Theo Chương II Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT) quy định về tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông thì bao gồm 5 tiêu chuẩn bao gồm phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

 

1. Tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp

- Tiêu chí 1 về đạo đức nghề nghiệp :

+ Mức đạt : thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

+ Mức khá : chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo trong xây dựng các nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;

+ Mức tốt : có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.

- Tiêu chí 2 về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường :

+ Mức đạt : có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh;

+ Mức khá : lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường;

+ Mức tốt : có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

- Tiêu chí 3 về năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân :

+ Mức khá : đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

2. Tiêu chuẩn về quản trị nhà trường

- Tiêu chí 4 về tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường :

+ Mức đạt : tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

+ Mức khá : đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường và kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

- Tiêu chí 5 về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường, tổ chức thực hiện dạy học và giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông;

+ Mức khá : đổi mới quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh hiệu quả, đảm bảo giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được nâng cao;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.

- Tiêu chí 6 về quản trị nhân sự nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm, chủ động đề xuất tuyển dụng nhân sự theo quy định, sử dụng giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Mức khá : sử dụng giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;

+ Mức tốt : hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ phản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị nhân sự trong nhà trường.

- Tiêu chí 7 về quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường; thực hiện phân công, phối hợp giữa các tổ chuyên môn. tổ văn phòng và các bộ phận khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

+ Mức khá : sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ;

+ Mức tốt : tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

- Tiêu chí 8 về quản trị tài chính nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, công khai tài chính của nhà trường theo quy định;

+ Mức khá : sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường;

+ Mức tốt : huy động các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị tài chính nhà trường.

- Tiêu chí 9 về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường, tổ chức lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định.

+ Mức khá : khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường;

+ Mức tốt : huy động nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

- Tiêu chí 10 về quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định;

+ Mức khá : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà trường;

+ Mức tốt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chất lượng bền vững, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường.

 

3. Tiêu chuẩn về xây dựng môi trường giáo dục 

- Tiêu chuẩn 11 về xây dựng văn hóa nhà trường

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định

+ Mức khá : xây dựng được các điển hình tiên tiến về thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng văn hóa nhà trường.

- Tiêu chuẩn 12 về thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định

+ Mức khá : khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học theo quy định

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà trường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường.

- Tiêu chuẩn 13 về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường :

+ Mức đạt : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

+ Mức khá : khuyến khích các thành viên tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của nhà trường 

+ Mức tốt : tạo lập được mô hình trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

 

4. Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

- Tiêu chuẩn 14 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

+ Mức đạt : tổ chức cung cấp thông tin về chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học nhà trường, công khai, minh bạch các thông tin về kết quả thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

+ Mức tốt : giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của nhà trường

- Tiêu chí 15 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

+ Mức đạt : tổ chức cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

+ Mức tốt : giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

- Tiêu chí 16 về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển

+ Mức đạt : tổ chức cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thực trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

+ Mức khá : phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định

+ Mức tốt : sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả các nguồn lực để phát triển, giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ và các bên liên quan.

 

5. Tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Tiêu chí 17 về sử dụng ngoại ngữ

+ Mức đạt : giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh)

+ Mức khá : chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên Tiếng Anh) 

+ Mức tốt : sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh). tạo lập môi trường phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ

- Tiêu chí 18 về ứng dụng công nghệ thông tin

+ Mức đạt : sử dụng được một số công cụ công nghệ thông tin thông dụng

+ Mức khá : sử dụng được các phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường

+ Mức tốt : tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường.

Trên đây là bài phân tích về các minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng mới nhất của Luật Minh Khuê. Trong trường hợp quý khách có bất cứ khúc mắc nào về pháp luật vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ giải quyết một cách nhanh, hiệu quả nhất. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn !