CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc: Đòi trả nợ)

 

 Kính gửi: Toà án nhân dân ……………….(Thẩm quyền giải quyết tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bị đơn đang cư trú)

Người khởi kiện: Nguyễn Văn A ………………………….. (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện )

Địa chỉ: Số … đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội …. (Ghi nơi cư trú của người khởi kiện)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………........................................................... (nếu có)

Người bị kiện:  Nguyễn Thị B…………… (ghi họ, tên đệm, tên của người khởi kiện)

Địa chỉ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân……… (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………….....…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ  (Chỉ ghi thông tin nếu có người có quyền, lợi lích được bảo vệ)…………… 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người có quyền, lợi ích được bảo vệ)…………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………........…...(nếu có)

.Địa chỉ thư điện tử : ………………………………...............................(nếu có)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan(nếu có)......................................... 

Địa chỉ:  (Ghi nơi cư trú của người bị khởi kiện ví dụ: Số… đường …. Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân)…………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………........…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…….............................. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Vào ngày … tháng … năm bà Nguyễn Thị B có đến vay tôi số tiền là ….. vnđ với lãi suất là …% và thời hạn trả là ngày …/…/… nhưng đến nay đã hết thời hạn thanh toán nhưng bà Nguyễn Thị B không thực hiện việc trả nợ cho tôi bao gồm cả gốc và lãi theo quy định.

Vì đậy tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án Nhân dân quận Thanh Xuân giải quyết cho tôi các yêu cầu sau:

  1. Yêu cầu bà Nguyễn Thị B thanh toán cho tôi số tiền gốc là ….VNĐ;
  2. Yêu cầu bà Nguyễn Thị B thanh toán cho tôi số tiền lãi là …. VNĐ

Người làm chứng (nếu có/ ghi rõ thông tin của những người làm chứng)......... 

Địa chỉ: (Ghi nơi cư trú của người làm chứng) .................................................. 

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………..........…….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…............................... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (Liệt kê những tài liệu giấy tờ kèm theo)           

1. Giấy xác nhận nợ;

2. CMND của bà Nguyễn Thị B

Trân trọng cảm ơn!

Người khởi kiện