tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP. Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn dưới đây:

 

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí với trẻ mẫu giáo, học sinh, học viên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Họ và tên (1) :................................................ 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.. 

Hiện đang học tại lớp : ...................................... 

Trường : .......................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số...)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

2. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số /2021/NĐ-CP)

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1) :............................................................... 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :............. 

Hiện đang học tại lớp :............................................... 

Trường :...................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

3. Mẫu đơn đề nghị cho đối tượng được hưởng đồng thời các chính sách 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đi tượng được hưởng đồng thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1) :............................................................ 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :........... 

Hiện đang học tại lớp :.............................................. 

Trường :................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số /2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn giảm học phí và cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

4. Mẫu đơn miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

Họ và tên :............................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh :........................................ 

Nơi sinh :............................................................. 

Lớp :.........  Khóa :............  Khoa:....................... 

Mã số sinh viên : .................................................. 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số /2021/NĐ-CP)

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

5. Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên dân lập, tư thục)

 

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục.

Họ và tên (1) :.................................................... 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.... 

Hiện đang học tại lớp :....................................... 

Là học sinh trường :........................................... 

Thuộc đối tượng: ................. (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số ....)

Căn cứ vào Nghị định số .... của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù tiền miễn giảm học phí, cấp hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục theo quy định và chế độ hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

6. Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí hệ dạy nghề, đại học tư thục 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục.

Họ và tên : ..................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh : ................................. 

Nơi sinh : ......................................................... 

Lớp :............. Khóa ... Khoa :........................... 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên :................. 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ) :..................... 

Xã (Phường) :......... Huyện (Quận) :................. 

Tỉnh (Thành phố) :............................................ 

Thuộc đối tượng: (ghrõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …./2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

7. Mẫu giấy xác nhận nhà trường dạy nghề, đại học tư thục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục)

Kính gửi:.............. (1)

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục xác nhận

Trường : ................................................ 

Xác nhận em :........................................ 

Hiện đang học tại lớp ........ Học kỳ :.... Năm học :... 

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục

Trường:................................................. 

Xác nhận anh/chị: ................................ 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ........  Học kỳ: .....  Năm học….

Khoa .... khóa …  học thời gian khóa học... (năm).

Hình thức đào tạo: .......................  (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...).

Kỷ luật:..............  (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ………  đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo/Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ đóng học phí theo quy định hiện hành.

 

..., ngày.... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo; học sinh học trung học phổ thông: gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

8. Biểu mẫu trong hồ sơ đề nghị hưởng học bổng chính sách

Mẫu số 01 - Bản cam kết áp dụng đối với sinh viên cử tuyển:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Tôi là............................................................. 

Sinh viên lớp:.........  Khóa:....  Khoa:............ 

Trường:........................................................ 

Địa chỉ thường trú........................................ 

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): .......  ngày cấp: ....  nơi cấp: ........ 

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền học bổng được nhận theo đúng với các quy định của pháp luật.

 

……....., ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

GIẤY XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường.............................................................. 

Địa chỉ:............................................................... 

Số điện thoại:.................................................... 

Xác nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu) ....... là sinh viên năm thứ: .... Khoá: ...... Khoa: .... 

Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

 

…………, ngày.... tháng.... năm....
TM. NHÀ TRƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02, mẫu số 03 áp dụng đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật:

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: .....................

Họ và tên: ......................  Dân tộc:...........................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................. 

Nơi sinh:.................................................................... 

Lớp:...............  Khóa:.................................................. 

Mã số học viên (nếu có):............................................ 

Thuộc đối tượng:....................................................... 

(ghi rõ đối tượng được hưởng học bổng chính sách)

Căn cứ Nghị định số.... /2020/NĐ-CP ngày.... tháng... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 


XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
(Quản lý học sinh, sinh viên)

………, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Họ và tên: ..................... Dân tộc: ................... 

Ngày, tháng, năm sinh:....................................... 

Nơi sinh:............................................................ 

Lớp:.................................  Khóa:..................... 

Họ tên cha/mẹ học viên:..................................... 

Hộ khẩu thường trú:........................................... 

Mã số học viên (nếu có):................................... 

Thuộc đối tượng:.............................................. 

(ghi rõ đối tượng được hưởng chính sách)

Căn cứ Nghị định số..../2020/NĐ-CP ngày.... tháng... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định.

 

 

…..…, ngày.... tháng.... năm…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP TƯ THỤC

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ................................... 

Xác nhận anh/chị: ..................................................... 

Hiện là học viên lớp: ........ Khóa: .... Thời gian khóa học: …….. (năm)

Hệ đào tạo: ................ của nhà trường.

Kỷ luật:................................................. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp học bổng chính sách cho anh/chị theo quy định.

 

....., ngày.... tháng.... năm....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)