1. Thẩm quyền quyết định thành lập trường đại học thành viên của Đại học quốc gia?

Quyết định về việc thành lập các thành viên của Đại học quốc gia, theo Nghị định 186/2013/NĐ-CP, đặt ra quyền lực quan trọng vào tay những người có thẩm quyền. Cụ thể, quy định về cơ cấu tổ chức bao gồm:

- Cơ cấu tổ chức: Đại học quốc gia tuân theo quy định của Luật giáo dục đại học và chi tiết hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia cùng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ. Quy chế này chi tiết hóa cách tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các thành viên của nó, bao gồm cả việc thành lập và quản lý các cơ sở giáo dục đại học.

- Quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm về quyết định thành lập các trường đại học thành viên và các viện nghiên cứu khoa học thuộc Đại học quốc gia. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định việc thành lập Phân hiệu (nếu có) của Đại học quốc gia.

 

2. Hiệu trưởng trường đại học thành viên của Đại học quốc gia là thành viên Hội đồng Đại học quốc gia?

Điều 5 Nghị định 186/2013/NĐ-CP quy định danh sách thành viên của Hội đồng Đại học quốc gia là một tập hợp đa dạng và đầy đủ về chức vụ và lĩnh vực hoạt động, phản ánh sự đa chiều và đồng thuận trong quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Hội đồng này bao gồm:

- Nhóm lãnh đạo và quản lý: Giám đốc và các Phó Giám đốc của Đại học quốc gia, người đóng vai trò quyết định và hướng dẫn chính trị tổ chức. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Đại học quốc gia, những người đại diện cho các phong cách lãnh đạo và quan tâm đặc biệt của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong quá trình quyết định. Hiệu trưởng của các trường đại học thành viên, đại diện cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp ở cấp cơ sở. Viện trưởng của các viện nghiên cứu khoa học thành viên, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc định hình hướng phát triển của nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

- Đại diện đa dạng từ cộng đồng: Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo sự kết nối và tuân thủ với chính sách quốc gia. Đại diện của một số thành viên đến từ các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, và kinh doanh, mang lại sự đa ngành và toàn diện trong quá trình đưa ra quyết định.

Theo quy định tại Điều 5, Khoản 2, Hội đồng Đại học quốc gia không chỉ là tổ chức quyết định mà còn là nơi hội tụ của những nhân vật uy tín và xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trong số những người có đặc quyền này, đáng chú ý có sự tham gia đặc biệt của Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Hiệu trưởng, như những người đứng đầu các trường đại học thành viên, không chỉ là người lãnh đạo tại cấp cơ sở mà còn mang trách nhiệm quan trọng trong việc hình thành và phát triển chất lượng giáo dục. Sự tham gia của họ trong Hội đồng không chỉ là một dấu ấn mà còn đại diện cho đội ngũ lãnh đạo trực tiếp, đảm bảo rằng quyết định được đưa ra có sự hiểu biết sâu rộng về thực tế và nhu cầu của học thuật cũng như xã hội.

Với sự xuất hiện của Hiệu trưởng trong Hội đồng, không chỉ là cơ hội để họ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà còn là dịp để họ đóng góp ý kiến chiến lược và hướng dẫn cho việc phát triển toàn diện của Đại học quốc gia. Sự hội nhập này không chỉ tăng cường sức mạnh quyết định mà còn thể hiện tinh thần đồng thuận và đoàn kết trong sứ mệnh cao cả của hệ thống giáo dục quốc gia.

Nói tóm lại, Hiệu trưởng trường đại học thành viên của Đại học quốc gia được coi là thành viên Hội đồng Đại học quốc gia theo quy định.

 

3. Nhiệm vụ của Giám đốc Đại học quốc gia theo quy định

Theo Điều 6 của Nghị định 186/2013/NĐ-CP, vị trí của Giám đốc Đại học quốc gia không chỉ là một vị trí quản lý mà còn là biểu tượng của sự đại diện cho Đại học quốc gia trước pháp luật. Trong tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm cao cả, Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của Đại học quốc gia, tuân theo những nguyên tắc và quy định của pháp luật. Với sự đa nhiệm và quyền hạn đầy đủ, Giám đốc không chỉ là người quản lý mà còn là người lãnh đạo có tầm nhìn và chiến lược. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bao gồm:

- Ban hành các quy định nội bộ, định hình không chỉ văn hóa tổ chức mà còn tác động lớn đến hình ảnh và uy tín của Đại học quốc gia.

- Quyết định những quyết sách quan trọng như thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức thuộc Đại học quốc gia, đồng thời đảm bảo sự đồng thuận từ Hội đồng Đại học quốc gia.

- Chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm và miễn nhiệm người đứng đầu các đơn vị thành viên, và đồng thời quản lý cấp phó của họ, đó là những quyết định đòi hỏi sự tài năng lãnh đạo và quản lý.

- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Đại học quốc gia, đồng hành cùng toàn bộ cộng đồng giáo dục đại học trong việc định hình chiến lược và hướng đi phát triển của Đại học quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, đảm bảo sự chất lượng và đa dạng trong nguồn nhân lực của Đại học quốc gia.

- Đào tạo và Nghiên cứu: Tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Điều này không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc khám phá và đổi mới trong lĩnh vực khoa học. Kết hợp hợp tác quốc tế để tạo ra môi trường học thuật đa dạng và phong phú, đồng thời cung cấp cơ hội cho sinh viên và giảng viên tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế.

- Quản lý và giám sát: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ và chính xác về mọi hoạt động của Đại học quốc gia, đảm bảo sự minh bạch và truyền đạt thông tin hiệu quả. Chịu sự giám sát, thanh tra, và kiểm tra theo quy định để đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân thủ các quy chuẩn và nguyên tắc quy định.

- Dân chủ và giám sát nội bộ: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực của cộng đồng học thuật và sinh viên trong quyết định quan trọng của Đại học quốc gia. Tiếp thu ý kiến và chấp nhận sự giám sát của cá nhân, tổ chức, và đoàn thể bên trong Đại học quốc gia, tạo ra một môi trường đối thoại và hợp tác tích cực.

- Mỗi năm, sự hiệu suất và thành tựu của Giám đốc Đại học quốc gia và Ban Giám đốc được trình bày chi tiết qua báo cáo trước Hội đồng Đại học quốc gia. Đây là một cơ hội quan trọng để tổng kết, đánh giá và đề xuất những hướng đi mới, tạo nên một bức tranh toàn diện về đội ngũ lãnh đạo và quản lý.

- Giám đốc không chỉ giữ trách nhiệm pháp lý mà còn là người định hình toàn bộ chiến lược quản lý tài chính và tài sản của Đại học quốc gia. Điều này bao gồm việc thực hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo những tiêu chuẩn cao nhất được đặt ra bởi pháp luật. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định về kế toán và kiểm toán không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cam kết tạo ra môi trường làm việc minh bạch và chất lượng.

- Ngoài ra, Giám đốc còn mang theo mình những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, đặt ra nhằm tối ưu hóa hiệu suất toàn diện của Đại học quốc gia. Sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng với thay đổi là chìa khóa để đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều đáp ứng đúng đắn với mục tiêu cao cả của cộng đồng giáo dục đại học.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hiệu trưởng các trường là công chức hay viên chức. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.