Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

-----------***----------

 

GIẤY THỎA THUẬN

VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

 

            Chúng tôi/Tôi là:

            Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

 

Họ và tên

ÔNG

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

Dân tộc

 

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú (1)

 

 

 

 

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

 

 

 

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): .........................................

Người đại diện: .........................................................................

Chức vụ: ....................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế : ......................................

Số: ............................................

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Cấp tại: ...................... ngày................ tháng........... năm........

 

Đồng ý cho trẻ em dưới đây:

 

Họ và tên:..........................Giới tính:......................................

Ngày, tháng, năm sinh ...........................................................

Nơi sinh: ..................................

Dân tộc:...............Quốc tịch:......Quê quán:...........

Nơi thường trú/Tạm trú: ............................

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

Làm con nuôi của Ông, Bà (Ông/Bà):

 

 

Họ và tên

ÔNG

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Quê quán (3)

 

 

 

Nơi thường trú/tạm trú (1)

 

 

 

 

 

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (2)

Số

Nơi cấp

Ngày cấp

 

 

 

Lý do đồng ý cho trẻ làm con nuôi: ......................................................................

.........................................................................................................................

 

            Chúng tôi (Tôi) xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa thuận của mình.

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của Cha mẹ đẻ/Người giám hộ hoặc nơi có Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

................................................

................................................

................................................

......, ngày ...... tháng ...... năm ..

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

....., ngày........tháng...........năm..........

Nguời làm Giấy thỏa thuận (4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi từ 9 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại