1. Doanh nghiệp khi nào thì được công nhận phá sản ?

Thưa Luật sư, tôi đang sở hữu một doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp của tôi hiện tại đang nợ một số tiền lớn và tôi không có khả năng thanh toán? Xin hỏi bây giờ tôi muốn nhà nước công nhận doanh nghiệp của tôi phá sản thì tôi cần phải làm như thế nào ?
Xin cảm ơn Luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về phá sản, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Luật Phá sản năm 2014 quy định về doanh nghiệp phá sản như sau :

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản

Như vậy, một doanh nghiệp được coi là phá sản khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện.

Thứ nhất, doanh nghiệp đã mất khẳ năng thanh toán

Thứ hai, doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp được coi là mất khả năng thanh toán khi doanh nghiệp đã không thể thực hiện khả năng thanh toán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần. Để doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện :

Thứ nhất, nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Căn cứ theo Luật Phá sản 2014, những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như sau :

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thứ hai, họp hội nghị chủ nợ.

Khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản. Khi thủ tục phá sản được mở, Tòa án sẽ yêu cầu họp hội nghị chủ nợ. Hội nghị chủ nợ có thể đưa ra quyết định. Hội nghị chủ nợ có thể đưa ra nghị quyết đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi kinh doanh đối với doanh nghiệp mất khả năng thanh toán (điểm b, khoản 1, điều 83). Sau đó, doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cùng với chủ nợ, quản tài viên hay doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để làm cơ sở cho thẩm phán xem xét và triệu tập hội nghị chủ nợ. Nếu hội nghị chủ nợ ra nghị quyết thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận nghị quyết này (điều 87 và các điều tiếp theo).

Thứ ba, doanh nghiệp thực hiện các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Khi doanh nghiệp nhận được nghị quyết phục hồi hoạt động kinh doanh của Tòa án và chủ nợ, doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của mình ( Điều 89 Luật Phá sản 2014)

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, mà hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể phục hồi, hoặc doanh nghiệp đã quá thời hạn phục hồi được quy định trong nghị quyết, thì Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Thứ tư, Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Kể từ thời điểm được Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản , doanh nghiệp không còn tồn tại và hoàn toàn chấm dứt tư cách pháp lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tiến hành chi trả các khoản nợ như sau :

Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ chi trả cho các khoản nợ nêu trên thì việc phân chia tài sản được phân chia theo tỷ lệ.

2. Thủ tục phá sản với doanh nghiệp bảo hiểm, chứng khoán và các công ty tài chính ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp (DN) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.

Đây là những lĩnh vực đặc thù, có ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế và xã hội.

Thủ tục phá sản đối với DN bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, Nghị định này được áp dụng cho các DN kinh doanh bảo hiểm, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán (ngoại trừ các công ty môi giới bảo hiểm).

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Hướng dẫn về thủ tục phá sản đối với DN bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Riêng đối với lĩnh vực tài chính khác, chỉ áp dụng đối với các công ty Xổ số kiến thiết hoạt động kinh doanh xổ số theo quy định của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ công bố bổ sung danh mục DN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính khác được áp dụng theo Nghị định này sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định quy định các nhóm đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn đề nghị tòa án tuyên bố phá sản DN. Đó là, chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần của DN; đại diện người lao động hoặc đại diện Công đoàn DN; chủ DN hoặc đại diện hợp pháp của DN; đại diện chủ sở hữu vốn (đối với DN nhà nước); các cổ đông (công ty cổ phần) và thành viên hợp danh (DN hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh)

Đồng thời, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước nếu nhận thấy DN lâm vào tình trạng phá sản, có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng trên xem xét việc nộp đơn yêu cầu toà án tiến hành các thủ tục phá sản và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông báo đó.

Để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính, Nghị định cũng quy định, toà án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác khi đã nhận được văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc chủ sở hữu thông báo không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của DN.

Công ty luật MInh Khuê (Biên tập)

-----------------

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý dài hạn cho doanh nghiệp

3. Hướng dẫn áp dụng luật phá sản doanh nghiệp ?

Thưa Luật Minh Khuê, tôi có một việc đang thắc mắc, kính mong được hồi đáp. Tôi xin hỏi vụ phá sản kéo dài nhiều năm rồi (từ năm 2008 đến nay). Khi đó vẫn đang áp dụng Luật phá sản 20 04, nhưng giờ thì Luật đó đã hết hiệu lực mà đang áp dụng Luật phá sản 2014.
Vậy tổ thanh lý tài sản được thành lập từ trước (khi mà đang áp dụng luật phá sản 20 04) đến nay có còn chức năng nhiệm vụ tiếp tục giải quyết vụ án không? hay là quản tài viên (theo luật phá sản 2014) mới có chức năng nhiệm vụ này?
Cảm ơn luật sư!

