Điều lệ công ty hợp danh là văn bản thỏa thuận giữa những người thành lập một công ty liên danh (đối tác), để ra bản chất của doanh nghiệp hình thành, phần góp vốn của mỗi bên đối tác cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, và phần lợi nhuận ròng của họ trong công ty. Các thành viên trong công ty có trách nhiệm liên đới đối với nợ của công ty, hoặc trách nhiệm cá nhân vô hạn. Trong một công ty hợp danh, các chủ sở hữu chia đều lợi nhuận kinh doanh trừ phi được quy định khác trong điều lệ công ty, và phải trả thuế với tư cách cá nhân.