1. Những đối tượng nào được giảm, miễn tiền sử dụng đất 

Tiền sử dụng đất là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển đô thị. Nó liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất cho một khu vực cụ thể và các hoạt động đã diễn ra trước đó trên khu đất đó. Dựa trên tiền sử này, quyết định về việc sử dụng đất trong tương lai có thể được đưa ra.

Các yếu tố quan trọng trong tiền sử dụng đất bao gồm:

- Mục đích sử dụng trước đây: Điều này liên quan đến việc đất đã được sử dụng để làm gì trong quá khứ. Ví dụ, một khu đất có thể đã được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, công nghiệp, thương mại hoặc dân cư.

- Khả năng và điều kiện của đất: Điều này liên quan đến tính năng của đất và điều kiện tự nhiên của nó, chẳng hạn như độ dốc, chất lượng đất, vị trí địa lý, và tiềm năng môi trường.

- Quy định pháp lý và chính trị: Tiền sử dụng đất cũng có thể liên quan đến các quy định pháp lý và quyết định chính trị về việc sử dụng đất trong quá khứ.

- Tình hình xã hội và kinh tế: Các yếu tố xã hội và kinh tế, chẳng hạn như nhu cầu nhà ở, cơ hội kinh doanh, và thay đổi dân số cũng có thể ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất.

Thông tin về tiền sử dụng đất thường được sử dụng để đưa ra quyết định về cách sử dụng đất trong tương lai, chẳng hạn như quyết định phát triển đô thị, quy hoạch đô thị, và đánh giá các yếu tố quan trọng như bảo vệ môi trường và quyền sở hữu đất.

Từ Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ giải thích việc ưu đãi và miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho những người có công với cách mạng và gia đình chính sách từ ngày 15/2/2022 trở đi, cụ thể:

- Ưu đãi về tiền sử dụng đất: Nghị định này thiết lập chế độ ưu đãi trong việc trả tiền sử dụng đất cho những người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Điều này có nghĩa là họ sẽ được miễn hoặc giảm tiền phải trả cho việc sử dụng đất.

- Các đối tượng được hưởng ưu đãi: Danh sách các đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

+ Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở: Điều này áp dụng khi Nhà nước giao đất cho mục đích ở và chuyển mục đích sử dụng đất từ mục đích khác sang đất ở, cũng như công nhận quyền sử dụng đất ở cho các đối tượng nêu trên.

Tóm lại, nghị định này đề cập đến chế độ ưu đãi về tiền sử dụng đất cho những người có công với cách mạng và gia đình chính sách từ ngày 15/2/2022 trở đi, nhằm tôn vinh và hỗ trợ những người đã đóng góp quan trọng trong lịch sử và cuộc kháng chiến của Việt Nam.

2. Đối tượng nào được giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở?

Từ Điều 105 của Nghị định 131/2021/NĐ-CP đề cập đến chế độ giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi có các sự kiện như Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung này:

Giảm tiền sử dụng đất ở mức 65%: Điều này đề cập đến tỷ lệ giảm tiền phải trả cho việc sử dụng đất. Cụ thể, người được ưu đãi sẽ phải trả chỉ 35% của số tiền mà họ phải trả ban đầu cho việc sử dụng đất.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi: Danh sách các đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm:

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tham gia làm nhiệm vụ quốc tế: Đây là người đã tham gia hoặc có công trong việc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước (Tổ quốc) khỏi xâm lược nước ngoại hoặc thực hiện các nhiệm vụ quốc tế được giao bởi Nhà nước. Đối với những người này, khi có sự kiện Nhà nước giao đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở, họ sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

- Người được tặng Huy chương kháng chiến hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến: Đây là những người đã được tặng Huy chương kháng chiến hoặc là người trong gia đình của người được tặng Huy chương kháng chiến. Huy chương kháng chiến thường trao cho những người có đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến, nó là một biểu tượng của lòng dũng cảm và đóng góp cho sự tự do và độc lập của đất nước. Các người này cũng được hưởng chế độ ưu đãi khi có các sự kiện Nhà nước giao đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, hoặc công nhận quyền sử dụng đất ở.

Sự kiện điều kiện ưu đãi: Ưu đãi này áp dụng trong trường hợp có sự kiện Nhà nước giao đất ở cho mục đích ở, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở và công nhận quyền sử dụng đất ở. Điều này thường áp dụng khi mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Tóm lại, nội dung này nêu rõ chế độ giảm tiền sử dụng đất cho một số đối tượng được ưu đãi, nhằm tôn vinh và hỗ trợ những người có đóng góp quan trọng trong việc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, và kháng chiến, cũng như những người được tặng Huy chương kháng chiến.

3. Giấy tờ để giảm tiền sử dụng đất của các đối tượng người có công

Điều 15 của Thông tư số 76/2014/TT-BTC này trình bày về hồ sơ và quy trình nộp hồ sơ đề nghị để được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung của điều này:

Hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất bao gồm:

- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất: Đơn này chứa thông tin cụ thể về diện tích đất, lý do miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

- Giấy tờ chứng minh: Văn bản này áp dụng cho các trường hợp được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. Các giấy tờ này phải có bản sao và đã được chứng thực. Cụ thể, các loại giấy tờ và trường hợp bao gồm:

+ Người có công với cách mạng: Phải cung cấp giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, theo hướng dẫn tại các điều 13 và 14 của Thông tư này.

+ Hộ nghèo: Phải có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền về tình trạng hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Dự án xây dựng nhà ở xã hội: Đây là loại dự án xây dựng các căn nhà ở xã hội, thường được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nhà ở của các tầng lớp xã hội khó khăn, người nghèo, hoặc những người có thu nhập thấp. Mục tiêu chính của những dự án này là cung cấp nhà ở với giá cả hợp lý và phù hợp với tầng lớp dân cư mục tiêu. Trước khi thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, cần phải có sự chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này bao gồm việc phê duyệt dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất. Cơ quan này thường có thể là chính quyền địa phương hoặc các cơ quan quản lý tài nguyên đất đai cấp trung ương.

+ Đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai: Phải có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường hoặc hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời.

- Các giấy tờ liên quan về thửa đất (nếu có).

Quy trình nộp hồ sơ đề nghị miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất:

- Tổ chức kinh tế: Họ phải nộp hồ sơ đề nghị trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hồ sơ này được nộp đến cơ quan thuế ở nơi có đất.

- Hộ gia đình và cá nhân: Họ phải nộp hồ sơ xin miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Tóm lại, Điều 15 nêu trên đã đề cập đến quy trình và hồ sơ cần thiết để đề nghị miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong việc thực hiện chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng được quy định.

Xem thêm: Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng?

Luật Minh Khuê sẽ giải đáp nhanh chóng các thắc mắc qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn ./.