1. Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng thì có phải giải thể quỹ đầu tư chứng khoán không?

Căn cứ dựa theo khoản 1 của Điều 104 Luật chứng khoán 2019 thì có quy định cụ thể về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán như sau: 

Qũy đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản, có thể áp dụng quy định về thay thế Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện. Tuy nhiên, quá trình này thường phức tạp và phụ thuộc vào quy định cụ thể. 

- Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản. Trong trường hợp hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không thể xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong vòng 02 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện đó.

- Khi giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới mức 10 tỷ đồng và duy trì ở mức này liên tục trong khoảng thời gian 06 tháng. Theo đó thì trong trường hợp giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới 10 tỷ đồng và duy trì ở mức này liên tục trong khoảng thời gian 06 tháng, điều này có thể được coi là một tình huống tiêu cực. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề về khả năng sinh lời và quản lý rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán. Các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo ổn định và bền vững cho quỹ đầu tư trong tương lai.

- Một số trường hợp khác

Như vậy thì theo quy định thì có thể trong trường hợp giá trị tài sản ròng của quỹ xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng. 

2. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Căn cứ pháp lý: Điều 106 Luật Chứng khoán 2019 quy định về xác định giá trị tài sản ròng của của quy đầu tư chứng khoán như sau:

Công việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán thường được thực hiện bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Sau đó, ngân hàng giám sát xác nhận giá trị tài sản ròng cho quỹ đầu tư chứng khoán, trong khi đối với quỹ thành viên, quá trình xác nhận này thường do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện.

Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

-  Với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trị của chúng được xác định dựa trên giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.

Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán. Khi xử lý chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch, giá trị của chúng thường được xác định dựa trên hai phương pháp chính:

+ Giá đóng cửa : Là giá chứng khoán tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch trong ngày. Điều này thường là giá cuối cùng mà người mua và người bán đồng ý trao đổi chứng khoán trong ngày đó.

+ Giá trung bình: Là giá trung bình của chứng khoán trong một số ngày gần nhất trước ngày định giá. Phương pháp này có thể bao gồm giá trung bình đơn giản hoặc trọng số, tùy thuộc vào quy định cụ thể của quỹ. Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng dựa trên các giá trị này giúp đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình định giá tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán. Các giá trị này thường được sử dụng để tính toán giá trị tài sản ròng của quỹ và là một phần quan trọng của quá trình báo cáo và giám sát trong lĩnh vực quản lý tài sản.

-  Đối với các tài sản là chứng khoán quy định trên nhưng không có giao dịch trong ít nhất 15 ngày trước ngày định giá, hoặc không phải là chứng khoán quy định trên, quá trình xác định giá trị tài sản phải tuân thủ quy trình và phương pháp xác định giá rõ ràng trong Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán. Quy trình và phương pháp này cần được xác nhận bởi ngân hàng giám sát và được phê chuẩn bởi Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán và Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán. Các bên tham gia trong quá trình xác định giá trị tài sản phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký. Quỹ đầu tư chứng khoán cần thiết lập quy trình và phương pháp chi tiết để xác định giá trị tài sản cho loại chứng khoán này. Các quy định này thường được mô tả trong Điều lệ của quỹ. Quy trình và phương pháp xác định giá cần được xác nhận bởi ngân hàng giám sát, đồng thời cần phải được phê chuẩn bởi Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán và Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán. Các bên tham gia trong quá trình xác định giá trị tài sản, bao gồm cả những người xác định giá và người giám sát, phải hoạt động độc lập và không có sự phụ thuộc đặc biệt vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hay ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký. Những nguyên tắc này đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình xác định giá trị tài sản, đồng thời tăng cường sự tin cậy của thông tin đối với nhà đầu tư và các bên liên quan.

Như vậy, theo quy định, việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện. Sau khi công ty quản lý quỹ đã xác định giá trị tài sản ròng, thông tin này được gửi đến ngân hàng giám sát để xác nhận. Ngân hàng giám sát thực hiện kiểm tra và xác nhận lại giá trị tài sản ròng này, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

3. Nhà đầu tư có được quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư Qũy đầu tư chứng khoán

Căn cứ pháp lý: Khoản 37 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Theo đó thì  quỹ đầu tư chứng khoán là một dạng quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư với mục tiêu chính là thu lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các tài sản khác, bao gồm cả bất động sản. Đặc điểm quan trọng của quỹ đầu tư chứng khoán là sự quyết định về việc đầu tư không nằm trong tay trực tiếp của từng nhà đầu tư, mà thay vào đó được giao cho một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Mỗi nhà đầu tư góp một phần vốn của mình vào quỹ, và sau đó, các quyết định đầu tư được thực hiện bởi công ty quản lý quỹ dựa trên mục tiêu và chiến lược đầu tư được xác định trước. Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với các quyết định cụ thể về việc đầu tư, nhưng họ sẽ nhận được lợi nhuận hoặc chịu rủi ro tùy thuộc vào kết quả của quỹ đầu tư chung.

Mô hình này mang lại sự phân chia rủi ro và quản lý chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, đặc biệt là cho những người không muốn hoặc không có khả năng theo dõi và đưa ra quyết định hàng ngày về việc đầu tư chứng khoán của mình.

Như vậy, theo quy định thì nhà đầu tư không được quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của Quỹ đầu tư chứng khoán.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Thế nào là nhà đầu tư chứng khoán? Quy định về nhà đầu tư chứng khoán?