Thay đổi Luật Phá sản, giải quyết phá sản tiếp như nào?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời

Theo quy định tại điều 28 Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản về quản tào viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản:

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà đã thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11, nếu đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà Tổ quản lý, thanh lý tài sản chưa thực hiện xong nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với vụ việc phá sản đó.

Trường hợp Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định được Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 và Nghị định này đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản nêu trên thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản chấm dứt hoạt động và bị giải thể theo quy định của Luật Phá sản số 21/20 04/QH11. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản đối với vụ việc phá sản đó, trừ phần công việc mà Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phá sản số 21/20 04/QH11. Kết quả công việc do Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện được công nhận và có giá trị sử dụng theo quy định của Luật phá sản 2014 số 51/2014/QH13.

Như vậy, trong vụ việc của bạn Tổ quản lý, thanh lý tài sản đang thực hiện thủ tục phá sản có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vụ việc phá sản đó, trường hợp thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định được quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản chấm dứt hoạt động và bị giải thể theo quy định của Luật phá sản số 21/20 04/QH11.

4. Phân tích những bất cập của Luật phá sản ?

Luật Phá sản được Quốc hội thông qua ngày 15.6.2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.10.2004 và thay thế Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết hậu quả khi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn, Luật Phá sản đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, làm cho việc giải quyết phá sản gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị can thiệp quá sâu

Công ty Vật tư nông nghiệp (Cty VTNN) Quảng Nam là doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ các địa phương trong tỉnh. Đến năm 2005, việc kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán nợ đến hạn trên 25 tỷ đồng và 258.000 USD. Do đó, TAND tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản và kiểm kê, định giá tài sản chỉ còn trên 2,8 tỷ đồng. Vụ việc đang tiến hành giải quyết thì UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi 648m2 đất cho Cty VTNN thuê xây dựng trụ sở làm việc, đồng thời ấn định giá khởi điểm nhà làm việc, vật kiến trúc trên đất là 875 triệu đồng và quy định tổ chức, cá nhân trúng đấu giá tài sản hình thành trên đất được mua hoặc thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trên văn bản là vậy, nhưng thực tế UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất của Cty VTNN để giao cho Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở TNMT sử dụng làm trụ sở làm việc. Do đó, giá khởi điểm tài sản của Công ty VTNN cũng là giá mua của Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường từ nguồn ngân sách địa phương. Trong khi đó, Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Quảng Ngãi là chủ nợ chính đã nhiều lần xin mua tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất của Công ty VTNN để trừ nợ vay 1.138.931.374 đồng và trên 258.000 USD (tương đương 5,272 tỷ đồng tại thời điểm 2008), nhưng vẫn không được UBND tỉnh Quảng Nam chấp nhận. Hoặc, Cty VTNN Quảng Nam thuê của UBND thành phố Đà Nẵng đất xây dựng nhà kho; Văn phòng đại diện. Năm 2007 UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi 13.294m2 đất cho thuê để khai thác quỹ đất và phê duyệt giá đền bù, hỗ trợ thiệt hại cho Cty VTNN Quảng Nam gần 1,5 tỷ đồng và giao cho Công ty Cổ phần Trường Xuân và Công ty Quản lý – Khai thác đất Đà Nẵng có nhiệm vụ thanh toán khoản tiền trên cho Cty VTNN Quảng Nam, nhưng đến nay 2 Công ty này vẫn im hơi lặng tiếng.

>> Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

Trường hợp khác, Công ty Mía đường Quảng Nam được Bộ NN và PTNT cho thành lập năm 2000 và được Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam ký hợp đồng cho thuê 65.180m2 đất với giá 1.087,5 đồng/m2/năm, thời hạn sử dụng 50 năm. Hợp đồng còn ghi nhận “Trường hợp bên thuê đất bị chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng tài sản cho các tổ chức cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì phải lập thủ tục thuê đất trong thời gian còn lại”. Qua 6 năm sản xuất kinh doanh, Cty Mía đường Quảng Nam luôn bị thua lỗ kéo dài và mất khả năng thanh toán nợ vay đến hạn 295 tỷ đồng và 3 triệu USD. Tòa án tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản và kiểm kê, bán đấu giá tài sản là trụ sở làm việc, nhà xưởng, máy móc thiết bị… hình thành trên đất thuê được 47,680 tỷ đồng. Nhưng trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã thu hồi toàn bộ diện tích đất cho Công ty Mía đường Quảng Nam thuê để đầu tư vào dự án khác, buộc đơn vị trúng đấu giá tài sản phải tháo dỡ toàn bộ trụ sở làm việc, nhà xưởng, máy móc, thiết bị để giao lại đất cho Nhà nước.

Thực tế, công tác thu hồi nợ đối với 2 doanh nghiệp bị phá sản rất khó khăn. Các con nợ của doanh nghiệp bị phá sản lên đến vài trăm đơn vị, cá nhân và nằm rải rác trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt hơn, doanh nghiệp tìm mọi cách né tránh nghĩa vụ của mình, còn các đại lý và cá nhân thì không có địa chỉ rõ ràng… việc thu hồi nợ không khác gì mò kim đáy biển. Chính vì thế, việc giải quyết việc phá sản của 2 công ty này từ năm 2005 đến nay vẫn treo lơ lửng, chưa đủ điều kiện để tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Điều quan trọng hơn, UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã can thiệp vào quyền định đoạt về tài sản của doanh nghiệp. Điều này khiến Công ty Mía đường, Công ty VTNN Quảng Nam và Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần nông nghiệp Quảng Ngãi càng khó khăn hơn.

Và sự chồng chéo giữa các luật

Luật Phá sản quy định Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, tiến hành thủ tục phá sản. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét việc khởi tố về hình sự và vẫn tiến hành thủ tục phá sản. Đối với Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì có nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định của Thẩm phán theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Luật Thi hành án dân sự quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra các quyết định thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không cho phép ban hành các quyết định thi hành án đối với các quyết định của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, kể cả quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Như vậy, Chấp hành viên làm Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản không có quyền ra các quyết định thi hành án đối với quyết định của Thẩm phán về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, luật cũng quy định Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Theo đó, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Nhưng Luật không quy định Tổ thẩm phán hoặc Tổ quản lý, thanh lý tài sản chuyển hồ sơ việc phá sản cho viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu, xác định tính hợp pháp về các quyết định của Tổ Thẩm phán, để bảo đảm cho việc kháng nghị của Viện kiểm sát đúng pháp luật. Vậy, việc xác định công nợ, miễn, giảm để xóa nợ; kiểm kê, định giá, bán đấu giá tài sản; lập phương án phân chia tài sản có vô tư khách quan để kháng nghị hoặc kiến nghị khắc phục, sửa chữa những tồn tại trong việc giải quyết phá sản?

Còn một thực tế khác là, Thẩm phán và Chấp hành viên được phân công giải quyết việc phá sản, kinh nghiệm nghề nghiệp chưa cao, luôn bị động, lúng túng nên đã dẫn đến những sai sót khi áp dụng pháp luật vào thực tiễn. Mặt khác, Thẩm phán và Chấp hành viên ngại vướng trách nhiệm cá nhân, phải bồi thường thiệt hại khi thực hiện các biện pháp giải quyết việc phá sản. Các thành viên trong Tổ quản lý, thanh lý tài sản là những người đại diện cho chủ nợ, đại diện cho doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm theo sự phân công của người quản lý trực tiếp. Vì không phải là nhiệm vụ chuyên môn, nên sự tham gia phối hợp của những thành viên thiếu nhiệt tình. Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản chủ yếu sử dụng từ nguồn kinh phí của Cơ quan thi hành án dân sự, nhưng con nợ quá nhiều, chẳng hạn Công ty Mía đường Quảng Nam gần 500 con nợ và nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Nguồn kinh phí của cơ quan thi hành án dân sự có hạn và chủ yếu phục vụ công tác thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không thể đáp ứng yêu cầu phục vụ cho việc thu hồi nợ trong việc phá sản. Đồng thời, chế độ thù lao cho những người làm công tác giải quyết việc phá sản còn quá khiêm tốn, cho nên công tác đi lại thu hồi nợ bị hạn chế nhất định, mà không thu hồi được nợ thì không thể tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Từ thực tế này, thiết nghĩ cần quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật Phá sản năm 2004, nhằm khắc phục sự chồng chéo, bất cập, đặc biệt hạn chế sự can thiệp của các chính quyền địa phương quá trình giải quyết việc phá sản; đồng thời tạo sự đồng bộ giữa các quy định của Luật Phá sản, Luật Thi hành án dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực phá sản. Bên cạnh đó, cần xem xét lại chế độ thù lao cho những người làm công tác giải quyết việc phá sản.

Luật Minh Khuê (biên tập)

5. Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn pháp luật giải quyết những vướng mắt phát sinh sau khi giải thể/phá sản cụ thể bao gồm những hạng mục công việc sau:

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

- Xử lý nợ, thuế, quyết toán thuế doanh nghiệp;

- Thanh lý hợp đồng và giải quyết vấn đề về lao động.

- Soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

- Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng làm việc với người lao động, chủ nợ…

- Giải quyết và phân chia, thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Định giá tài sản của doanh nghiệp.

- Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký thủ tục liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê