1. Điều kiện chung để trẻ được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Cư trú 2020, trẻ em có thể được đăng ký thường trú tại tu viện nếu đáp ứng điều kiện sau:

- Được sự đồng ý của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo. Việc đồng ý này cần được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trẻ em là con của người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo.

+ Trẻ em là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa.

- Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm sau:

+ Trẻ em phải có nơi ăn ở tại tu viện. Nơi ăn ở này phải đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Việc đăng ký thường trú cho trẻ em tại tu viện phải được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của pháp luật về cư trú.

Trong trường hợp một đứa trẻ được đăng ký thường trú tại một tu viện, quy định yêu cầu sự đồng ý từ người đại diện hoặc ban quản lý của cơ sở tín ngưỡng, cũng như từ người đứng đầu hoặc người đại diện của cơ sở tôn giáo. Điều này đảm bảo rằng việc đăng ký thường trú được thực hiện trong bối cảnh sự chấp thuận và sự quan tâm từ phía những cá nhân có trách nhiệm và quyền lực cao nhất tại cơ sở này, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ cũng như quan tâm đến môi trường tôn giáo và văn hóa mà trẻ sẽ phát triển trong đó.

 

2. Hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Cư trú 2020 thì hồ sơ đăng ký thường trú cho người thuộc diện điểm d bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú:

+ Mẫu tờ khai theo quy định của Bộ Công an.

+ Ghi rõ thông tin cá nhân của người đăng ký thường trú.

+ Ghi rõ địa chỉ thường trú mới tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

+ Ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo. Trường hợp đã có văn bản đồng ý trước đó thì không cần ghi lại trong tờ khai.

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tọa lạc cấp.

+ Nội dung xác nhận:

-> Người đăng ký thường trú thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Cư trú 2020 (trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa).

-> Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở đủ điều kiện cho người đăng ký thường trú sinh sống.

- Lưu ý:

+ Hồ sơ đăng ký thường trú phải được lập thành 2 bản, 1 bản nộp cho cơ quan công an và 1 bản lưu giữ tại hộ khẩu của người đăng ký.

+ Các giấy tờ trong hồ sơ phải có bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

+ Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên, hồ sơ cần có thêm:

-> Giấy khai sinh của người chưa thành niên.

-> Giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật của người đại diện (nếu có).

 

3. Thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Sau đây là tóm tắt các bước thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 2020:

* Nơi nộp hồ sơ:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

- Cơ quan đăng ký cư trú bao gồm:

+ Công an xã, phường, thị trấn.

+ Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

* Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu theo quy định của Bộ Công an).

- Giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND/CCCD) của người đăng ký thường trú.

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu hợp pháp chỗ ở (hợp đồng mua bán nhà, sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ cho thuê nhà hợp pháp,...).

- Các giấy tờ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

* Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

- Khi nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thực hiện các bước sau:

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

+ Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký.

+ Hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ:

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

+ Thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú.

- Trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan đăng ký cư trú phải: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký thường trú phải lập thành 02 bản, 1 bản nộp cho cơ quan đăng ký cư trú và 1 bản lưu giữ tại hộ khẩu của người đăng ký.

- Các giấy tờ trong hồ sơ phải có bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

- Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên, hồ sơ cần có thêm:

+ Giấy khai sinh của người chưa thành niên.

+ Giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật của người đại diện (nếu có).

 

4. Vai trò của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em

Việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em một cách nhanh chóng, thuận tiện là trách nhiệm chung của nhiều cơ quan chức năng, bao gồm:

* Bộ Công an:

- Là cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an ninh xã hội, có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho công dân, bao gồm cả trẻ em.

- Có trách nhiệm:

+ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

+ Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

+ Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em cho các cơ quan công an cấp dưới.

+ Kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em tại các địa phương.

* Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Cung cấp thông tin, xác nhận về nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em.

- Hỗ trợ giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Các cơ quan, tổ chức liên quan:

- Cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em (ví dụ: thông tin về nhà ở, đất đai,...).

- Hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em (ví dụ: thủ tục khai sinh, cấp thẻ BHYT,...).

* Để việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, các cơ quan chức năng cần:

- Đổi mới thủ tục hành chính:

+ Rút gọn các bước thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ đăng ký.

+ Áp dụng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

+ Cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đăng ký thường trú cho trẻ em.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ:

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

+ Nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ đăng ký thường trú.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

+ Tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em.

+ Hướng dẫn người dân cách thức thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng:

+ Chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

+ Phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em.

Việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em một cách nhanh chóng, thuận tiện góp phần đảm bảo quyền lợi của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Ngoài ra, để việc giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em được thực hiện hiệu quả hơn, cần có sự chung tay góp sức của các bậc cha mẹ, người giám hộ và toàn xã hội.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đăng ký thường trú, tạm trú khi đã kết hôn và đang thuê nhà trọ ở Hà Nội. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.