1. Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp nào?

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, Quỹ đầu tư chứng khoán sẽ được giải thể trong các trường hợp sau đây:
- Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
- Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Trong quá trình giải thể, Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán sẽ phải thực hiện các bước cần thiết như thanh lý tài sản và xác định ưu tiên thanh toán theo quy định của Điều 104 Luật Chứng khoán 2019. Các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cũng sẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên.

Quá trình này cũng đòi hỏi Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán thông báo đầy đủ thông tin đến các cơ quan quản lý, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo rằng quy trình giải thể diễn ra theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch. Điều này giúp duy trì niềm tin và công bằng trong thị trường chứng khoán và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện.

Trong tình huống này, quy trình giải thể sẽ được kích hoạt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong xử lý tài sản của quỹ. Trước hết, Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán cần thực hiện các bước hành động để tìm kiếm và xác lập một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mới, nhằm thay thế cho công ty bị thu hồi hoặc giải thể. Quá trình này phải diễn ra trong vòng 02 tháng kể từ thời điểm xảy ra sự kiện không may.

Sau khi thành công trong việc xác lập công ty mới, Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán phải thông báo và cập nhật thông tin liên quan đến quản lý quỹ mới này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, quỹ đầu tư chứng khoán sẽ tiến hành giải thể, và tiền thu được từ thanh lý tài sản sẽ được ưu tiên thanh toán theo các quy định của Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, đảm bảo sự công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam

- Ngân hàng giám sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị chấm dứt mà công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện.

Trong tình huống này, Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán sẽ phải thực hiện các bước cần thiết để tìm kiếm và lựa chọn ngân hàng giám sát mới thay thế cho đối tác trước đó. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn trọng và nhanh chóng để đảm bảo rằng ngân hàng giám sát mới được xác định và thông báo đúng hạn, trong vòng 02 tháng kể từ thời điểm sự kiện xảy ra.

Sau khi thành công trong việc xác lập mối quan hệ mới với ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần báo cáo và cập nhật thông tin liên quan đến đối tác mới này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, quỹ đầu tư chứng khoán sẽ tiến hành quá trình giải thể, và tiền thu được từ thanh lý tài sản sẽ được ưu tiên thanh toán theo các quy định của Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam

- Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng.

Trong tình huống này, Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán sẽ phải thực hiện quy trình giải thể, chấm dứt hoạt động của quỹ và thanh lý tài sản theo quy định của Điều 104 Luật Chứng khoán 2019. Các bước này bao gồm việc thanh toán nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, cũng như các khoản phải trả khác.

Quá trình giải thể sẽ đồng thời đảm bảo rằng thông tin liên quan được báo cáo đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì sự ổn định trong hệ thống tài chính chứng khoán

- Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
 

2. Thứ tự thanh toán các nghĩa vụ khi quỹ đầu tư chứng khoán giải thể thế nào?

Theo khoản 4 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, quy định về việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện như sau:
Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại sau khi trừ chi phí giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:
- Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
- Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác;
- Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ đầu tư chứng khoán.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.
Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán. Điều này đảm bảo quy trình thanh toán được thực hiện một cách minh bạch và đúng đắn theo quy định của pháp luật.
 

3. Thời hạn triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán để thông qua phương án giải thể quỹ

Theo khoản 2 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, quy định về việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện như sau:
- Trong thời hạn 03 tháng trước ngày tiến hành giải thể theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán để thông qua phương án giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.
Theo quy định nêu trên, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm tổ chức Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán trong các thời hạn sau:
- Trong thời hạn 03 tháng trước ngày tiến hành giải thể theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019;
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ đầu tư chứng khoán thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều 104 Luật Chứng khoán 2019. Điều này nhằm đảm bảo quy trình giải thể được thực hiện đúng đắn và minh bạch, giữ cho quyết định giải thể được thông qua một cách chặt chẽ và theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng