoản phải thu.

Như vậy thì bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có ảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

 

2. Công ty tài chính bao thanh toán thực hiện hoạt động bao thanh toán phải đáp ứng các điều kiện nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 39/2014/NĐ-CP có quy định 

Điều kiện hoạt động bao thanh toán đối với công ty tài chính bao thanh toán như sau:

- Các điều kiện quy định khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

+  Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

+ Cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng nhà nước quy định. 

- Dư nợ bao thanh toán tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Tóm lại thì công ty tài chính thực hiện hoạt động bao thanh toán thì cần đáp ứng được các điều kiện như trên và có thể phân tích như sau:

- Đội ngũ cán bộ đủ trình độ và năng lực chuyên môn: Công ty phải có đội ngũ nhân sự có đủ trình độ và chuyên môn để thực hiện hoạt động bao thanh toán. Điều này bao gồm cả cán bộ có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị: Công ty cần có đủ cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, và thiết bị để thực hiện hiệu quả các quy trình liên quan đến hoạt động bao thanh toán.

- Quy định nội bộ theo quy định của pháp luật: Công ty phải thiết lập và duy trì các quy định nội bộ tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định hành vi kinh doanh.

- Đáp ứng điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng: Công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điều này bao gồm cả việc tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Dư nợ bao thanh toán tối thiểu: Dư nợ bao thanh toán tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc theo tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. Điều này có nghĩa là một phần quan trọng của hoạt động cấp tín dụng của công ty phải được thực hiện thông qua hình thức bao thanh toán.

 

3. Tại sao công ty tài chính thực hiện bao thanh toán cần có đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật?

Công ty tài chính thực hiện hoạt động bao thanh toán cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật vì có những lý do quan trọng sau đây:

Bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp: Các điều kiện và quy định pháp luật giúp bảo vệ quyền lợi và an toàn tài chính của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng trong hoạt động bao thanh toán, nơi mà các giao dịch tài chính quan trọng đang diễn ra. Các quy định pháp luật đảm bảo rằng người tiêu dùng tham gia vào các giao dịch bao thanh toán có đủ thông tin và bảo vệ đối tác nguyên vọng của họ. Điều này giúp tránh tình trạng lạm dụng hoặc những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính cá nhân. Các quy định pháp luật thường đặt ra các nguyên tắc của công bằng và minh bạch trong quá trình bao thanh toán. Điều này giúp đảm bảo rằng cả bên mua lại và bên bán hàng đều được đối xử công bằng và có đủ thông tin để đưa ra quyết định. Các quy định pháp luật có thể chứa đựng những hạn chế và ngăn chặn hành vi lạm dụng trong quá trình thực hiện các giao dịch bao thanh toán. Điều này bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi những rủi ro liên quan đến hành vi không minh bạch hoặc không đạo đức. Doanh nghiệp thường có nhu cầu sử dụng các dịch vụ bao thanh toán để quản lý dòng tiền và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Các quy định pháp luật đảm bảo rằng họ có được môi trường kinh doanh công bằng và an toàn. Bằng cách thiết lập quy định và điều kiện rõ ràng, pháp luật giúp giảm rủi ro tài chính cho cả bên mua lại và bên bán hàng. Điều này làm tăng tính ổn định và dựa cơ bản của thị trường tài chính.

Đảm bảo ổn định và tin cậy của hệ thống tài chính: Các quy định của pháp luật giúp đảm bảo rằng các công ty tài chính hoạt động theo cách an toàn và ổn định. Điều này làm tăng tính tin cậy của hệ thống tài chính, giảm rủi ro và nguy cơ không ổn định trong ngành.

Tránh rủi ro tài chính và hợp pháp: Việc tuân thủ các quy định pháp luật giúp công ty tài chính tránh được rủi ro tài chính và pháp lý. Nếu không tuân thủ, công ty có thể phải đối mặt với các hình phạt pháp lý và mất uy tín, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuân thủ quy định pháp luật giúp tránh khỏi các hình phạt pháp lý mà công ty có thể phải đối mặt nếu vi phạm luật lệ. Các hình phạt có thể bao gồm tiền phạt, hủy bỏ giấy phép kinh doanh, hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành động trái pháp luật nghiêm trọng. Các công ty tài chính thường phát triển một hình ảnh uy tín và thương hiệu. Việc không tuân thủ các quy định pháp luật có thể dẫn đến mất mát uy tín và tin cậy từ phía khách hàng và đối tác kinh doanh, ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty trong ngành và trên thị trường.

Tạo dựa cơ bản cho sự phát triển bền vững: Các quy định của pháp luật có thể giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty tài chính. Sự minh bạch và tuân thủ giúp tăng cường lòng tin từ cả khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu: Trong bối cảnh tài chính toàn cầu hóa, việc tuân thủ quy định pháp luật cũng có tác động tích cực đến hình ảnh và uy tín của quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Tóm lại, việc đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật không chỉ là nghĩa vụ của các công ty tài chính mà còn là một cách để bảo vệ lợi ích cộng đồng và hệ thống tài chính toàn cầu.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Công ty tài chính là gì ? Quy định pháp luật về công ty tài chính