Giấy nợ dài hạn không có bảo đảm (DEBENTURE) là một giấy cam kết nợ dài hạn không có bảo đảm; giấy nợ của công ty. Nó biểu thị lời hứa của một công ty chi trả và không được bảo đảm bằng tài sản cầm cố hoặc thế chấp tài sản cụ thể. Tuy nhiên, nhiều giấy nợ ngày nay có các đặc trưng bảo vệ đặc biệt, chẳng hạn như “điều khoản thỏa thuận bảo hiểm tương đương”, nghĩa là nếu sau này công ty phát hành một tài sản thế chấp hoặc sổ tiền nợ không có bảo đảm khác, thì các giấy nợ tự động có quyền thu hồi giá trị tương đương. Các giấy nợ phổ biến nhất là của các công ty công nghiệp, thường vì các tài sản thế chấp cho các xí nghiệp cung cấp tương đối nhỏ so với nhu cầu Vốn khổng lồ.