1. Bộ Y tế yêu cầu liên thông dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe

Theo yêu cầu của Bộ Y tế trong Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022, từ ngày 01/01/2023, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu triển khai chính thức hệ thống liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, phục vụ cho Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Cụ thể, các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện để khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe trên toàn quốc sẽ thực hiện các biện pháp sau:

Đăng ký tài khoản và nhập dữ liệu trực tiếp trên "dulieu.kcb.vn": Các cơ sở này sẽ thực hiện việc đăng ký tài khoản trên hệ thống "dulieu.kcb.vn" và nhập dữ liệu về kết quả khám sức khỏe lái xe trực tiếp vào hệ thống này.

Đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT: Ngoài ra, các cơ sở cũng có thể đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT, mà Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe.

Các biện pháp trên áp dụng cho tất cả các trường hợp có kết luận trong giấy khám sức khỏe lái xe là "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng...". Trong trường hợp cá nhân không có dữ liệu kết quả khám sức khỏe lái xe trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế, họ sẽ bị coi là không đủ điều kiện để lái xe. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những người có sức khỏe đủ để lái xe mới được phép tham gia giao thông, tạo ra một môi trường an toàn hơn trên đường.

Để thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, có hai cách thức cụ thể như sau:

Cách 1: Liên thông thông qua phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh

Gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam):

Cơ sở khám chữa bệnh sẽ tích hợp hàm (API) để gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe từ phần mềm của mình lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn được quy định tại Phụ lục 02.

- Đăng ký tài khoản và chữ ký số:

Cơ sở khám chữa bệnh cần đăng ký tài khoản trên hệ thống và đăng ký chữ ký số theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu.

- Phê duyệt tài khoản:

Tài khoản của cơ sở khám chữa bệnh sẽ được cơ quan chủ quản phê duyệt trong vòng 4 giờ sau khi đăng ký thành công.

Cách 2: Nhập trực tiếp dữ liệu lên hệ thống quản lý của Bộ Y tế

Nhập dữ liệu trực tiếp lên hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe của Bộ Y tế:

Cơ sở khám chữa bệnh sẽ nhập trực tiếp dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên hệ thống quản lý tại địa chỉ dulieu.kcb.vn, theo hướng dẫn được quy định tại Phụ lục 03.

Lưu ý: Các cơ sở sử dụng phần mềm của VNPT đang liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải vẫn tiếp tục sử dụng bình thường, không cần thực hiện các bước đăng ký mới. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và tiện lợi trong quá trình thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe.

2. Dừng cập nhật dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng Dữ liệu khám chữa bệnh?

Ngày 23/02/2023, Bộ Y tế đã phát hành Công văn số 874/BYT-KCB năm 2023 với mục đích hướng dẫn các cơ sở y tế về việc cập nhật và chuyển dữ liệu của Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm Y tế (BHYT) liên thông nhằm phục vụ cho Đề án 06.

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023, như được thể hiện trong Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023, Bộ Y tế đã đề xuất việc ra sức ban hành hướng dẫn để các cơ sở y tế nhanh chóng thực hiện việc cập nhật và chuyển dữ liệu của Giấy khám sức khỏe lái xe qua hệ thống của Bảo hiểm xã hội, từ đó thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trước ngày 28/02/2023.

Bộ Y tế đã đề nghị các cơ sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

- Dừng cập nhật dữ liệu trên cổng Dữ liệu khám chữa bệnh của Bộ Y tế: Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu ngừng cập nhật dữ liệu của Giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng Dữ liệu khám chữa bệnh của Bộ Y tế (dulieu.kcb.vn). Thay vào đó, họ sẽ chuyển dữ liệu này lên Cổng giám định BHYT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe từ ngày 01/03/2023, theo hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục 1 và 2 kèm theo công văn này, đã được ban hành kèm theo Công văn 7586/BYT-KCB năm 2022.

- Sử dụng chứng thư số để liên thông dữ liệu: Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số thông tin, dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe (cũng như Giấy chứng sinh, Giấy báo tử) để liên thông dữ liệu phục vụ cho Đề án 06. Họ cũng được yêu cầu đăng ký chứng thư số trên Cổng giám định BHYT theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 03 của Hướng dẫn đăng ký Chứng thư số trên Cổng giám định BHYT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội để ban hành đặc tả: Bộ Y tế đã ban hành đặc tả đối với dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, như được nêu chi tiết trong Phụ lục 2 (đã ban hành kèm theo Công văn 7586/BYT-KCB năm 2022). Bộ Y tế cũng đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tiếp tục ban hành đặc tả liên thông dữ liệu của Giấy chứng sinh và Giấy báo tử, nhằm đảm bảo sự liên kết và hiệu quả trong việc triển khai Đề án 06.

3. Quan điểm chỉ đạo thực hiện Đề án 06?

Căn cứ theo quy định tại Mục I Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 đã đưa ra quan điểm chỉ đạo thực hiện Đề án 06 như sau:

- Sự tham gia và huy động của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là các nhà lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, cùng với sự hành động đồng bộ là yếu tố quyết định đối với thành công của quá trình chuyển đổi số.

-  Dữ liệu dân cư được coi là một nguồn tài nguyên quan trọng, được quản lý, thống nhất và chia sẻ trong hệ thống chính trị, nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Dữ liệu này là cơ sở để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cách sống, làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

- Dữ liệu dân cư được xem như là dữ liệu gốc, và các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân phải được xây dựng dựa trên dữ liệu gốc này và được kết nối, chia sẻ để tạo ra các giá trị mới. Việc khuyến khích sử dụng mọi nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là rất cần thiết.

- Người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi số, với mục tiêu phát triển con người và cải thiện dân sinh. Sự minh bạch và tăng cường tham gia của họ trong các hoạt động của cơ quan nhà nước là rất quan trọng.

- Việc khai thác và sử dụng dữ liệu dân cư cần được thực hiện hiệu quả để thúc đẩy sức mạnh quốc gia và phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân. Đồng thời, việc kết nối, tích hợp và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được thực hiện một cách an toàn và bảo mật thông tin.

- Khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Xem thêm: Tài xế lái xe tải có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ không ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Dừng cập nhật Giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng Dữ liệu khám chữa bệnh của Bộ Y tế mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!